Quảng Ninh: Phấn đấu trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Bắc

Để Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc, trong thời gian tới, Quảng Ninh cần tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược; đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành công nghiệp công nghệ cao...
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TT) 
Sáng 26/9, 350 đại biểu đại diện cho 102.500 đảng viên toàn Đảng bộ đã tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

“Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển”

Với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”, phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh. Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 20 đảng bộ, 727 tổ chức cơ sở đảng, 5.045 chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại Đại hội (Ảnh: TT) 
Trong quá trình chuẩn bị, tiến tới Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị thận trọng, kỳ lưỡng; có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, giới trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quan điểm, quy định, quy trình của Trung ương, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, khách quan, minh bạch; bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu lần thứ XV của tỉnh có 4 nhiệm vụ hết sức quan trọng: Tiến hành tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện trong 10 năm qua và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.Đại hội tiếp tục thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trí tuệ, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng sẽ lựa chọn, bầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển, các đồng chí Đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực, hiệu quả cao nhất vào nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Phấn đấu trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc

Trình bày Báo cáo Chính trị trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Quảng Ninh đã bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên, chủ động tìm hướng đi, cách làm mới; với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đã đạt được những thành tựu nổi bật, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề cơ bản để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững,trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên; nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, sáng tạo đạt hiệu quả rõ nét được thực tiễn chứng minh. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong điều kiện bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước đột phá. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn - nguồn động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển. Chủ động phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo. GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý di sản, danh thắng.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội (Ảnh: TT) 
Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là dịch bệnh, thiên tai. Vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao. Nhiệm kỳ vừa qua, Quảng Ninh có 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cơ bản đạt và vượt.

Đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và tán thành với những kết quả mà Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch COVID-19, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã phát huy truyền thống cách mạng, khai thác các tiềm năng, thế mạnh, triển khai bài bản, nghiêm túc, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, yếu kém, yêu cầu Quảng Ninh khắc phục trong thời gian tới: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm; chất lượng tăng trưởng và năng lực hội nhập quốc tế chưa cao. Tốc độ tăng trưởng khu vực du lịch, dịch vụ không đạt mục tiêu đề ra. Phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến, chế tạo còn chậm so với tiềm năng, lợi thế. Thương mại biên giới còn phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu của nước láng giềng và yếu tố bên ngoài.

Hiệu quả của khu vực đầu tư nước ngoài còn thấp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa có nhiều đột phá. Năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế.

Sự thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đang đòi hỏi cần sớm giải quyết. Kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở một số địa phương, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực sự vững chắc; khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch giữa các vùng miền còn lớn. Quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản còn nhiều khó khăn. 

Công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. An ninh trên một số địa bàn, lĩnh vực chưa thực sự vững chắc. Buôn lậu, gian lận thương mại, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp. Hợp tác quốc tế trong quản lý di sản, quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nhất là khâu tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật chưa thật ngang tầm nhiệm vụ, chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở. Nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ sở chậm được đổi mới; hoạt động giám sát, phản biện chưa thật rõ nét. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Từ những hạn chế này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm, để có những giải pháp khắc phục một cách toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh:TT) 
Để Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quảng Ninh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu: Thứ nhất, Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược; đẩy mạnh thực thi quy hoạch phát triển, các khâu đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Giải quyết đồng bộ và hiệu quả các mối quan hệ, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Khơi dậy và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có của Quảng Ninh để tạo động lực mới cho tăng trưởng; thúc đẩy khởi nghiệp, ưu tiên đổi mới, sáng tạo với sự đột phá mà xung lực là khoa học công nghệ; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững. Tạo sự liên kết giữa các chủ thể kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và với các tỉnh, thành phố trong Vùng.

Thứ hai, sớm hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển. Tháo gỡ tình trạng không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch đang cản trở sự phát triển và vận hành nền kinh tế của tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển. Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, bao hàm nội lực và ngoại lực của các thành phần kinh tế, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng. Thực hiện tốt hơn công tác thẩm định năng lực nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài; tận dụng những chính sách mới về ưu đãi đầu tư đặc biệt trong Luật Đầu tư (sửa đổi), lựa chọn đầu tư có chọn lọc phù hợp với Nghị quyết số 50 ngày 20.8.2019 của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh kinh tế và bảo vệ môi trường.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ảnh:TT)
Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhanh. Đầu tư thỏa đáng cho giáo dục - đào tạo như lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Quảng Ninh phải phấn đấu từ nay đến năm 2025, các đồng chí còn 15% các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo cuối nhiệm kỳ này 100% các trường học trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

Quảng Ninh là địa phương có trình độ phát triển giữa các vùng trong tỉnh tương đối khác nhau, do đó, phải phát triển toàn diện, đặc biệt phải chăm lo khu vực miền núi gắn với giải quyết tốt vấn đề an ninh tôn giáo, dân tộc, trật tự an toàn xã hội. Cần thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, hài hòa giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nâng cao thu nhâp và chất lượng sống của người dân, đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội. Bảo vệ, phát triển môi trường sinh thái; bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Thứ tư, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng biên giới, vùng biển, đảo. Xây dựng xã hội trật tự, an toàn, dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội vừa giữ vững chủ quyền biên giới và biển, đảo quốc gia vừa tăng cường hợp tác, cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng bộ và thống nhất với xây dựng và nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của chính quyền các cấp trong tổng thể xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng. Thực hiện thật tốt công tác cán bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, ngày càng thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Các cơ quan Nhà nước, mọi công chức, viên chức phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân dân để lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, nhất là những vấn đề bức xúc, sao cho thấu tình, đạt lý, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện của nhân dân./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều