Kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một bài viết rất quan trọng, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, có ý nghĩa định hướng đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, Tạp chí Cộng sản có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sengphet Houngboungnuang về những ý nghĩa và thông điệp trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam_Ảnh: VGP 
Phóng viênThưa Đại sứ, vừa qua, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đại sứ có cảm nhận như thế nào về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang: Tôi thấy rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những vấn đề nổi bật về lý luận và thực tiễn thông qua quá trình phát triển đất nước Việt Nam trong nhiều thập niên qua. Bài viết đã khẳng định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam, xác định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng là phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, cũng là sự lựa chọn đúng đắn trong thời kỳ Việt Nam bước vào giai đoạn tiến hành công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Việc lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là bởi Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức rõ, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Phóng viên:Đại sứ có thể đánh giá về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội thông qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang: Trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đã sang Việt Nam thực hiện nhiệm vụ được gần 2 năm, tôi hiểu và nhận thức sâu sắc rằng, Lào và Việt Nam đều kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và xác định đây là cơ sở lý luận để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai nước chúng ta đã và đang đi theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa như đã đề ra trong các Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng qua các thời kỳ. Qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi nhận thức được rằng, chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với từng thời kỳ và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Trong chặng đường hơn 90 năm lịch sử vẻ vang, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trăn trở, suy nghĩ và nỗ lực tìm tòi để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, để làm sao vừa phù hợp với quy luật chung, vừa phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của Việt Nam. Cho đến nay, có thể khẳng định chắc chắn rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng phát triển đất nước như ngày hôm nay là đúng đắn, góp phần vào sự phát triển vững chắc của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Tôi cũng nhận thức được từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xã hội xã hội chủ nghĩa - một xã hội mà người dân Việt Nam đã và đang phấn đấu xây dựng và hướng tới. Đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân Việt Nam làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ cùng nhau phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. 

Và thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và cũng là nhân tố bảo đảm cho sự phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước - lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện như hiện nay. Quy mô, tốc độ nền kinh tế của Việt Nam có sự phát triển liên tục; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

 
Phóng viênXin Đại sứ cho biết một số nội dung trong bài viết của Tổng Bí thư mà Đại sứ tâm đắc nhất?

Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang: Tôi nhận thấy, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bước tiến đột phá về lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua thời gian sinh sống và làm việc ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là sự phát triển về kinh tế. Thực tiễn đã chỉ cho chúng ta thấy, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vừa tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới về kinh tế thị trường, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập với kinh tế khu vực và quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường, một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân thủ đầy đủ những quy luật của kinh tế thị trường, vừa được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối.

Và trong phần cuối bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân, đến sức mạnh “dời non lấp biển” của quần chúng nhân dân khi hợp thành lực lượng thống nhất nhận thức, ý chí và hành động; khẳng định “sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”, đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn là kim chỉ nam cho cách mạng của Việt Nam cũng như của Lào. Đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam và Lào.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng truyền thống đoàn kết một lòng, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, lập nên những kỳ tích phát triển mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phóng viênXin trân trọng cảm ơn ngài Đại sứ!

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều