Nâng cao ý thức, vai trò các nhà khoa học trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề nghị tiếp tục nâng cao ý thức, vai trò của thanh niên, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (02/12/1953 - 02/12/2023), ngày 25/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Thanh niên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nhấn mạnh: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Xuất phát từ vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự sống còn của Đảng và chế độ xã hội của nhân dân ta; cũng như xuất phát từ thực tế đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Thanh niên với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vai trò, nhiệm vụ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi khách quan đặt ra hiện nay là cần không ngừng phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, bối cảnh quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, thách thức; công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tìm cách tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước dưới nhiều hình thức, thủ đoạn rất tinh vi. Lợi dụng thanh niên là lực lượng trẻ, dễ tiếp cận thông tin, sử dụng thường xuyên và thành thạo các mạng xã hội, nhưng lại thiếu nhạy bén và kinh nghiệm, các thế lực thù địch đã nhắm tới thanh niên làm đối tượng chủ yếu để mua chuộc, tấn công nhằm thực hiện mưu đồ phá hoại. Vì vậy, nâng cao nhận thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên là điều hết sức cần thiết.

Nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của thanh niên nói chung và của đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói riêng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu đề nghị các đại biểu đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao ý thức, vai trò của thanh niên, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Các ý kiến phát biểu và 17 bài tham luận gửi đến Hội thảo của các đoàn viên, thanh niên đến từ các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã nhận diện những thách thức chủ yếu đối với công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới hiện nay, đặc biệt là trên môi trường không gian mạng. Các ý kiến và các bài tham luận đã phân tích, làm rõ nội dung những luận điểm xuyên tạc, sai trái, có tính thù địch về nền tảng tư tưởng, về chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã chỉ ra những âm mưu, thủ đoạn, phương thức tuyên truyền, chống phá, chỉ ra những đặc điểm của việc xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng của các thế lực thù địch.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân và vấn đề đặt ra đối với thanh niên Việt Nam, đồng thời đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm không ngừng phát huy vai trò của thanh niên, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cán bộ nghiên cứu trẻ của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân, trong đó vai trò, trách nhiệm của các cán bộ nghiên cứu trẻ của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, được Đảng ta không ngừng khẳng định và nhấn mạnh trong nhiều văn kiện. Với tư cách là những đoàn viên, thanh niên đang công tác tại cơ quan khoa học có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đoàn viên, thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc đấu tranh này.

Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định, những kết quả đạt được của Hội thảo được xem là bước khởi đầu, với việc nhìn nhận, đánh giá vấn đề ở tầm khái quát. Nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi các đoàn viên, thanh niên của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tiếp tục có sự đào sâu nghiên cứu cả về khía cạnh lý luận và thực tiễn. Có một số vấn đề được nêu ra qua các trao đổi, thảo luận trong khuôn khổ Hội thảo cần được tiếp tục suy xét, tranh luận một cách thấu đáo. Vì vậy, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông qua các hoạt động hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học./.

Tin, ảnh: Phạm Cường/Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều