Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

(Mặt trận) -  Không gian mạng đang được ứng dụng sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội, tác động mạnh mẽ tới suy nghĩ, nhận thức, hành động của người dân. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng Việt Nam là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành, trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định là đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hơn bao giờ hết đang đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, phát huy, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Trong bối cảnh, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, không gian mạng ngày càng xâm nhập sâu rộng vào đời sống xã hội, làm thay đổi sâu sắc nhận thức và cách thức con người tương tác với thế giới xung quanh. Bên cạnh những thuận lợi mang lại, mạng xã hội và các nền tảng số hóa đang đặt ra những thách thức to lớn đối với công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn và âm mưu ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Thông qua các trang, ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao... chúng triệt để lợi dụng các diễn đàn trên “không gian mạng” nhằm tác động, chuyển hóa tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Để giải quyết những thách thức đặt ra và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trên không gian mạng cần sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

 Ảnh minh họa 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”1.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài”2.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ rất quan trọng, tiếp tục tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của Nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước.

Thông qua các hoạt động ấy, cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên góp phần quan trọng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận thức được tính chất cấp thiết và phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những năm qua, cùng với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 35 -NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”3.

Bên cạnh đó, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng về công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…

Thực trạng vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Một là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân nhằm bảo đảm tính dân chủ, tính chính thống của các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã phản ánh với Mặt trận.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các kỳ họp Quốc hội không chỉ tập hợp từ các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, mà còn từ nhiều nguồn thông tin phản ánh khác, như: tập hợp phản ánh của đại diện các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên của Mặt trận. Vì vậy, những vấn đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan là những vấn đề vừa mang tính khái quát về tình hình xã hội để Nhà nước có định hướng rõ khi thực hiện xây dựng chính sách, pháp luật, vừa là những lĩnh vực, các vấn đề rất cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Hai là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia tạo dựng và phát triển các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, hưởng ứng phát động đã tạo môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong quá trình triển khai, Mặt trận luôn coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước vừa nhằm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước và phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng từ Trung ương đến cơ sở, khu dân cư, đến từng nhóm đối tượng, hộ dân, hội viên, đoàn viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội.

Thực tế hiện nay, ở cấp Trung ương, cơ quan Ủy ban Mặt trận Trung ương có 2 tờ báo, 1 tạp chí, Trang Thông tin điện tử Mặt trận, các chương trình phát thanh, truyền hình Mặt trận phát định kỳ hàng tuần được phát sóng trên các kênh sóng của các Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương.

Từ tháng 11/2021 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai xây dựng hệ thống “trang cộng đồng” (Fanpage Facebook) của Mặt trận các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, Mặt trận các cấp đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên thành lập, quản lý, vận hành Fanpage và tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Mặt trận các cấp. Tính đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành Fanpage cấp tỉnh; trên 80% đơn vị thành lập Fanpage cấp quận, huyện; 70,2% đơn vị thành lập Fanpage cấp xã, phường, thị trấn.

Bước đầu, hoạt động xây dựng, quản lý và vận hành “trang cộng đồng” đã được hệ thống Mặt trận các cấp quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực và phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền, tập hợp thông tin báo cáo, tình hình Nhân dân... của hệ thống Mặt trận các cấp.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Với những nội dung, phương thức cụ thể, thiết thực, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Các hoạt động của Mặt trận đang ngày càng hướng đến lợi ích của cộng đồng và lợi ích của từng người dân, thể hiện tính đại diện cho Nhân dân trong thực hiện dân chủ, trong xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm tính đúng đắn trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức…

Mặt trận làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân với Mặt trận, với Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc4.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Trên lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên đã góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân và bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh và thiết thực của pháp luật.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường, sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra quyết liệt và phức tạp hơn trên nhiều lĩnh vực, làm cho những thách thức cả về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống càng gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hậu quả xung đột địa chính trị, thiên tai, dịch bệnh... ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, tư tưởng, an ninh, quốc phòng…

Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn mới; sự chuyển hoá của đối tác, đối tượng, những tiêu cực trong xã hội, trong nội bộ một số cơ quan, đơn vị là cơ hội để những phần tử phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

Giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Một là, hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội đối với đội ngũ làm công tác Mặt trận và công tác thông tin, tuyên truyền tại các tổ chức chính trị - xã hội. Thiết lập và phát triển các trang (tài khoản/kênh) trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phổ biến pháp luật nhằm lan tỏa những kiến thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng thông tin cho người dùng, tránh ảnh hưởng của thông tin vi phạm pháp luật.

Hai là, các cơ quan báo chí đưa các nội dung lên các nền tảng số, thực hiện số hóa thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng các chuyên mục, chuyên trang trên các ấn phẩm điện tử, ứng dụng mạng xã hội chủ động đưa các tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trên không gian mạng. Tận dụng ưu thế của internet và báo mạng điện tử, kết hợp giữa “xây” và “chống”, tạo sự lan tỏa, tương tác với bạn đọc, cộng tác viên để sản xuất các tin, bài có chất lượng nhằm “cân bằng” được với các phương thức tuyên truyền, chống phá đa dạng mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sử dụng trên không gian mạng.

Ba là, phát huy vai trò chính trị trong tăng cường đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, tạo nền tảng vững chắc để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Hệ thống Mặt trận các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, chia sẻ khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội đối với đồng bào các dân tộc, tôn giáo, góp phần vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Việc thực hiện đại đoàn kết các tôn giáo cần đẩy mạnh tuyên truyền trên truyền thông, internet, không gian mạng để lan tỏa được hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tương xứng với nhiệm vụ lịch sử đặt ra, phát huy vai trò của từng công dân có đạo, vừa hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, vừa làm tròn bổn phận của một tín đồ đối với tôn giáo.

Bốn là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hướng dẫn, động viên, khích lệ Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và không gian mạng nói riêng.

Năm là, xây dựng bộ quy tắc ứng xử đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trên môi trường internet và mạng xã hội nhằm phát huy những mặt tích cực cũng như khắc phục, đẩy lùi và ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn của một số cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet và mạng xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với cơ quan, tổ chức, với cộng đồng, xã hội.

Mỗi cá nhân cần hình thành phương thức ứng xử văn minh, phù hợp, tuân thủ chặt chẽ Ðiều lệ Ðảng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt tinh thần nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu, sự thống nhất giữa lời nói, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, kiến tạo niềm tin và truyền đi những động lực tích cực cho Nhân dân. Tuân thủ nghiêm kỷ luật phát ngôn, tinh thần tự chịu trách nhiệm khi cung cấp, phát tán, đăng tải thông tin của cá nhân và những quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Sáu là, cần xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng như: Công an, Quân đội, Tuyên giáo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuẩn hóa việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ nhằm chủ động phát hiện kịp thời nguyên nhân, điều kiện, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước và có biện pháp xử lý phù hợp.

Cụ thể như việc, ngoài lực lượng an ninh mạng, phòng chống công nghệ cao thì lực lượng công an địa phương (công an khu vực) phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (“tai mắt” của Nhân dân) thường xuyên nắm bắt tình hình nhân khẩu, hộ khẩu, nơi cư trú, tạm trú… phục vụ cho công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng chống các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Bảy là, hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị Nhân dân phản ánh tại kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đổi mới hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, không để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề xã hội bức xúc để chống phá.

Tám là, tăng cường và mở rộng thực hành dân chủ, phát huy vai trò của Nhân dân. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, những ý kiến tâm huyết, thiết thực của Nhân dân được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, tiếp thu, phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Sau khi ban hành kết quả giám sát, phản biện, nếu các chủ thể có liên quan không thực hiện cần có hình thức xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn đối với hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tránh được đơn thư, khiếu kiện phức tạp, kéo dài tại địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cũng như không để các thế lực thù địch có cơ hội để kích động, chống phá, bội nhọ hoạt động của cấp ủy, chính quyền lên không gian mạng.

Chú thích:

1.   Khoản 1 Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2.  Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

3.  Trích Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tr. 7.

4.  Lê Tiến Châu - Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới (http://mattran.org.vn/hoat-dong/mttq-viet-nam-phat-huy-vai-tro-dai-dien-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-chinh-dang-cua-nhan-dan-trong-thoi-ky-moi-44898.html).

VŨ VĂN TIẾN - Tiến sĩ, Trưởng Ban Tuyên giáo,

cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều