Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) - Chiu 29/9, ti Tr s UBTƯ MTQ Vit Nam đã din ra Hi ngh gia Thường trc Chính ph và Ban Thường trc UBTƯ MTTQ Vit Nam. Hi ngh nhđánh giá nhng kết qu đạđược trong thc hin Quy chế phi hp công tác gia hai bên trong thi gian qua và mt s trng tâm phi hp công tác thi gian ti.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trước thềm Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông; các Phó Chủ tịch không chuyên trách, các vị trong Hội đồng Tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam.

 
Th tướng Chính ph Phm Minh Chính thăm Bo tàng MTTQ Vit Nam.  

Giương cao ngn c đại đoàn kết toàn dân tc

Trước khi dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã tới thăm Bảo tàng MTTQ Việt Nam, trong lưu bút ghi tại đây, Thủ tướng bày tỏ: Tham quan Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi rất xúc động và tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt hơn 90 năm qua. Những tài liệu, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng là pho sử vô cùng quý giá, giúp cho người tham quan hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn, tự hào hơn về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; ghi vào lịch sử dân tộc những trang sáng chói và để lại những kinh nghiệm lịch sử quý báu cho công tác Mặt trận, là nơi tuyên truyền, động viên toàn dân ta tiếp tục bước trên con đường bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trải qua các thời kỳ cách mạng với những tên gọi và hình thức khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động, tập hợp nhân dân tạo thành một sức mạnh to lớn, luôn luôn là một nhân tố cơ bản tạo nên những chiến công, những thắng lợi lịch sử của dân tộc.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp đó, cùng toàn Đảng toàn dân thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quang cnh Hi ngh

Công tác phi hp ngày càng cht ch, thc cht, phù hp vi yêu cu thc tin

Báo cáo về một số nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp hai bên ngày càng chặt chẽ, thực chất, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai bên đã phối hợp đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển xã hội 5 năm 2016-2020, các Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam hàng năm. Công tác phối hợp đã góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững chủ quyền quốc gia, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Người đứng đầu hai cơ quan tham gia trách nhiệm, kịp thời, đầy đủ các sự kiện, hoạt động thường niên, quan trọng có liên quan do mỗi bên chủ trì tổ chức để phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế đoàn kết, chung sức tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước, đạt nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thường xuyên tham dự và phát biểu tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các hội nghị chuyên đề, góp phần cùng Chính phủ nhận diện các khó khăn, thách thức và đề ra giải pháp phù hợp, thiết thực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành luôn dành thời gian quan tâm, lắng nghe và trực tiếp nắm bắt tình hình nhân dân thông qua ý kiến phản ánh của Người đứng đầu MTTQ Việt Nam để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc chăm lo tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động như: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; xây dựng Chương trình hành động, đẩy mạnh các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… đặc biệt hai bên đã tập trung cao độ, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ngăn chặn, đẩy lùi, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”,“bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của người dân là trên hết, trước hết”.

“Hai bên ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực trong việc phát huy dân chủ, tham gia, góp ý xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hệ thống công nghệ, cổng thông tin quốc gia liên thông, xây dựng Chính phủ điện tử; triển khai các Kế hoạch, chương trình phối hợp giám sát đã thống nhất”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

 Phó Ch tch - Tng Thư ký Lê Tiến Châu Báo cáo v mt s ni dung trng tâm trong công tác phi hp gia Thường trc Chính ph và Ban Thường trc UBTƯ MTTQ Vit Nam.

Đối với nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, hai bên sẽ tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”. Triển khai các nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và trực tiếp là nhiệm vụ của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội.

Cùng với đó tổ chức phát động, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch và ủng hộ Quỹ Vắc-xin; kịp thời hỗ trợ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nặng nề và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; phát huy vai trò chủ thể nhân dân thông qua các mô hình “Tổ Covid-19 cộng đồng”, “Tổ tự quản”, “Vùng xanh tự quản”; tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa sâu rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, người tốt, việc tốt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh tới công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Chính phủ; các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; thực hiện công tác xây dựng pháp luật, chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2026; đồng thời phối hợp sửa đổi Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ; ký kết Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026.

Từ kết quả nội dung phối hợp và phương hướng trong thời gian tới, các đại biểu tham dự Hội nghị đã cùng thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến thiết thực để từ đó phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức cùng Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam quan tâm chăm lo đến nhu cầu, lợi ích của nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị. 

Đồng tình với báo cáo, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những quyết sách đúng đắn, hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình phối hợp với Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam hỗ trợ người khó khăn; hỗ trợ công nhân, người lao động cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của cấp ủy, chính quyền các địa phương về phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng do Covid-19, nhất là công nhân lao động khó khăn, bị mất việc, giảm việc, bị nghỉ việc luân phiên; Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng hỗ trợ lực lượng y tế tham gia tuyến đầu chống dịch, cũng như động viên, chăm lo người lao động đang thực hiện mô hình 3 tại chỗ; triển khai chương trình vaccine cho công nhân… Qua đó, huy động các nguồn lực để ủng hộ Quỹ Vaccine và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ban hành quy định hỗ trợ báo, tạp chí của Công đoàn cho người lao động gặp khó khăn; giảm phí công đoàn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

“Đặc biệt, trong thời gian qua các cấp Công đoàn cũng tích cực hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết, tiếp sức cho đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”, hết sức có ý nghĩa do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Hưởng ứng tinh thần này, Công đoàn cũng phát động đợt thi đua đặc biệt trong công nhân, viên chức lao động đó là “Công nhân, viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, sang tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Nhờ các hoạt động tích cực đó mà đến nay dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát”, ông Nguyễn Đình Khang thông tin.

Phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc xây dựng pháp luật

GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Tai Hội nghị, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, những năm qua, hoạt động tư pháp có sự đổi mới, chất lượng lập pháp được nâng lên. MTTQ Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều cuộc phản biện các dự thảo luật có chất lượng tốt với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên hoạt động này còn mang nặng tính hình thức, thể hiện ở điểm, các cơ quan soạn thảo chưa coi trọng ý kiến tại các cuộc góp ý, phản biện khi những người đại diện của cơ quan soạn thảo tại các cuộc phản biện đôi khi không phải là thành viên quan trọng trong tổ soạn thảo, chưa đủ năng lực để giải thích, làm rõ các vấn đề của Hội đồng phản biện.

GS.TS Trần Ngọc Đường cho rằng, các bộ, ngành cần có sự quan tâm hơn trong việc phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc xây dựng pháp luật, đảm bảo chất lượng các dự án luật phù hợp với thực tiễn đời sống và đáp ứng được ý nguyện của nhân dân.

Nhấn mạnh đến vai trò giám sát của Mặt trận, ông Trần Ngọc Đường cho rằng, MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức được nhiều chương trình giám sát đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, do đây là hoạt động mới nên nhận thức của các bên khi tiếp cận còn hạn chế, chưa đầy đủ nên các kết luận giám sát chưa được các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải đáp thỏa đáng. Vì vậy, ông Trần Ngọc Đường mong muốn, các cơ quan có thẩm quyền trong mỗi cuộc giám sát cần chú trọng trả lời kết quả thực hiện kiến nghị của giám sát, tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát, từ đó giúp nâng cao chất lượng của giám sát xã hội.

Huy động được sức mạnh của toàn dân vào cuộc chiến đấu chống đại dịch

 Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo sát sao từ Trung ương xuống đến địa bàn dân cư, xã phường thị trấn làm cho cả hệ thống chính trị luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hay như tinh thần mỗi xã phường thị trấn là pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ đã huy động được sức mạnh của toàn dân vào cuộc chiến đấu chống đại dịch.

Ông Nguyễn Túc cũng cho rằng, cùng chung sức phòng, chống dịch, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực hưởng ứng, phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch đến từng địa bàn khu dân cư.

“Ban Thường trực UBTƯ MTTQ thông qua các hội đồng tư vấn đã có những kiến nghị chính sách khoan thư sức dân trên cơ sở dựa vào dân để xây dựng cuộc sống cho người dân và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng tình.”, ông Nguyễn Túc chia sẻ đồng thời nhấn mạnh, thông qua phát động phong trào toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch Covid-19, Mặt trận đã khơi dậy được tinh thần yêu nước, tương thân tương ái đã huy động được mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài cùng hang hái tham gia đóng góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch.

“Những nghĩa cử cao đẹp đó đã góp phần cứu giúp được nhiều gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nó cũng thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của chế độ ta.”, ông Nguyễn Túc bày tỏ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, người dân rất ủng hộ các thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ như “sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết”. Thực tế tại Hà Nội, sau chỉ đạo của Thủ tướng là Thành phố phải tiêm xong mũi 1 cho toàn bộ dân số dưới 18 tuổi trong 1 tuần, với lời hiệu triệu của Thủ tướng “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”, vì thế người dân đã rất tự giác đi tiêm chủng.

Tương tự, chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã lay động trái tim các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, tất cả mọi người đều thấy đây là chương trình thực sự nhân văn, cần thiết, khẩn trương, các cấp, các ngành vào cuộc tích cực. Hà Nội có khoảng 10 nghìn em học sinh gặp khó khăn, đến nay đã trao tặng được 8 nghìn máy tính bảng.

“Những lời hiệu triệu, thông điệp của Thủ tướng tạo thuận lợi cho chúng tôi trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Dân vận khéo thì hiệu quả nhất bằng hành động của người lãnh đạo, người đứng đầu, cán bộ các cấp”, bà Nguyễn Lan Hương nói và đề nghị tiếp tục chính sách “khoan thư sức dân” sau khi kiểm soát được dịch; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để phục hồi và phát triển kinh tế…

Lấy khó khăn, thách thức làm động lực phấn đấu, vươn lên

 Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, các thành viên Chính phủ luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất vinh dự được trao đổi với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công việc chung, lắng nghe các ý kiến, những suy nghĩ, trăn trở của các đại biểu. Buổi làm việc của có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, tập trung triển khai quyết liệt đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cuộc sống. Thủ tướng bày tỏ trân trọng, biết ơn sự đồng lòng, giúp đỡ của MTTQ Việt Nam với Chính phủ qua các thời kỳ và khẳng định Chính phủ luôn muốn phát huy điều này trên tinh thần đại đoàn kết để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Dành nhiều thời gian phân tích bối cảnh rất khó khăn do dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, biến đổi và lây lan nhanh với biến chủng mới, công tác phòng chống dịch chưa có tiền lệ, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phòng chống dịch trong điều kiện hết sức hạn chế. Nhất là về năng lực y tế, tất cả các vật tư y tế chúng ta đều phải nhập khẩu, “ô xy sản xuất được nhưng bình ô xy phải đi nhập”. Trong điều kiện đặc biệt do dịch bệnh, chúng ta hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kết thúc năm học cho các em học sinh…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các địa phương, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát đại dịch COVID-19. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát và có chuyển biến tích cực.

Đại dịch cũng tác động tới toàn bộ nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ, nền kinh tế và đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội, GDP quý III tăng trưởng âm. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn có nhiều điểm sáng như kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất, ngoại hối vẫn ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm dù phải chi rất nhiều cho công tác phòng chống dịch.

Thủ tướng khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và hết sức chia sẻ với những khó khăn của người dân. Vừa qua, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều chính sách hỗ trợ người dân đã được các cơ quan làm ngày làm đêm để ban hành trong thời gian rất ngắn, thay vì phải mất nhiều tháng như trong điều kiện bình thường.

“Chúng ta lấy khó khăn, thách thức làm động lực phấn đấu, vươn lên, khẳng định, trưởng thành, khẳng định dân tộc Việt Nam không bao giờ khuất phục bởi bất cứ khó khăn nào, kể cả dịch COVID-19. Muốn vậy, phải phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của nhân dân dưới sự tập hợp của MTTQ. Việc phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ và Chính phủ là một đòi hỏi khách quan, thực tiễn, phù hợp với lợi ích của đất nước ta…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thực tiễn đã khẳng định MTTQ thực sự có vị trí, vai trò to lớn trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ đã khẳng định vị trí là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đánh giá rất cao và cảm ơn sự ủng hộ tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của Ủy ban Trung ương MTTQ với Chính phủ thời gian qua, nhất là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 suốt gần 2 năm qua. MTTQ đã có đóng góp rất quan trọng cho Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, cán bộ MTTQ và các đoàn thể đã thực sự “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tham gia công tác phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội…

Chính phủ, các thành viên Chính phủ luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam. Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thường xuyên tham dự có những ý kiến thiết thực tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các hội nghị chuyên đề, góp phần cùng Chính phủ nhận diện các khó khăn, thách thức và đề ra giải pháp phù hợp, thiết thực.

Bất cứ chiến thằng nào cũng là chiến thắng của nhân dân

 

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập Nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu lớn đó, chúng ta cần tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2021-2026 là xây dựng Chính phủ “đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó tập trung vào một số nội dung sau.

Một là, chuyển trạng thái từ “không có COVID-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng, chống dịch thành công, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để các biện pháp phòng, chống dịch phát huy hiệu quả; sớm thích ứng an toàn với dịch bệnh, Chính phủ rất coi trọng vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hướng dẫn và huy động sức mạnh của Nhân dân; nắm bắt tình hình và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Hai là, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; phát huy vai trò của nhân dân dưới sự tập hợp của MTTQ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân” và “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội. Để những chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống thì cần có sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm.

Thủ tướng nhấn mạnh” Người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, mọi chính sách đều phải hướng tới nhân dân, nhân dân phải tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách. “Bất cứ chiến thắng nào cũng là chiến thắng của nhân dân, bất cứ cuộc chiến đấu nào không có nhân dân thì không thể chiến thắng”, Thủ tướng nói và nhắc lại phương châm phòng chống dịch “5K+vaccine+thuốc+công nghệ+ý thức người dân”.

Ba là, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân. Chính phủ luôn quán triệt quan điểm “Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển bền vững”. Qua đó, Chính phủ đề nghị MTTQ  tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai có hiệu quả các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị này.

Bốn là, MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với Chính phủ trong việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.

Năm là, phát huy vai trò tích cực của MTTQ trong tham gia kiểm soát quyền lực. Phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Hệ thống chính trị cơ sở là nơi gần dân nhất, sát dân nhất, đến với dân nhanh nhất, hiểu dân nhất, tiếp xúc với dân nhiều nhất.

Sáu là, tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; kịp thời cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời phản bác các tin giả, xấu độc, nhất là về tình hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch COVID-19; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên.

Bảy là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp; trong đó tập trung thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo trong xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường...

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung của công tác dân vận chính quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, quyết định theo đa số. Đã phối hợp tốt rồi phải phối hợp tốt hơn nữa, đã đoàn kết rồi phải đoàn kết hơn nữa, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, đã hành động rồi phải hành động quyết liệt hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa. “Tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc thì không có gì khó, không có gì vướng, việc khó khăn đến mấy cũng giải quyết được”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cơ bản đồng tình và nêu hướng xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông cũng nhất trí với nhiều đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị, như tổ chức vào thời điểm thích hợp hội nghị tôn vinh những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phòng chống dịch.

UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hôi nghị.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục cùng Mặt trận có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, khẳng định, những phát biểu tâm huyết, trách nhiệm với thông điệp đầy tính nhân văn, vì nhân dân phục vụ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc của Thủ tướng Chính phủ đã tiếp thêm năng lượng tích cực, truyền cảm hứng lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết để mỗi cán bộ Mặt trận, khối Dân vận đồng lòng chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nguyện làm hết sức mình, tập hợp, phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Khẳng định đất nước của chúng ta đang đứng trước vận hội, thời cơ, thuận lợi mới đan xen những khó khăn, thách thức rất lớn, trong ngắn hạn, thách thức lớn hơn cơ hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng trong bối cảnh đất nước ta đang phải đương đầu với đại dịch Covid-19 cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên đến nay chúng ta cơ bản đã kiểm soát được tình hình và đang chuyển trạng thái thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phục hồi phát triển kinh tế, để sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường trong điều kiện mới.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến một lần nữa nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ đồng hành cùng với Chính phủ, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế.

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự Hội nghị.

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều