Định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong tình hình mới

(Mặt trận) - Để nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận cần tăng cường, đổi mới công tác bồi dưỡng theo định hướng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 yêu cầu: “Xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận”. Chất lượng, hiệu quả của công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận do nhiều yếu tố tạo nên: chất lượng nội dung chương trình, chất lượng đội ngũ giảng viên, uy tín của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, mức độ cập nhật tri thức, kết quả nghiên cứu khoa học… Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cần thực hiện hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng ứng dụng, cập nhật kịp thời các kết quả nghiên cứu khoa học.
Hội thảo “Đổi mới phương pháp bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay”, ngày 07/10/2021. Ảnh: Tiến Đạt

Thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học làm phong phú nội dung giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các đề tài khoa học chủ đạo của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung nghiên cứu theo hai hướng chính là: nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác Mặt trận, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; nghiên cứu tổng kết những nội dung công tác của Mặt trận trong thực tiễn, những vấn đề mới đặt ra cho công tác Mặt trận, từ đó góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Việc nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở được thực hiện theo quy định chung của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc lựa chọn đề tài đã tập trung vào các vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn phục vụ trực tiếp cho các hoạt động thực tiễn của Mặt trận. Các nhóm đề tài bao gồm: Nhóm nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các giai đoạn (1930 - 2004), giai đoạn (2004 - 2014); Nhóm nghiên cứu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các chức năng, nhiệm vụ; Nhóm nghiên cứu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Nhóm nghiên cứu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới nội dung, phương thức hoạt động... Gần đây, có thể kể đến một số đề tài khoa học như: Xây dựng định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2014 - 2023 (nghiên cứu năm 2013); Mô hình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hiện trạng và đổi mới (năm 2013); Giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính đảm bảo cho các hoạt động của Mặt trận trong điều kiện mới (năm 2014); Nghiên cứu biên soạn các công trình: Văn kiện Đảng về Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giai đoạn 2004-2014; Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giai đoạn 2000-2014; Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giai đoạn 2004 - 2014 (năm 2017); Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (năm 2018); “Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay” (năm 2018); Thuật ngữ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn III” (năm 2019); “Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2019); Đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp trong giai đoạn hiện nay (năm 2020);...

 Hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học cũng là một phương thức quan trọng để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan và có những đóng góp mặt nhận thức lý luận, tổng kết thực tiễn công tác Mặt trận. Bên cạnh đó, việc thực hiện các dự án điều tra, khảo sát cơ bản với quy mô khác nhau nhằm đánh giá, tổng kết thực tiễn các mặt công tác của Mặt trận.

Kết quả nổi bật của hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm: Tổ chức nghiên cứu những đề tài khoa học thiết thực; Tổ chức tổng kết hoạt động thực tiễn của Mặt trận theo từng chuyên đề để rút ra những bài học kinh nghiệm có tính lý luận để chỉ đạo phong trào thực tiễn; Tổ chức điều tra, khảo sát để tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, tìm hiểu thực trạng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Công tác lý luận của Mặt trận đã đóng góp một phần đáng kể trong việc khẳng định vị thế quan trọng của Mặt trận, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Việc tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức nước ngoài được quan tâm hơn. Sự liên kết, phối hợp giữa các ban, đơn vị trong cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữa cơ quan nghiên cứu của Mặt trận với các cơ quan nghiên cứu của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị ngày càng chặt chẽ và rộng rãi hơn.

Kết quả của các hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm kỷ yếu đề tài khoa học, kỷ yếu hội thảo, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài, báo cáo kiến nghị... Kết quả nghiên cứu đó làm phong phú nội dung giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, cụ thể:

Những vấn đề lý luận về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một pho sử vô cùng quý giá, giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, bài học lịch sử thiết thực cho nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhìn lại lịch sử Mặt trận có thể rút ra nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn quan trọng, bổ sung vào kho tàng lý luận cách mạng của Việt Nam và vận dụng cho việc đổi mới công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Trong công cuộc đổi mới, hoạt động tham chính phải trở thành hoạt động chủ đạo của Mặt trận. Mặt trận tuyên truyền, vận động Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Những vấn đề tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thích ứng với các nhiệm vụ trong điều kiện mới được nghiên cứu, làm rõ: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu; cơ quan lãnh đạo các cấp và quan hệ giữa Mặt trận với các cơ quan Nhà nước, với Nhân dân; kinh phí hoạt động, tài sản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp còn có các điều khoản cụ thể khác khẳng định, nói rõ hơn về tổ chức của hệ thống Mặt trận, bao gồm các tổ chức thành viên, nghĩa vụ và quyền của thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo cán bộ Mặt trận các cấp trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định, là do có sự nhận thức quan tâm đúng mức của các cấp uỷ Đảng. Từ Nghị quyết Đại hội V - IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác quán triệt và thực hiện nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được các cấp Mặt trận thực hiện nghiêm túc và đi vào nề nếp hơn trước.

Ở Trung ương, các lớp bồi dưỡng, quán triệt Nghị quyết và các chuyên đề công tác Mặt trận được tiến hành góp phần nâng cao nghiệp vụ đối với công tác Mặt trận các tỉnh, thành phố. Các địa phương, mặc dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã dành cho Mặt trận những điều kiện thuận lợi để tổ chức các lớp bồi dưỡng. Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các trường chính trị cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức riêng các lớp bồi dưỡng công tác Mặt trận, góp phần tuyên truyền sâu rộng những nội dung công tác Mặt trận trong cả nước.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đã kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội V - IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuộc sống, gắn lý luận với thực tiễn thông qua các chuyên đề cơ bản tại các lớp tập huấn và triển khai sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đó là, việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương lớn của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất. Vấn đề đa dạng hoá các hình thức vận động tập hợp Nhân dân, Mặt trận tham gia xây dựng, củng cố chính quyền Nhân dân, vấn đề Mặt trận phối hợp chủ trì tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đặc biệt là việc triển khai phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận và các chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm đã được các cấp Mặt trận và Nhân dân thực hiện nghiêm túc và đem đến những kết quả thiết thực bằng những thành tích quan trọng trên các lĩnh vực.

Xuất phát từ nhu cầu đặt ra từ thực tiễn công tác Mặt trận, việc tích luỹ kinh nghiệm, khái quát lý luận để tiếp tục đưa công tác Mặt trận lên một bước mới đã được đặt ra một cách tất yếu, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cộng tác viên Mặt trận đã biên soạn được tập bài giảng phục vụ cho việc tập huấn bồi dưỡng cho các đối tượng là cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến cơ sở. Năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Tập bài giảng về công tác Mặt trận. Năm 2018, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức biên soạn và nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng công tác Mặt trận ở cấp cơ sở; năm 2019 đã tổ chức biên soạn và nghiệm thu Tập tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; năm 2020, đã tổ chức biên soạn và nghiệm thu Tập tài liệu cho cán bộ Mặt trận cấp huyện và Tập tài liệu cho cán bộ Mặt trận cấp chuyên viên. Các tập tài liệu trên đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phê duyệt và đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản.

Để đáp ứng yêu cầu từ thực tế nhằm hoàn chỉnh các chức danh cán bộ trong hệ thống Mặt trận và tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã chưa được đào tạo, trước đây Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đào tạo trình độ đại học để các cán bộ này có điều kiện vươn lên trong công tác.

Ban Thường trực đã quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trực thuộc Ban Tuyên huấn, sau này là Ban Tuyên giáo (26/6/2002) và thành lập Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực thuộc Ban Thường trực (1/1/2013). Công việc tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo thường xuyên về công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ công tác Mặt trận, đôn đốc và phối hợp tốt với cấp uỷ Đảng, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để mở rộng các lớp bồi dưỡng thường xuyên và đảm bảo chương trình thống nhất trong phạm vi cả nước. Hiện nay đang hoàn thiện đề án để tiến tới khi đủ điều kiện đề nghị đổi tên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành Trường Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận.

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các phương thức: Bồi dưỡng và tập huấn những vấn đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tập trung lên lớp và thảo luận); bồi dưỡng và tập huấn chuyên đề, căn cứ vào thực tế tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; bồi dưỡng thông qua việc cung cấp thông tin, tài liệu, sách tham khảo.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức và trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Mặt trận các cấp là một trong những khâu quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Mặt trận, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Ở Trung ương: Gần đây, công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận các cấp đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt quan tâm. Năm 2013, tổ chức 3 hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp cho 967 cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; năm 2014, tổ chức 2 hội nghị tập huấn quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 427 đại biểu của Mặt trận Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố; năm 2016 - 2018 đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cho 8.449 đại biểu Mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương; từ năm 2015 - 2020 đã tổ chức 8 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 1.956 đại biểu Mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương... Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện; thường xuyên hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Mặt trận các cấp...

 Đối với các địa phương, công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ cũng được đặt ra thường xuyên. Bằng cách phối hợp với các trường chính trị tỉnh, thành phố và các trung tâm giáo dục chính trị quận, huyện, thị xã, hàng năm. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho hàng chục ngàn cán bộ đáp ứng được phần nào yêu cầu của công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay.

Đối tượng 1: Cán bộ lãnh đạo cấp vụ, quy hoạch lãnh đạo cấp vụ và tương đương, bao gồm: lãnh đạo cấp vụ ở cơ quan chuyên trách Trung ương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và quy hoạch các chức danh này (dự kiến khoảng 651 người).

Đối tượng 2: Cán bộ lãnh đạo cấp phòng, quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương, bao gồm: lãnh đạo cấp phòng ở cơ quan chuyên trách Trung ương; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và quy hoạch các chức danh này (dự kiến khoảng 3.727 người).

Đối tượng 3: Chuyên viên cơ quan chuyên trách Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã (dự kiến khoảng 12.425 người ).

Một số định hướng công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận thời gian tới

Vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào việc tiếp tục biên soạn, chỉnh sửa, cập nhật tài liệu, giáo trình, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận

Mỗi loại hình lớp cần bảo đảm ba khối kiến thức: Những vấn đề chung về Mặt trận; Nghiệp vụ công tác Mặt trận; Kỹ năng công tác Mặt trận…

Phần 1: Bao gồm những kiến thức cơ bản về Mặt trận (quan điểm, chủ trương, nguyên tắc; tổ chức, phương thức hoạt động...). Nội dung cơ bản trong phần này, bao gồm: Lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Công tác giám sát và phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Công tác Tôn giáo; Công tác Dân tộc; Công tác Đối ngoại nhân dân và Công tác Tổ chức, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phần 2: Nghiệp vụ công tác Mặt trận, bao gồm các nội dung nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác Mặt trận được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình hành động và các văn bản khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội...).

Phần 3: Kỹ năng công tác Mặt trận, bao gồm các phương pháp, kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả (các kỹ năng tuyên truyền; kỹ năng vận động; kỹ năng tập hợp...).

Đổi mới phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ Mặt trận

Tập huấn chuyên đề: Những vấn đề mang tính nghiệp vụ của từng lĩnh vực công tác cụ thể cần bồi dưỡng chuyên sâu, thường xuyên, đúng với từng cán bộ đang được giao nhiệm vụ, cụ thể:

Nghiệp vụ công tác văn phòng: Kỹ năng xây dựng và viết báo cáo, tổng hợp thông tin, số liệu; xây dựng lịch công tác của Ban Thường trực; xây dựng dự toán kinh phí; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác...

Nghiệp vụ công tác tuyên giáo: Nghiệp vụ của công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền; Nghiệp vụ phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến Nhân dân; Nghiệp vụ tổ chức trang thông tin điện tử, sử dụng mạng internet để điều tra, nắm bắt dư luận xã hội...

Nghiệp vụ công tác phong trào: Kỹ năng tham mưu xây dựng và triển khai một phong trào, một cuộc vận động cụ thể; kỹ năng xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến ở các cộng đồng dân cư...

Nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo: Kỹ năng vận động, tiếp xúc, đối thoại với chức sắc, tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số...

Nghiệp vụ công tác dân chủ, pháp luật: Phương pháp, quy trình tổ chức cuộc giám sát và phản biện xã hội...

Ngoài ra, có nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ và nghiệp vụ công tác đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài…

Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy cho cán bộ tham gia giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng xây dựng lực lượng báo cáo viên tại chỗ, giáo viên thỉnh giảng có trình độ, năng lực, có kiến thức và hiểu biết sâu về công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp trong công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận

Cần chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương; phối hợp với Chính phủ, chính quyền các cấp, các bộ, ban ngành liên quan căn cứ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận để thống nhất về mục tiêu, quan điểm, phương hướng, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tăng cường phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2019.

3. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2015.

4. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Số 03-NQ/TW, ngày 18/6/1997).

5. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

6. Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 3/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

7. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lê Mậu Nhiệm

TS, PGĐ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều