Thắp sáng niềm tin, cả nước hướng về Đại hội

Trong không khí náo nức mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và Đảng ta tròn 91 tuổi, hôm nay 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, ghi thêm một dấu mốc mới trên hành trình đi lên của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm rực rỡ quanh khu diễn ra Đại hội. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức 

Về dự Đại hội có 1.587 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, tinh thần và sức mạnh đoàn kết thống nhất của hơn 5 triệu 156 nghìn đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có những khó khăn, thách thức với nhiều vấn đề mới đặt ra, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó dự báo. 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, quá trình soạn thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII được chuẩn bị một cách công phu, bài bản, chu đáo; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; phát huy tối đa tinh thần dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm. Cùng với việc lấy ý kiến trong Đảng, dự thảo các văn kiện được công bố toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý. Các văn kiện thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội XIII của Đảng được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030; và tầm nhìn phát triển đến năm 2045; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đánh giá công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người đạt nhiều kết quả quan trọng. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ; tổ chức, bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, trong năm 2020, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch Covid-19; từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh; ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Thực tiễn những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội càng tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu đó là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Dự báo trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt. Các nước nỗ lực điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta.

Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng trong giai đoạn tới, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng chiến lược là phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Với truyền thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 91 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín lãnh đạo, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta tin tưởng sắt son rằng, Đảng luôn vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn quân và đồng bào ta ở mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài hãy đồng tâm nhất trí, gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chung tay góp sức đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều