Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(Mặt trận) - Qua giám sát trực tiếp Chương trình tại  các xã Đôn Châu, Hàm Giang,  và các huyện Duyên Hải, Trà Cú cho thấy sự quan tâm sát sao của các cấp, các ngành đối với việc triển khai Chương trình công tác giải ngân vốn đầu tư, dù thời gian rất ngắn nhưng một số dự án cơ bản đã hoàn thành, một số dự án đã đạt tỷ lệ giải ngân khá cao.
Công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình

Thực hiện Chương trình công tác, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên  phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, người có uy tín, các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình qua nhiều hình thức: hội nghị triển khai quán triệt cho thành viên Ban chỉ đạo và cán bộ làm công tác phụ trách Chương trình, hội nghị chuyên đề, sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận, các chi, tổ hội đoàn thể ấp, khóm; các dịp lễ, tết của đồng bào DTTS. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo việc thực thi các chính sách đúng thủ tục, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Kết quả, đã tuyên truyền lồng ghép được 12.856 cuộc, có 642.800 lượt người dự.

Ngoài ra, đã phối hợp tổ chức 42 cuộc hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề cho 5.495 lượt người tham dự; về nội dung nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; về chính sách trợ giúp pháp lý cho người DTTS; biên tập 30 tin, bài; 16 ảnh đăng trên Báo điện tử Dân tộc và Phát triển, Báo Trà Vinh, cổng thông tin điện tử của tỉnh và  các sở, ban ngành ; in tái bản 1.900 cuốn tài liệu tuyên truyền về chính sách trợ giúp pháp lý cho người DTTS; thực hiện 06 kỳ chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục phát luật bằng tiếng Khmer về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và các tổ chức thành viên thực hiện quy tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, thông báo công khai tới Nhân dân về nguồn vốn đầu tư của Chương trình hằng năm, đảm bảo nguồn vốn của Chương trình được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu cải thiện đời sống của Nhân dân, vừa tạo sự phát triển đồng đều trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình

Năm 2022, trên cơ sở văn bản của Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã chủ động, tích cực ban hành nhiều Quyết định, kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với tỉnh Trà Vinh, tổng mức vốn được phân bổ là 167.392 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư công là 109.740 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 57.652 triệu đồng), tỷ lệ giải ngân tính đến 31/12/2022 đạt 36,52%.

Giám sát tại UBND huyện Trà Cú: UBND huyện Trà Cú đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện. Tổng mức vốn phân bổ năm 2022 là 141.568,15 triệu đồng (nguồn ngân sách Trung ương là 46.711 triệu đồng; nguồn ngân sách địa phương là 7.006,65 triệu đồng (chưa bố trí); vốn vay tín dụng chính sách là 64.210,5 triệu đồng và vốn huy động khác là 23.640 triệu đồng). 

Hiện nay, huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các địa phương rà soát, thẩm định lại danh sách đối tượng hưởng lợi về chuyển đổi nghề và tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng (đất ở và nhà ở chưa có văn bản quy định về định mức hỗ trợ nên chưa thực hiện giải ngân). Đến nay, đã giải ngân vốn tín dụng vay vốn chuyển đổi nghề cho 170 hộ với số tiền 8.156 triệu/24.860 triệu đồng, đạt 32,81%, ước thực hiện đến cuối năm 2022 giải ngân đạt trên 80% kế hoạch vốn năm 2022.

Giám sát tại UBND xã Hàm Giang, huyện Trà Cú: Về dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt xã được phân bổ vốn đầu tư phát triển 2.280 triệu đồng và bổ sung vốn sự nghiệp 670 triệu đồng. Xã đã triển khai công tác điều tra để hỗ trợ về đất ở cho 05 hộ nghèo DTTS; về nhà ở cho 59 hộ nghèo DTTS; hỗ trợ về đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho 61 hộ nghèo DTTS; hỗ trợ nước sạch cho 20 hộ nghèo DTTS.

Giám sát tại UBND huyện Duyên Hải: Tổng nguồn vốn các dự án: 7.314 triệu đồng; trong đó, vốn đầu tư 4.145 triệu đồng, vốn sự nghiệp 3.169 triệu đồng.

Dự án 1: Về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đã phân bổ cho xã Đôn Châu và Ngũ Lạc 3.587 triệu đồng, gồm 2.290 triệu vốn đầu tư và 1.297 triệu đồng vốn sự nghiệp. Hiện nay chưa thực hiện, đang chờ hướng dẫn, chủ trương triển khai vốn.

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Đã phân bổ cho xã Đôn Châu là 1.918 triệu đồng gồm 1.855 triệu đồng vốn đầu tư và 63 triệu đồng vốn sự nghiệp; triển khai xây dựng 02 công trình mở rộng đường đal và cầu. Hiện nay, các công trình đã hoàn thành 100%, tiến độ giải ngân đạt 60%.

Dự án 5: Phát triển giáo dục và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số: Đã phân bổ cho Phòng lao động – Thương binh xà Xã hội 1.800 triệu đồng để phối hợp tổ chức mở các lớp đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc. Đến nay, đã thực hiện được 583,8 triệu đồng, đạt 32,41%.

Giám sát tại UBND xã Đôn Châu, huyện Duyên HảiVề Dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: Tổng số vốn được phân bổ 1.929,5 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 1.410 triệu đồng, vốn sự nghiệp 519,5 triệu đồng. Riêng vốn vay Ngân hàng CSXH chỉ tiêu được phân bổ là 1.010 tiệu đồng.

Về Dự án 4 đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS: Vốn đầu tư 02 công trình được phân bổ 1.855 triệu đồng. Đến nay, các công trình đã hoàn thành và giải ngân 30% vốn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 tại UBND huyện Trà Cú

Nhìn chung, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được Tỉnh ủy, HĐND, UBND quan tâm chỉ đạo; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương vào cuộc triển khai đồng bộ để tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi thói quen, cách làm; tập trung nhiều giải pháp chỉ đạo, thực hiện các nhóm dự án quan trọng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả bước đầu thực hiện Chương trình của tỉnh Trà Vinh cho thấycác đơn vị từ huyện đến xã đã tích cực triển khai công tác điều tra, khảo sát các đối tượng được thụ hưởng chính sách, do đó ban đầu đã tổng hợp được hồ sơ số đối tượng để làm căn cứ cho công tác giải ngân và triển khai thực hiện; riêng công tác giải ngân vốn đầu tư, dù thời gian rất ngắn nhưng nhìn chung các địa phương đã rất tích cực tổ chức thực hiện, một số dự án cơ bản đã hoàn thành, một số dự án đã đạt tỷ lệ giải ngân khá cao. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tại các đơn vị được giám sát đã cơ bản giải quyết được những khó khăn, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các DTTS tại địa phương như: xây dựng và sửa chữa nhà; khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, chăn nuôi, tự chủ về kinh tế; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hạ tầng giao thông được kết nối tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, kết nối phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phương Hà

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều