Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

(Mặt trận) - Trong những thập kỷ gần đây, các thế lực thù địch đã ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng nước ta, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tán dương chủ nghĩa tư bản… Nhận thức rõ về sự nguy hiểm và những âm mưu của các thế lực thù địch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định phải: “Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” [1].
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh mới, các thế lực thù địch đã tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, internet, triệt để lợi dụng các hạn chế trong quản lý, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, kích động, chia rẽ nội bộ, nói xấu cán bộ, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Có thể nói, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay có ý nghĩa sống còn đối với chế độ.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là trách nhiệm trực tiếp của các cơ quan tư tưởng của Đảng cũng như những người làm công tác nghiên cứu lý luận, trong đó không thể thiếu vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, trực tiếp nghiên cứu và truyền thụ kiến thức lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mục tiêu trong giảng dạy lý luận chính trị không chỉ là cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, mà còn phải trang bị cho họ thế giới quan, phương pháp luận, lập trường, quan điểm chính trị đúng đắn để từ đó giúp cho họ ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng “miễn dịch” và nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tránh bị rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học, học viện - một bộ phận của giới nghiên cứu lý luận Việt Nam đã và đang tích cực tham gia nghiên cứu, đưa ra những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên trong bối cảnh mới, trước sự tác động đa chiều của cách mạng công nghiệp 4.0, sự chống phá ngày càng tinh vi, phức tạp của các thế lực thù địch, công tác nghiên cứu cũng như truyền thụ lý luận chính trị đã và đang đặt ra những yêu cầu mới. Thực tế cho thấy, một bộ phận cán bộ, giảng viên chưa thật sự có nhận thức và thái độ đúng đắn về tính cấp thiết, tầm quan trọng và nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là chưa nhận diện đúng và trúng các quan điểm sai trái, thù địch của các tổ chức, cá nhân chống đối, cơ hội chính trị.

Để xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị thực sự vừa là cán bộ khoa học, vừa là chiến sỹ cách mạng, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Về phía các cơ quan chức năng

Cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với nghiên cứu lý luận chính trị, làm cho hoạt động này luôn được lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học và giữ vững định hướng chính trị trong nghiên cứu.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu lý luận chính trị. Quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi đội ngũ giảng viên lý luận chính trị phải được xây dựng, phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đáp ứng  yêu cầu ngày càng cao của hoạt động giảng dạy có tính đặc thù này.

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Có chính sách đặc thù cho các đề tài khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có chế độ khen thưởng đối với những giảng viên lý luận chính trị có bài viết mang tính “bút chiến” sắc sảo, có tính thuyết phục cao, đấu tranh trực diện với từng quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận chính trị.

Quá trình học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 35 trong cuộc sống phải được thường xuyên chú trọng, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống, đi liền với xây dựng chương trình hành động của tổ chức, cá nhân và có kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua công tác giảng dạy lý luận chính trị, cần có quy định, hướng dẫn cụ thể để đội ngũ giảng viên lồng ghép, tích hợp công tác này vào trong từng giáo án bài giảng, từng tiết giảng. Cơ quan quản lý giảng viên cũng cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn, định hướng phương thức lồng ghép công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Các cơ quan chức năng cần tổ chức cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận thực sự phát huy hiệu quả, thông qua viết sách, báo, tạp chí; đổi mới và nâng cao chất lượng các bài viết, bảo đảm có tính lý luận, tính thực tiễn và tính thuyết phục, sắc bén, không kinh viện, giáo điều; trong đó, cần cập nhật những tri thức mới của nhân loại và những vấn đề nổi cộm, “điểm nóng” của thực tiễn đang cần phải xử lý, giải quyết.

Để đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam trở thành đội ngũ tuyên truyền viên hiệu quả trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cần đào tạo, bồi dưỡng họ là những người “vừa hồng, vừa chuyên”, có lý luận, có kiến thức thực tiễn, biết lắng nghe, phân tích tình hình, nhận biết nhanh nhạy các luận điệu sai trái; đồng thời, phải có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng và trang bị những kỹ năng, phương pháp tham gia đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực lý luận. Nguyên tắc nhất quán trong công tác đấu tranh với các thế lực thù địch là phải dựa vào quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tránh chủ quan, duy ý chí.

Cần xây dựng các diễn đàn khoa học trên nền tảng trực tuyến mà ở đó, bộ phận ưu tú trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị là lực lượng nòng cốt, có quyền lợi và trách nhiệm cụ thể, tham gia đắc lực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cũng từ các diễn đàn này, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có thêm điều kiện trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản biện xã hội.

Để góp phần nâng tầm đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, cần phát huy tối đa các cơ hội đưa cán bộ, giảng viên đi học tập ngắn hạn, dài hạn hoặc tham gia giao lưu, hội thảo, khảo sát... về lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo lý luận với các quốc gia trên thế giới.

Về phía đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

Nâng cao bản lĩnh chính trị và củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước

Bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo nên sức sống trường tồn và những giá trị bền vững của học thuyết ấy. Nó đòi hỏi phải luôn gắn lý luận với thực tiễn và phải vận dụng sáng tạo lý luận để giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, thông qua hoạt động thực tiễn mà tổng kết và bổ sung lý luận. Như V.I.Lênin từng căn dặn: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống” [2].

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Người, Đảng ta đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” [3].

Sự thay đổi của yếu tố thời đại đã làm nảy sinh nhiều vấn đề tư tưởng và các tình huống chính trị, xã hội phức tạp, đòi hỏi người giảng viên phải có bản lĩnh chính trị, giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác–Lênin và đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác–Lênin để nhìn nhận vấn đề. Phẩm chất chính trị của người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, trước hết được thể hiện ở chỗ luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; nhạy cảm và có khả năng phân tích khoa học đối với những hiện tượng, tình huống chính trị - xã hội mới nảy sinh để định hướng hành động đúng đắn, phù hợp, giải quyết tình huống phức tạp, tế nhị của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận hiện nay một cách có hiệu quả. Cần kiên định nguyên tắc: C.Mác đặt nền móng cho học thuyết của mình, còn người đời sau phải tự mình không ngừng phát triển cao hơn nữa. Nghiên cứu học thuyết Mác không chỉ là để kế thừa mà còn là để phát triển chủ nghĩa Mác, làm sáng tỏ nhiều điều chưa rõ, làm cho nhận thức càng trong sáng, càng vững chắc bằng chính quan điểm và vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác.

Giảng viên lý luận chính trị không chỉ đơn thuần phân tích luận điểm, cung cấp luận cứ, luận chứng mà còn cần khẳng định niềm tin, sự tự hào đối với Đảng, đối với những thành quả mà Đảng và Nhân dân đã giành được. Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới,  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước”[4]. Những thắng lợi đó có nguyên nhân gốc rễ là sự kiên định của Đảng ta, của Nhân dân ta vào lý tưởng cộng sản; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hoàn cảnh mới. Với ý nghĩa to lớn đó, kiên trì, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc bất di, bất dịch đối với cách mạng Việt Nam. Cần quán triệt phương châm có tính nguyên tắc làkiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Để có thể hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, đấu tranh phản bác hiệu quả đối với những quan điểm sai trái, thù địch đó, đồng thời định hướng được tư tưởng đến người học, thì trước hết giảng viên phải là những tấm gương về bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, nói, viết và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm tính đảng và kỷ luật phát ngôn trong giảng dạy lý luận chính trị. Phải đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu, quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng về đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn trong nghiên cứu và giảng dạy, để vừa chủ động phòng tránh nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chính mình, vừa có thể tạo được sự lan tỏa và định hướng về tư tưởng đúng đắn cho người học, giúp họ nâng cao khả năng “miễn dịch” và tinh thần đấu tranh quyết liệt với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Không ngừng hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ

Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và đấu tranh chống suy thoái, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong cán bộ, đảng viên, học viên và sinh viên. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên lý luận chính trị cần phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời phản bác lại những luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch muốn phủ nhận giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trước những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, có những quan niệm cần bổ sung, phát triển, do vậy để trang bị cho sinh viên cái nhìn đúng đắn về lý luận chính trị trong thời cuộc mới, đòi hỏi giảng viên làm công tác giảng dạy phải hiểu thấu đáo về lý luận, thực tiễn trong nước và thế giới, cần có quan điểm, chính kiến rõ ràng để phân tích, chứng minh vấn đề. Bên cạnh đó, giảng viên cần phải có kiến thức liên ngành, khả năng ngoại ngữ và đặc biệt là phải nắm bắt kịp sự phát triển của khoa học công nghệ nhằm phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy của mình.

Trong nghiên cứu và giảng dạygiảng viên phải luôn chú trọng phát huy tính chiến đấu trong mỗi bài viết, bài giảng. Đồng thời, thường xuyên hoạt động nghiên cứu khoa học để làm sáng tỏ những nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều này đòi hỏi, trong mỗi bài viết, bài giảng, những vấn đề lý luận và thực tiễn giảng viên đề cập đến đều phải ẩn chứa trong đó những quan điểm, thái độ và tinh thần phê phán, đấu tranh quyết liệt với những biểu hiện tiêu cực, với những quan điểm sai trái, thiếu tính xây dựng, thiếu căn cứ khoa học, phải đảm bảo mỗi bài viết, bài giảng của giảng viên sẽ là một “viên đạn” hiệu quả công phá vào những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Nâng cao tinh thần chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trước hết, giảng viên lý luận chính trị phải trả lời được câu hỏi: Vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cái gì? Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải bảo vệ như thế nào? Song song với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phải kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. 

Căn cứ vào tình hình cụ thể ở mỗi giai đoạn, Đảng ta đưa ra những chỉ đạo cụ thể trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Đảng đã thẳng thắn vạch rõ những âm mưu thâm độc của các lực lượng thù địch khi thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, như: “Diễn biến hòa bình là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi”... Trong chiến lược này, hoạt động văn hóa - tư tưởng  được coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Nghị  quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, của Đảng chỉ rõ: một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”, khiến cho các thế lực thù địch có cơ hội chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc xác định các phương hướng, nhiệm vụ, quan điểm, giải pháp cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ đạo là kết hợp giữa “xây”và “chống”, và “xây” là mục đích cao nhất. Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị chỉ rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Giảng viên lý luận chính trị cần tham gia các cuộc thi viết chính luận của Đảng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua các bài nói, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội zalo, facebook, giảng viên lý luận chính trị góp phần đấu tranh chống lại những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ học thuyết khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cần được “tôi luyện”, “va chạm” trong các điều kiện thực tế. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển của Internet và mạng xã hội để phát tán, lan truyền những bài viết, hình ảnh, video với các nội dung phê phán, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi mà các thế lực thù địch rất đông đảo, có rất nhiều điều kiện tuyên truyền, chống phá ngày càng sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như không gian mạng, thì lực lượng chính thống để phản biện lại khá mỏng, do đó cần có chiến lược xây dựng đội ngũ các nhà phản biện ngang tầm nhiệm vụ. Khi sử dụng mạng xã hội, cần phải chủ động, tích cực, tự giác tham gia bình luận, chia sẻ những bài viết về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của đất nước và địa phương, những tấm gương điển hình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch là một sự nghiệp khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân cũng như cả hệ thống chính trị - xã hội, trong đó, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi bản lĩnh, sự bền bỉ, kiên trì, không được chủ quan, lơ là hay nóng vội; đồng thời, phải thường xuyên, liên tục đổi mới, sáng tạo trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và không ngừng tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại để bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng đi đến thành công, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

TS. Vũ Tiến Dũng

Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

CHÚ THÍCH

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. CTQGST, H.2021

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 51, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2007, tr.147

4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. CTQGST, H.2021, tr.104.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều