Hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I

(Mặt trận) - Ngày 26/5/2022, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-UBDT quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.
Hình minh họa.

Thông tư quy định quy trình giám sát chặt chẽ qua 4 khâu: theo dõi, kiểm tra, đánh giá và giám sát đầu tư của cộng đồng. Quy trình giám sát mỗi khâu cụ thể như sau:

Quy trình theo dõi Chương trình sẽ tiến hành thu thập, tổng hợp thông tin, cập nhật số liệu, báo cáo từ đơn vị thực hiện cho đến các cấp xã, huyện, tỉnh, trung ương. Ủy ban Dân tổng hợp thông tin từ cấp tỉnh và các chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần ở cấp trung ương, lập báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hàng năm gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời gửi báo cáo cho các cơ quan liên quan và cấp có thẩm quyền theo qui định.

Việc kiểm tra Chương trình được thực hiện theo 03 bước: lập kế hoạch, tiến hành kiểm tra, và báo cáo kết quả thực hiện. Công tác kiểm tra được thực hiện định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình đánh giá Chương trình gồm có đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc giai đoạn 5 năm và đánh giá tác động, được thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin và báo cáo từ cấp xã với đầu mối là Ban quản lý xã cho đến các cấp huyện, tỉnh, trung ương. Ủy ban Dân tộc tổng hợp thông tin từ cấp tỉnh và các chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp trung ương, lập báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình trên cả nước gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác đánh giá có thể thực hiện đột xuất theo yêu cầu cụ thể của cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng gồm có quyền, nội dung, tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án, hoạt động thuộc Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định có liên quan. UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ chức chính trị-xã hội, các thôn, bản, tổ chức tham vấn cộng đồng và hộ gia đình, người dân hưởng lợi để rà soát, xác thực các thông tin, số liệu, báo cáo của đơn vị thực hiện về dự án, hoạt động cụ thể triển khai trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát Chương trình là Ủy ban Dân tộc; đối với các dự án, tiểu dự án, chủ nội dung thành phần giao cơ quan, tổ chức chủ trì quản lý một hoặc một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình; bao gồm cả ở cấp trung ương ở cấp tỉnh, cấp huyện theo phạm vi và địa bàn quản lý.

Thông tư cũng quy định các cơ quan, đơn vị ở các cấp trung ương và địa phương có trách nhiệm vận hành hệ thống thông tin quản lý, báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp số hóa (báo cáo theo thời gian thực bằng phần mềm ứng dụng trên nền tảng di động), theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

Kinh phí thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của Tiểu dự án 3 “Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình” thuộc Dự án 10 của Chương trình; và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2022.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục