Tính đến ngày 31/5/2024: 14 địa phương hoàn thành xong Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Theo Báo cáo tiến độ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, tính đến ngày 31/5/2024, có 10.596/10.597 đơn vị cấp xã thuộc 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã (đạt tỷ lệ 99,99%); có 374/704 đơn vị cấp huyện của 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 53,12%), trong đó có 14 địa phương hoàn thành xong Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029; có 3/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. 
Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo nêu rõ, quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhìn chung đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền; nội dung và công tác nhân sự của Đại hội cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, yêu cầu chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy đảng các cấp và hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản (Chỉ thị, thông tri, công văn…) để lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp của địa phương; chủ động xây dựng sớm kế hoạch cụ thể để triển khai, tập huấn, hướng dẫn Mặt trận cấp dưới thực hiện; thành lập các Tiểu ban giúp việc và chọn đơn vị để tổ chức Đại hội điểm ở từng cấp để rút kinh nghiệm. Nhìn chung, các nội dung của Đại hội và tiến độ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Bí thư và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ các cấp được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, bước đầu tạo được không khí sôi nổi, quan tâm của các tầng lớp nhân dân, của hệ thống chính trị hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

10.596/10.597 đơn vị cấp xã thuộc 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã

Đề cập đến việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, Báo cáo nêu rõ, đến nay, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã đã cơ bản tổ chức xong trong tháng 4 năm 2024, đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Tính đến ngày 31/5/2024, có 10.596/10.597 đơn vị cấp xã thuộc 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã (đạt tỷ lệ 99,99%). Hiện nay có 1 đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội trước ngày 10/6/2024.

Thống kê bước đầu của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, số liệu tổng hợp kết quả của 8.263/10.596 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, qua Đại hội đã hiệp thương cử ra được 279.122 Ủy viên Ủy ban, trong đó cơ cấu nữ là 92.262 người (tỷ lệ 33,05%); người ngoài đảng là 75.996 người (tỷ lệ 27,23%); người dân tộc thiểu số là 59.740 người (tỷ lệ 21,40%); người có tôn giáo là 22.323 người (tỷ lệ 7,99%). Số Ủy viên tái cử là 165.589/279.122 người (tỷ lệ 59,32%); Số Ủy viên tham gia mới là 113.523/279122 người (tỷ lệ 40,67%). Tỷ lệ cơ cấu kết hợp của các giai cấp, tầng lớp, thành phần trong Ủy ban MTTQ Việt Nam cơ bản đảm bảo tỷ lệ hài hòa trong Ủy ban MTTQ Việt Nam, đúng với tinh thần của Chỉ thị số 22-CT/TW và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, theo số liệu tổng hợp của 8.263 đơn vị cấp xã đã tổ chức Đại hội: Đại hội đã hiệp thương cử được 8.042/8.263 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (Có 221 đơn vị cấp xã do thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính nên chỉ tổ chức Đại hội về phần nội dưng, chưa xây dựng và cử ra Ủy ban, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam nhiệm kỳ 2024-2029).

Trong đó, có 6.595/8.042 đồng chí Chủ tịch tái cử (tỷ lệ 82%); có 1.447/8.042 đồng chí Chủ tịch tham gia mới (tỷ lệ 28%).

Về nhân sự tham gia cấp ủy: Có 4.010/8.042 đồng chí Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy (tỷ lệ 49,86%); Có 3.878/8.042 đồng chí Chủ tịch là Ủy viên Ban chấp hành, trong diện quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy (tỷ lệ 48,22%); Có 154/8.042 đồng chí Chủ tịch là đảng viên trong diện quy hoạch Ban Chấp hành và Thường vụ Đảng ủy (1,91%).

374/704 đơn vị cấp huyện của 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện đang được các địa phương tổ chức triển khai theo đúng lộ trình, đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, thành phố.

Tính đến ngày 31/5/2024, có 374/704 (không tính huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng) đơn vị cấp huyện của 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 53,12%), trong đó có 73/704 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Tại 374 đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội đã cử được 370/374 đồng chí Chủ tịch MTTQ (khuyết 4 đơn vị do thực hiện sắp xếp sáp nhập nên chỉ tổ chức Đại hội phần nội dung, không thực hiện phần nhân sự). Có 306/370 đồng chí Chủ tịch là Ủy viên BTV cấp ủy (tỷ lệ 82,70%), trong đó 122/370 đồng chí Chủ tịch đồng thời là Trưởng ban Dân vận cấp ủy (tỷ lệ 32,97%); Có 64/370 đồng chí Chủ tịch là Ủy viên BCH (tỷ lệ 17,29%).

Đã có 14 địa phương hoàn thành xong Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện: An Giang; Bà Rịa-Vũng Tàu; Bạc Liêu; Cần Thơ; Hà Nam; Hậu Giang; Lào Cai; Nghệ An; Phú Thọ; Thái Bình; Thanh Hóa; Tiền Giang; Vĩnh Long; Yên Bái.

Những địa phương hoàn thành sớm nhất là thành phố Cần Thơ (tổ chức xong ngày 23/3/2024); tỉnh Bạc Liêu (tổ chức xong ngày 31/3/2024); tỉnh Tiền Giang (tổ chức xong ngày 09/5/2024).

3/63 tỉnh, thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Đề án, Hướng dẫn tổ chức Đại hội của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 8/2024.

Để tổ chức và triển khai có hiệu quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sau khi thống nhất với Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã lựa chọn Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 là Đại hội điểm cấp tỉnh của toàn quốc. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các văn bản  để chỉ đạo, hướng dẫn chỉ đạo điểm đối với Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ và mời lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam của 62 tỉnh, thành phố cùng về dự để rút kinh nghiệm chung sau Đại hội điểm cấp tỉnh.

Tính đến ngày 31/5/2024 đã có 3/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 (Thành phố Cần Thơ, đơn vị Đại hội điểm tổ chức ngày 23-24/4/2026; tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 25-26/4/2024; tỉnh Tiền Giang tổ chức ngày 28-29/5/2024).

Về nhân sự, cả 3 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội đều phân công đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, thành ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh theo đúng Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư. Trong đó, nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 của thành phố Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu là Ủy viên Ban Chấp hành, trong diện quy hoạch Ban Thường vụ.

Các cơ cấu, thành phần tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 là người ngoài đảng, là nữ, là người có tôn giáo, là người dân tộc thiểu số; tỷ lệ tái cử... đều được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Công tác tuyên truyền được triển khai theo kế hoạch, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và cơ quan thường trú của trung ương tại địa phương (thông qua các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... ở các tuyến phố chính nơi tổ chức Đại hội). Trong chương trình, phiên thứ hai của Đại hội được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ nội dung triển khai, trong thời gian tới, Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở trung ương, địa phương để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh đúng yêu cầu, thời gian theo quy định.

Chuẩn bị tốt các nội dung dự thảo Văn kiện, Đề án nhân sự; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và các nội dung liên quan khác để báo cáo, xin chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước khi trình Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 20, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 10.

Chuẩn bị tốt công tác hậu cần cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nâng cao chất lượng trong công tác tổ chức, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức Đại hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài về phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều