Phối hợp tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; vụ trưởng, trưởng ban tổ chức, cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương.
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nêu rõ, năm 2022, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu, hoàn thành tốt chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đột xuất do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Nổi bật là việc triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược.

Ngành đã hoàn thành 19/19 đề án trong chương trình công tác, trong đó có hai đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 10 đề án trình Bộ Chính trị, 7 đề án trình Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành 2 Nghị quyết; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 30 văn bản. Các văn bản ban hành sau Đại hội XIII của Đảng, cơ bản toàn diện, bám sát thực tiễn, đổi mới, tạo sự đồng bộ hơn trong thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng của Nghị quyết Đại hội XIII,  đặc biệt là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (Nghị quyết Trung ương 5, 6)

Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các địa phương, cơ quan, đơn vị được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức xây dựng Đảng như công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; công tác phối hợp thẩm định hồ sơ nhân sự diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có lúc còn chậm…

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về chương trình công tác năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng dự kiến tham mưu 18 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm 3 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 7 đề án trình Bộ Chính trị, 8 đề án trình Ban Bí thư. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương dự kiến xây dựng, ban hành 8 hướng dẫn, văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai 6 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó có tổ chức Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ VII-năm 2022 và phát động Giải năm 2023 vào ngày 3/2/2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ, thông tin, báo cáo kịp thời những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị.

 Đồng chí Trương Thị Mai với các đồng chí Vụ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức, cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022, đồng thời ghi nhận những ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị trên cơ sở chương trình làm việc chung của toàn Ngành được Ban Tổ chức Trung ương đưa ra tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác đồng bộ phối hợp thống nhất từ Trung ương đến địa phương tạo nên hiệu ứng tích cực cho kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng.

“Nếu có sự phối hợp tốt, đồng bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2023, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các Trưởng ban Tổ chức tỉnh, thành ủy; vụ trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương cần quán triệt rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, trong năm 2023.

Cụ thể, năm 2023 được xác định là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; do đó, yêu cầu quyết tâm cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn để tiến hành một số công việc quan trọng; tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, đối với kinh tế - xã hội, phải tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đối ngoại nâng cao đời sống nhân dân. Theo đồng chí Trương Thị Mai, Bộ Chính trị cũng yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong năm 2023, Đảng sẽ tổ chức để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới và tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, trong đó có Nghị quyết 28-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, phải tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình gắn với kiểm soát quyền lực siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Cùng với 4 nhiệm vụ trọng tâm trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các trưởng ban tổ chức tỉnh, thành ủy; vụ trưởng, trưởng ban tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương lưu ý 15 nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Ban Tổ chức Trung ương để đảm bảo sự phối hợp thực hiện nhịp nhàng, chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, cơ sở; đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cho biết năm 2024, Đảng sẽ tiến hành tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tất cả các Ban Tổ chức của các địa phương, bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên một cách mạnh mẽ quyết liệt hơn. Công tác phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ phải cụ thể hóa, thực hiện tốt hơn; tích cực tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến cũng như xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ở địa phương, đơn vị, để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Đề cập yêu cầu với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng phải nghiên cứu sâu, đầy đủ các chủ trương, quy định của Đảng.

“Người nào phụ trách việc gì, hỏi là trả lời được ngay, không lúng túng. Cán bộ chuyên nghiệp tới mức đó thì mới gọi là cán bộ tổ chức xây dựng Đảng. Tôi rất mong các đồng chí nghiên cứu sâu, đầy đủ, tất cả các chủ trương, kết luận, quy định của Đảng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Không đặt ra cho mình một tinh thần chủ động tự giác để cập nhật liên tục các chủ trương quy định của Đảng thì không đáp ứng đủ yêu cầu”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều