Những điểm mới trong Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Chiều ngày 9/10, tại Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã cùng ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa hai bên. Nội dung Nghị quyết nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và nội dung, mối quan hệ phối hợp công tác của hai bên trong giai đoạn mới.
Quang cảnh Hội nghị

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân

Theo đó, nội dung Nghị quyết nhằm phhát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Bảo đảm mỗi bên thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm theo quy định. Trong đó phát huy tính chủ động, sáng tạo trong phối hợp công tác của Chính phủ và vai trò là nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền; tăng cường đồng thuận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Góp phần hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta.

Nội dung Nghị quyết đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội dung, công tác phối hợp hai bên. Quá trình xây dựng Quy chế phối hợp cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ đề ra; Xác định rõ những nội dung thiết thực cần sửa đổi, bổ sung, quy định mới, có tính khả thi, khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các điều kiện bảo đảm để mỗi bên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành các nhiệm vụ Hiến định, luật định, chương trình, kế hoạch và nội dung phối hợp đề ra với chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Nghị quyết liên tịch mới gồm 3 chương, 18 điều, trong đó đề cập tới các nội dung trong công tác phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam như: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Công tác dân tộc, tôn giáo; Công tác tuyên truyền, vận động; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác bầu cử; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và kiểm tra, thanh tra; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kiến nghị và giải quyết, trả lời kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác đối ngoại nhân dân; Trao đổi thông tin và làm việc liên tịch; Tham gia các hội nghị, phiên họp; Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã cùng ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa hai bên

Cụ thể các nội dung để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

Điểm mới trong nội dung Nghị quyết liên tịch lần này đề cập tới công tác dân tộc, tôn giáo thông qua việc nêu trách nhiệm hai bên trong phối hợp tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc theo tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; phát huy các nguồn lực dân tộc, tôn giáo; giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo khi phát sinh; thực hiện cơ chế, chính sách về dân tộc, tôn giáo.

Nội dung Nghị quyết cũng bổ sung thêm nội dung “các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; các Chương trình mục tiêu quốc gia và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” trong công tác tuyên truyền.

Đối với nội dung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân tại Điều 6 đã cụ thể các nội dung để đảm bảo quyền cơ bản, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Quy định về phối hợp xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Quy định việc phối hợp giữa hai bên trong thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân theo quy định của pháp luật và các chính sách xã hội khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã cùng ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa hai bên

Trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đây là lĩnh vực mới cụ thể hóa các chủ trương, quyết tâm của Đảng, cụ thể hóa Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; quy định rõ trách nhiệm của hai bên trong phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Tại Điều 12 về Công tác đối ngoại nhân dân, nội dung này bổ sung mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao của Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay…

Đối với hoạt động trao đổi thông tin và làm việc liên tịch, Nghị quyết cũng đã bổ sung nội dung, trách nhiệm hai bên trong xây dựng đề án, chương trình nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Nội dung này bổ sung nhằm tạo cơ chế để thực hiện các quy định, yêu cầu về nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới tại các văn bản của Đảng; các quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hằng năm và nhu cầu thực tiễn trong việc phối hợp công tác giữa hai bên.

Nghị quyết cũng bổ sung nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phối hợp thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần tạo sự đồng bộ về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan; nâng cao nhận thức, khơi dậy tiềm năng, sáng tạo, sức mạnh của Nhân dân trong quá trình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều