Toàn ngành Tuyên giáo quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, Ban Tuyên giáo Trung ương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tớ dự và phát biểu diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp...

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, 90 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Ngay trong quá trình hoạt động, để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đường lối cách mạng vào trong nước, vào các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hạt nhân ưu tú. Và chính những hoạt động đó của Người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng; định hình sứ mệnh đi trước, mở đường của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức chặt chẽ; coi đây là mặt trận quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - Cơ quan tham mưu chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng, với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược văn tắt và đường lối cách mạng; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin tưởng và đi theo Đảng.

Ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám". Sau khi được phát hành, Tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám" đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng Nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; chỉ trong một thời gian rất ngắn (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1930), đã có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng của Nhân dân ta nổ ra với khí thế và tính chất mới. Vị trí, vai trò và sức mạnh của công tác tuyên truyền - một hình thái công tác tư tưởng của Đảng đã được khăng định và đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó, ngày 1 tháng 8 năm 1930 đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng: 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng tận tâm, tận lực với công việc, không ngừng tu rèn mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng.

“Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng Nhân dân; tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân", đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ.

Tiết mục văn nghệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương chào mừng lễ kỷ niệm.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng tận tâm, tận lực với công việc, không ngừng tu rèn mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng. Qua tất cả các thời kỳ cách mạng, càng gian khổ, khó khăn, càng nguy nan, phức tạp, những người làm công tác tuyên giáo lại càng được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng, càng bình tĩnh, tỉnh táo, càng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và chính từ trong khó khăn, thử thách cam go đó đã hun đúc nên truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo, đó là: kiên trung, sắt son một lòng gắn bó với Đảng, với cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Nhấn mạnh công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã tập trung hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; một số mặt đạt chất lượng tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Toàn Ngành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải ý thức rõ rằng, đối tượng của công tác tuyên giáo là con người; nội dung, phạm vi của công tác tuyên giáo trải rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống tinh thần xã hội; loại hình công tác tuyên giáo phong phú và đa dạng, phương pháp công tác tuyên giáo đòi hỏi sâu sắc và tinh tế trong ứng xử, chân thành trong đối thoại, sắc bén trong đấu tranh. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo rộng lớn và đa dạng, vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người, luôn thấm nhuần sâu sắc về "sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”...

“Chỉ như vậy, chúng ta mới đưa lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thâm nhập vào quần chúng, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao cả là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn", đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương khẳng định lại một lần nữa, công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực trọng yếu để xây dựng và bồi đắp nền tảng chính trị và tinh thần của chế độ, nêu cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

Đồng chí Hà Đăng phát biểu tại buổi lễ.

“Giống như tên tập sách "Thắp lửa niềm tin" do Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, đồng chí Trưởng ban Võ Văn Thưởng đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin ấy, sáng mãi thêm để mỗi chúng ta thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong việc đưa ngành Tuyên giáo vững bước tiến lên trong thời kỳ mới”, Nhà báo Hà Đăng chia sẻ.

Đại diện cho tuổi trẻ ngành Tuyên giáo, đồng chí Bùi Thị Thu Thanh, Tạp chí Tuyên giáo bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 90 năm qua của ngành Tuyên giáo. Thế hệ trẻ hôm nay càng ý thức hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân, nguyện  ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và công lao to lớn của các thế hệ đi trước, góp phần thực hiện thắng lợi xây dựng và phát triển đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang, chắc chắn rằng, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu và kết quả to lớn hơn nữa. Toàn ngành Tuyên giáo quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo là một chiến sỹ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn.

Theo Thu Hằng - Tuấn Anh/Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều