Tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG

(Mặt trận) - Qua giám sát trực tiếp tại huyện Nam Đông cho thấy các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã triển khai tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Các công trình trọng điểm của huyện được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn khởi sắc; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện tăng khá; giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa được phát triển toàn diện và đồng bộ.
Công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Chương trình

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-MTTQ-BTT ngày 30/3/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế  về giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023, công tác giám sát Chương trình được triển khai  tại UBND huyện Nam Đông và UBND 02 xã Hương Hữu, Thượng Long. Qua giám sát cho thấy các đơn vị đã ban hành 18 văn bản về hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình với những nội dung cụ thể như: quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế huy động các nguồn lực khác; quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất; quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình.

Các đơn vị được giám sát đã chủ động, kịp thời thành lập, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồngcác xã theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án, chính sách, chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu; kịp thời kiến nghị với chủ đầu tư, cấp có thẩm quyền ngăn chặn những việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của Nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, qua đó đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí để nâng cao chất lượng các công trình trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền về Chương trình được chú trọng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Nam Đông đã tích cực tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng của Chương trình đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thuộc đơn vị, địa phương quản lý; tổ chức 04 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, in ấn, cấp phát hơn 400 tờ rơi cho đồng bào DTTS nhằm tuyên truyền về 10 dự án của Chương trình; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thanh, truyền hình tích cực đăng tải, duy trì công khai các nội dung hoạt động, văn bản cập nhật tình hình, kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình trên trang thông tin điện tử của huyện, xã; tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ cộng đồng, người có uy tín trong đồng bào DTTS… để người dân biết, cùng chung tay thực hiện, đồng thời tự kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Một số kết quả tích cực và giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Dự án thuộc Chương trình MTQG đang được xây dựng trên địa bàn huyện Nam Đông

Năm 2022, 2023, huyện Nam Đông được giao vốn đầu tư phát triển là 47.756 triệu đồng, đã giải ngân được 20.628 triệu đồng đạt 43,19%; vốn sự nghiệp là 18.294 triệu đồng, đã giải ngân 701 triệu đồng đạt 3,83%. Xã Thượng Long triến khai dự án xây dựng Trường mầm non Thượng Long: với tổng mức đầu tư là 3421 triệu đồng; Đường dân sinh thôn 5 với tổng mức đầu tư là 2.102 triệu đồng; Nâng cấp, mở rộng đường trục thôn 7 xã Thượng Long với tổng mức đầu tư là 2600 triệu đồng. Xã Hương Hữu triến khai dự án xây dựng đường sản xuất liên thôn cấp phối, bê tông với tổng mức đầu tư: 4546 triệu đồng; Trường Tiểu học Hương Hữu với tổng mức đầu tư là 2933 triệu đồng.

Qua giám sát cho thấy, các đơn vị được giám sát đã có nhiều cố gắng trong công tác triển khai thực hiện Chương trình. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và đồng bộ; việc triển khai rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng các dự án thuộc Chương trình được tiến hành đảm bảo, đúng quy định; cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển; các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường từng bước được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần; thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS và miền núi toàn huyện tăng khá (năm 2021: 38,2 triệu đồng, năm 2022: 40,9 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nước hợp vệ sinh tăng cao…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình còn gặp một số những khó khăn nhất định như về hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1, việc lập hồ sơ, thẩm định và phê duyệt dự án theo Luật Đầu tư công cũng như cơ chế tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh toán kinh phí cho các hộ dân đang gặp nhiều vướng mắc trong việc triển khai; về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững đối với Dự án 3, tiểu dự án 1, hạng mục hỗ trợ chủ yếu tập trung đến lĩnh vực lâm nghiệp, đối tượng hưởng lợi là các hộ thuộc các xã khu vực II và III nên dẫn đến việc khó giải ngân vốn; một số văn bản, thông tư hướng dẫn của Trung ương còn bất cập, thiếu tính đồng bộ, thống nhất. Việc chậm sửa đổi, ban hành một số văn bản khiến công tác hỗ trợ cho các đối tượng thuộc chính sách gặp khó khăn, thiếu kịp thời. Từ đó khiến các cơ quan có liên quan ở cấp huyện, cấp xã chậm trong việc triển khai các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình.Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế cần phối hợp với các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau để phát huy hơn nữa vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam đối với việc triển khai thực hiện Chương trình

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các quy định của Đảng và Nhà nước về giám sát; kết quả, kinh nghiệm, cách làm thiết thực trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về công tác giám sát. X chương trình phối hợp với các cơ quan truyền thông, tạo sức mạnh công khai của giám sát. Uỷ ban MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ giám sát cho cán bộ Mặt trận cơ sở,trong đó tập trung hướng dẫn quy trình thực hiện nhiệm vụ giám sát; nâng cao hiệu quả của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh việc phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát Chương trình; Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trong suốt quá trình triển khai Chương trình từ khi chuẩn bị đến thực hiện dự án, đảm bảo các dự án thực hiện đúng mục tiêu; kịp thời giải quyết, xử lý, khắc phục những hạn chế, sai sót, vướng mắc trong quá trình thực hiện; có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đôn đốc, kịp thời có phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

Nguyễn Phương Hà

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều