Những vấn đề cần lưu ý trong công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Sáng 5/7 tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Những vấn đề cần quan tâm”. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Chủ trì Hội thảo

Đồng chủ trì có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong vận động, đoàn kết các tôn giáo

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định, Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, với chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa số là người lao động, có tinh thần yêu nước, sống gắn bó, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo ở nước ta yên tâm làm việc đạo, có tinh thần dân tộc, hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống "Tốt đời, đẹp đạo".

Trong những năm qua, đời sống tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại nhân dân tôn giáo của tổ chức và chức sắc các tôn giáo ngày càng được mở rộng với đồng đạo ở các nước trong khu vực và trên thế giới, hỗ trợ tích cực cho công tác đối ngoại của Đảng và hoạt động ngoại giao của Nhà nước. Việc tổ chức thành công các sinh hoạt tôn giáo lớn mang tầm khu vực và quốc tế càng khẳng định chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm tự do tôn giáo của nhân dân, đồng thời mở rộng đối ngoại nhân dân và góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của nước ta trong khu vực và trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ phát biểu tại Hội thảo

Cũng theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ, với chức năng nhiệm vụ của mình, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo, góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động, đoàn kết các tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt trách nhiệm của mình đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương tăng cường hơn nữa công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tăng cường hơn nữa công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo

Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ tàn tật Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận vào công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận. Trên cơ sở nhận diện những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới đặt ra và những điểm mới cần lưu ý trong công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, các ý kiến đã đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Nêu quan điểm, ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ tàn tật Việt Nam nhận định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay rất cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nêu những vấn đề đặt ra trong xây dựng đoàn kết các tôn giáo hiện nay, ông Ngô Sách Thực cho rằng, để đoàn kết tôn giáo phải có chính sách đoàn kết và sự tôn trọng thật sự. Thực tiễn đặt ra cần phải tiếp tục làm rõ và bổ sung cả về chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện trong thể chế chính trị và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong thời gian tới phải có giải pháp đổi mới vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo; phát huy giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của các tôn giáo. Cùng với đó cần hoàn thiện cơ chế bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được nhà nước công nhận.

“Trong công tác vận động, đoàn kết tôn giáo cần luôn coi trọng việc phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo mọi điều kiện để chức sắc và tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt phương châm "Tốt đời, đẹp đạo". Phát huy điểm tương đồng, giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam”, ông Ngô Sách Thực đặt vấn đề.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân - Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân - Hội đồng Tư vấn Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cho rằng trong thời gian tới, cần quán triệt quan điểm, chủ trương mới đối với tôn giáo của Đảng, trong đó xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; nhìn nhận và phát huy những giá trị tích cực đạo đức và văn hóa của tôn giáo. Việc quán triệt quan điểm chủ trương của Đảng đối với tôn giáo không chỉ thuộc bài mà phải thay đổi căn bản về nhận thức và ứng xử với tôn giáo dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn.

“Việc quán triệt quan điểm chủ trương đối với tôn giáo cần thực hiện đầy đủ và đúng đắn chính sách và quy định pháp luật của Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để tạo niềm tin của chức sắc, tín đồ tôn giáo. Tránh việc thực hiện không bình đẳng giữa các tôn giáo vì đây là một trong những nguyên tắc được hiến định trong Hiến pháp 2013”, PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân khuyến nghị.

PGS. TS Lê Bá Trình - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo phát biểu tại Hội thảo

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, PGS. TS Lê Bá Trình - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo cho rằng MTTQ Việt Nam và cả hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm việc ửng xử công bằng, bình đẳng với các tôn giáo trên cơ sở quy định của pháp luật và tinh thần đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công tác vận động, đoàn kết tôn giáo phải lấy việc thực hiện đường hướng hành đạo tích của các tôn giáo hiện nay làm động lực thúc đẩy các tôn giáo thực hiện sự hoà hợp, đoàn kết giữa tôn giáo với dân tộc và giữa các tôn giáo với nhau.

Ông Lê Bá Trình cũng kiến nghị, MTTQ Việt Nam phải thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của chức sắc, tín đồ và tổ chức tôn giáo. Đặc biệt, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm cho các tôn giáo được đối xử bình đẳng trước pháp luật.

Tại Hội thảo các chuyên gia nhà khoa học cũng đề xuất những giải pháp xung quanh công tác vận động, đoàn kết, phát huy nguồn lực các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; công tác vận động, đoàn kết, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội: y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, từ thiện nhân đạo; việc các tôn giáo tham gia xây dựng, phản biện xã hội, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo…

Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo

Quang cảnh Hội thảo

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trân trọng ghi nhận và tiếp những ý kiến trí tuệ, tâm huyết, chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học vào những nội dung liên quan đến công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay rất cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí hết sức quan trọng. Đoàn kết trong MTTQ là phương thức tốt nhất, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho rằng phải thường xuyên tiếp xúc, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tìm hiểu để nắm chắc tình hình, tập hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; đồng thời kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật đến chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục vận động các tôn giáo nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp, nguồn lực của các tôn giáo; thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo, phối hợp cùng các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong vùng đồng bào có đạo. Tăng cường tập hợp các tổ chức tôn giáo đã được công nhận có đủ điều kiện theo quy định tham gia làm thành viên của Mặt trận; tập hợp, thu hút các cá nhân tiêu biểu tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam; duy trì, đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong tôn giáo và các phong trào mang đặc điểm riêng của tôn giáo

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng nhấn mạnh tới việc cần quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tương xứng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách theo hướng chuyên sâu, ổn định; bố trí cán bộ Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy mong muốn, sau Hội thảo này, công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục sẽ có nhiều hoạt động đổi mới hơn nữa nhằm tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào, các cuộc vận động với nhiều việc làm ích nước, lợi dân, "Tốt đời, đẹp đạo", đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều