Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ động, linh hoạt, sáng tạo

(Mặt trận) - Ngày 27/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Mặt trận năm 2018. Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng và hơn 2.500 cán bộ Mặt trận các cấp tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí trong Ban Thường trực chủ trì Hội nghị.

Xây đội ngũ cán bộ quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là hội nghị hết sức quan trọng sau Hội nghị lần thứ 8 của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội nghị lần thứ 13 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm tập huấn về công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận trong năm 2018.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Hội nghị sẽ quán triệt, truyền tải những nội dung như quán triệt, định hướng công tác Mặt trận năm 2018 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 UBTƯ MTTQ Việt Nam; hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; triển khai kế hoạch trọng tâm công tác dân chủ-pháp luật 2018; hướng dẫn hoạt động trọng tâm công tác phong trào năm 2018; hướng dẫn sơ kết thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc; quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2018; hướng dẫn công tác đối ngoại, kiều bào năm 2018; đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

“Tại Hội nghị sẽ có những vấn đề mới được đặt ra, mỗi cán bộ Mặt trận tại các điểm cầu cần tập trung nắm chắc các nội dung được truyền đạt, cùng thảo luận để làm rõ những vấn đề đang đặt ra với công tác Mặt trận.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2018 là năm hết sức đặc biệt của công tác Mặt trận - năm cuối cùng để tổng kết sơ kết các đề án, chương trình hành động do Đại hội VIII đề ra và chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào năm 2019.

Chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trong thời gian tới, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách, công tác bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, chủ động, linh hoạt sáng tạo, quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Định hướng về công tác Mặt trận năm 2018, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng và là năm cuối tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của MTTQ Việt Nam để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ định hướng trọng tâm trên, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, MTTQ các cấp cần triển khai hiệu quả các chương trình hành động, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, trọng tâm là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”  theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để góp phần đổi mới bộ mặt kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng cho rằng, MTTQ các cấp cần phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hầu A Lềnh cũng đề nghị các địa phương quan tâm kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có tâm huyết trình độ để thực hiện các nhiệm vụ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào năm 2019.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tham mưu để Thường vụ cấp ủy cùng cấp có văn bản lãnh đạo Đại hội, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung của Đại hội và công tác nhân sự Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới của cấp mình theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Thông tri Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo đó, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (kể cả Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã sẽ diễn ra vào quý IV năm 2018) thống nhất nhiệm kỳ Đại hội là 2019-2024.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cho biết, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chọn và chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước trong và sau Đại hội, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Tạo bước chuyển biến rõ nét trong giám sát, phản biện xã hội

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.

Về trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định chủ đề công tác năm 2018 là tạo bước chuyển biến rõ nét trong giám sát, phản biện xã hội.

Ở Trung ương cần tập trung phối hợp với các bộ, ngành để tiến hành sơ kết 5 năm triển khai Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đề xuất các hình thức, biện pháp giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Căn cứ kế hoạch đề ra trong năm 2018, các địa phương chủ động tiến hành triển khai các hoạt động giám sát như phối hợp thực hiện chương trình giám sát việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;  giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan; triển khai chương trình giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, lựa chọn giám sát từ 1 đến 2 vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ở địa phương..

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng cho biết, thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tự diễn biến, tự chuyển hóa và xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin về tham nhũng, lãng phí.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đã trình bày về những hoạt động trọng tâm trong công tác phong trào trong năm 2018. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày về Hướng dẫn sơ kết thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp cần đánh giá công tác triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Mặt trận trong 3 năm qua và đánh giá kết quả đạt được, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo 5 nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 01.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam trình bày quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2018…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao của hơn 2.500 cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong cả nước đã tham gia Hội nghị.

Từ các nội dung được giới thiệu trực tiếp tại Hội nghị, cùng với các tài liệu chuyên đề đã được đăng tải trên website Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng đây sẽ là những cẩm nang để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các địa phương lấy đó làm cơ sở, kết hợp với chương trình, kế hoạch công tác của địa phương từ đó quán triệt, tổ chức tập huấn triển khai thực hiện đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, trong thời gian tới, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu một số chuyên đề để bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khẳng đinh năm 2018 là năm đột phá trong công tác Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng để tạo sự chuyển biến trong hệ thống Mặt trận, nêu cao vai trò gương mẫu của mỗi người cán bộ Mặt trận.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, MTTQ các cấp cần chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào năm 2019; rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ động nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; triển khai đồng bộ các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức các hoạt động chăm lo người nghèo…

Đặc biệt, theo người đứng đầu Mặt trận, trong năm 2018, hệ thống MTTQ các cấp cần tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2018-2020 của MTTQ Việt Nam thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, trong đó chú trọng, ưu tiên triển khai đồng bộ đến cơ sở giám sát trên các lĩnh vực như: thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm; giám sát thực hiện cải cách hành chính; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương lựa chọn các các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để chủ trì, phối hợp giám sát, có trọng tâm, trọng điểm…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, từ những kết quả đã đạt được trong năm 2017, nhiệm vụ công tác Mặt trận các cấp trong năm 2018 sẽ được triển khai đạt kết quả, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều