Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023

(Mặt trận) - Sáng 12/1, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2023. Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị  
6 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo Kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, năm 2022, công tác Mặt trận có nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan, các ban, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh.

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022 với 5 trọng tâm công tác; 99 nhiệm vụ cụ thể theo 12 lĩnh vực công tác. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch của từng ban, đơn vị; kịp thời cho ý kiến và duyệt Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường trực làm việc với các ban, đơn vị; duy trì nền nếp các cuộc họp định kỳ; cuộc họp giao ban với lãnh đạo các ban, đơn vị; duy trì chế độ rà soát, đôn đốc; thực hiện việc điều chỉnh các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị 
Ban Thường trực cũng đã chủ trì 17 hội nghị trực tuyến; ban hành các văn bản điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Thủ tưởng cơ quan đã chỉ đạo Văn phòng phối hợp với các ban, đơn vị rà soát tổng thể các nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022 của Ban Thường trực và nội dung các chỉ đạo trong các thông báo kết luận. Đến nay, trong tổng số 99 nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2022 của Ban Thường trực đã triển khai hoàn thành 90 nhiệm vụ; 9 nhiệm vụ dừng thực hiện do căn cứ tình hình thực tế hoặc chuyển sang năm 2023.

Trong đó phải kể đến việc hoàn thành 3 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo"…

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị 
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nội dung báo cáo nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam và chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Bởi vậy, các ban, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan bám sát Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2023 và sự chỉ đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực để tham mưu và triển khai việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thực hiện tốt chế độ quản lý, điều hành ở mỗi cấp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Duy trì cơ chế phối hợp giữa Ban Thường trực, Đảng ủy, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; tổ chức ký kết và thực hiện Giao ước thi đua năm 2023, Kế hoạch xây dựng cơ quan văn hóa với mục tiêu “Xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tập trung đổi mới toàn diện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18 ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư. Xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban Thường trực; kịp thời nắm bắt, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ đã giao.

Toàn cơ quan đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025; phát động và hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; tích cực cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các ban, đơn vị

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả công tác của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan trong năm 2022.

Đưa ra một số định hướng trong triển hai nhiệm vụ của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị trên cơ sở Kế hoạch trọng tâm công tác 2023 của Ban Thường trực các ban, đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác năm để chủ động triển khai thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các ban, đơn vị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh tới yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương của các ban, đơn vị trong Cơ quan. Từ đó, các đồng chí trong Chi ủy, bãnh đạo các ban, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, thái độ với công việc; tích cực phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực để triển khai các nội dung trong Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2023. Cùng với đó các đoàn thể trong cơ quan tiếp tục củng cố và đảm bảo hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng rằng với mục tiêu cùng nhau góp sức xây dựng cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022
Ghi nhận những thành tích trong công tác năm 2022, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Cờ thi đua cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 43 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 7 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp ngành” cho 2 cá nhân; “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 13 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiến tiến” cho 184 cá nhân; tặng giấy khen cho 42 cá nhân.
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua nội dung bầu Ban Thanh tra nhân dân
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2025.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều