Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc“

(Mặt trận) - Trong không khí hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Bình Phước, sáng 2/10, Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chào cờ tại Đại hội. 
Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bình Phước là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa trọng đại nhằm tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 350 đại biểu, đại diện cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết thống nhất của gần 37.000 đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Quang cảnh Đại hội  
Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Phát huy truyền thống cách mạng, kinh nghiệm của 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và hơn 20 năm tái lập tỉnh; với quyết tâm chính trị cao, bám sát thực tiễn, đoàn kết, năng động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Phước đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng Nghị quyết đề ra đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, có 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 7,25%, tăng 0,15% so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 20,5%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 43%; ngành dịch vụ chiếm 36,5%. Quy mô nền kinh tế đạt 68.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) bình quân đầu người ước đạt 67,3 triệu đồng (tương đương 3.000 USD), gấp 1,54 lần so với năm 2015.

Theo đó, kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng điện và giao thông có bước đột phá Giai đoạn 2016-2020 ước xây dựng được 6.900 km đường giao thông. Hệ thống đường giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư với trên 3.900 km đường bê tông triển khai theo cơ chế "nhà nước và nhân dân cùng làm"; 98% dân số nông thôn và 99% dân số đô thị sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt mục tiêu Nghị quyết; Hệ thống điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt được đảm bảo, có 99% hộ dân sử dụng điện, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Việc tái cơ cấu kinh tế thực chất hơn, phát huy hiệu quả thế mạnh của tỉnh; 6 chương trình kinh tế trọng tâm và 12 dự án trọng điểm góp phần thay đổi tích cực đời sống xã hội. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch được chú trọng đầu tư và bước đầu có kết quả khả quan, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các mô hình hợp tác kinh tế và hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi sản xuất - chế biến đem lại hiệu quả và thu nhập cao hơn cho người nông dân.

Văn hóa xã hội luôn được gắn kết chặt chẽ trong mọi hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, di sản văn hóa được chú trọng; khu Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết và khu di tích núi Bà Rá được duy tu, nâng cấp, phát huy giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được xây dựng nhiều hơn. Hiện 851/861 thôn có Nhà văn hóa, có 372/851 Nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” đi vào chiều sâu, thực chất.

Công tác giảm nghèo cũng được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo, điều hành chính sách giảm nghèo ngày càng thiết thực, hiệu quả, nhất là đối với chương trình xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số được phát động, thực hiện từ năm 2019. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,56%, giảm 3,6% so với đầu nhiệm kỳ.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường. Hoạt động nổi bật nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân là việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, bằng việc cụ thể hóa thành Đề án 999 của Tỉnh ủy với mục tiêu trọng tâm “4 giảm, 4 tăng”. Sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 03 đơn vị cấp tỉnh, 21 đơn vị thuộc sở, 40 đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác dân vận, hướng về cơ sở, nắm chắc địa bàn dân cư, kịp thời vận động, tuyên truyền hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân ngày càng được chú trọng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục bám sát cơ sở, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ vận động được gần 300 tỷ đồng, xây dựng 2.307 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo; chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được nâng lên. Việc thực hiện đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân có những kết quả bước đầu; các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, ý kiến của cử tri đều được báo cáo Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương giải quyết.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ động viên toàn đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục “Nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc”.

Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội

 
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, với quyết tâm chính trị cao, bám sát thực tiễn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao việc Bình Phước đã chủ động xây dựng “Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, phục vụ cho việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; thể hiện tầm nhìn xa, tư duy chiến lược và trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đại hội đề ra với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được xây dựng cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, có lộ trình, thời gian thực hiện, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu tham dự Đại hội tập trung thảo luận để nhận diện, phân tích, đánh giá tình hình của thế giới và trong nước. Bởi thực tế hiện nay, thế giới đang có những diễn biến nhanh, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn phức tạp và gay gắt hơn. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại giữa các nước ngày càng quyết liệt, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu. Kinh tế thế giới có nguy cơ lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch COVID-19. Thiên tai, dịch bệnh, an ninh xã hội, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất lớn đối với nước ta trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội.  
Để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý tỉnh Bình Phước cần hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, củng cố, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên. Cần đoàn kết thống nhất cao, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phải thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ: cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", coi đây là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt".

“Phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý chí, khát vọng, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao; luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động; tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động, tâm huyết với công việc, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đồng thời, cần xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước, làm mất niềm tin của nhân dân”. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội. 
Đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Bình Phước phải phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh là một tỉnh có bề dày lịch sử, văn hóa, nhân dân cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước. Tỉnh có diện tích rộng, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của bão, lũ lụt, phù hợp phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp quy mô lớn. Bình Phước là địa bàn kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; là một trong những tỉnh quan trọng trong chính sách phát triển các đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tỉnh còn là vùng nguyên liệu cao su, điều, hồ tiêu; chế biến, sản xuất đồ gỗ thành phẩm. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư có giao thông rất thuận lợi để kết nối thông thương với một số nước trong khu vực. Đây là những tiềm năng, lợi thế rất cơ bản để Bình Phước tận dụng khai thác và phát huy.

Bình Phước cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu lao động; ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hấp dẫn, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, trong đó ưu tiên các lĩnh vực sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng lao động tại chỗ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; đầu tư phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực. Phát triển năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ và du lịch... kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

“Chú trọng nâng cao năng suất lao động; phát triển kinh tế số. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các đề tài khoa học trong thực tiễn. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; sử dụng, đãi ngộ, bồi dưỡng, thu hút nhân tài để cống hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của Bình Phước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh phải đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với những người có công với nước, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tỉnh cần có quyết tâm cao, bước đi phù hợp, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ vững kỷ cương; thực hiện tốt việc phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, coi trọng chất lượng và hiệu quả, tạo đột phá để phát triển. Phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, mọi chủ chương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Bình Phước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khẳng định Đại hội có trọng trách là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có đạo đức, có tài, lấy đức là gốc, có uy tín, có triển vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

“Ban Chấp hành khóa mới phải là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo; cần xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình công tác, phân công, phân nhiệm đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; từng tháng, từng quý có đề ra nhiệm vụ, phân công công tác, rà soát kết quả thực hiện.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Trên cơ sở phát huy dân chủ, lắng nghe các ý kiến, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời lựa chọn, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trân trọng nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa", với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với khí thế mới của Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, đưa Bình Phước “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, cải thiện vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ”, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới.

 

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu đã đi dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Phước.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều