Nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay với công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch

Trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, việc nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay với công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch có mối quan hệ sâu sắc, chặt chẽ, thường xuyên; đóng vai trò quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần vào công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay

Vấn đề chính trị hiện nay là những biểu hiện, tình huống về đường lối chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoạt động của Đảng; phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên đang diễn ra, sẽ diễn ra làm suy giảm đoàn kết nội bộ, uy tín chính trị, sức mạnh của Đảng; đe dọa vị trí, vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đe dọa sự tồn vong của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng ta đã chỉ rõ: Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần được triển khai thực hiện sâu sắc, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện tốt.

 Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần được triển khai thực hiện sâu sắc, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện tốt (Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) _Ảnh: TTXVN
Nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay là nắm vững những dấu hiệu, biểu hiện đang diễn ra, xem xét, xác định tình huống đang có những “vấn đề chính trị” của cán bộ, đảng viên, đánh giá đúng để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết phù hợp. Những tình hình, tình huống của vấn đề chính trị hiện nay nếu không có những biện pháp giải quyết hữu hiệu sẽ diễn biến phức tạp, dẫn đến nguy cơ đe dọa sự sống còn của Đảng.

Nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay là một nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ mới là “chú trọng nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay”(1). Các văn bản khác của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay. Đây là một nhiệm vụ rất khó, vì vấn đề chính trị hiện nay là những vấn đề đang xảy ra, sẽ xảy ra và khó lường trước; những vấn đề thuộc về nội bộ của bản thân tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, là hoạt động chống đối, phá hoại công khai, tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch bên ngoài nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Điều quan trọng nhất trong nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay là chủ động nắm tình hình chính trị ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu dân cư. Mỗi tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện đúng quy định về quản lý cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những sai phạm để phòng ngừa, giáo dục, ngăn chặn,... đến bước cuối cùng mới là xem xét, giải quyết. Những năm qua, các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng nắm và giải quyết một số vụ, việc liên quan đến cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; bổ sung kịp thời những thông tin, tình hình mới; những vấn đề có liên quan về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, đảng viên, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận, xử lý một số vụ, việc bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy định và giữ gìn bí mật...

Đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch

Biểu hiện chuyển hóa chính trị ở Việt Nam xuất hiện từ hai hướng: Một là, âm mưu và hoạt động “tác động chuyển hóa” chính trị của các thế lực thù địch; hai là, sự “tự chuyển hóa” chính trị trong nội bộ. Trong đó, “tác động chuyển hóa” đang trở thành một mũi tiến công mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng để làm thoái hóa, biến chất một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm suy yếu, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt”(2). Đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch là việc đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn cài cắm, móc nối, gây dựng cơ sở, chống “tác động chuyển hóa” về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ chính trị của nội bộ theo chiều hướng hoài nghi, tiêu cực, phản động, ly khai, hình thành các quan điểm đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng. Nguyên tắc, yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, phòng, chống “tác động chuyển hóa” chính trị phải chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chủ yếu, cụ thể như sau:

Thứ nhất, ngăn ngừa, khắc phục, triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân làm nảy sinh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong đó, hết sức chú ý đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm cho những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dần bị triệt tiêu, loại bỏ trong mỗi con người, tổ chức; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Thứ hai, xây dựng con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức theo chuẩn mực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách sống, làm việc khoa học.

Thứ ba, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ để tạo nên khả năng đề kháng, miễn dịch, bảo đảm cho mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng và toàn Đảng không bị mắc vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, tạo động lực, sức mạnh nội sinh để giành thắng lợi trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ tư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm phát huy sức mạnh nội sinh của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng những yếu kém, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội ở nơi này hay nơi khác nhằm kích động bất đồng, mâu thuẫn giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, giữa đồng bào ở trong nước với đồng bào định cư ở nước ngoài, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước hòng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm phát huy sức mạnh nội sinh của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với nhân dân tại điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026) _Ảnh: TTXVN 
Nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay gắn với công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, từ thực tiễn, công tác nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay đã có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ với công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đây là mối quan hệ phối hợp khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau, dựa trên những cơ sở khách quan:

Thứ nhất, hoạt động, thủ đoạn “tác động chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch là nguyên nhân chính, cơ bản, dẫn đến những vấn đề chính trị hiện nay.

Trong thời kỳ đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các “tác động chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, tình trạng “tự chuyển hóa” và hoạt động, thủ đoạn “tác động chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” - chiến lược tấn công toàn diện và thâm độc, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là ở các nước xã hội chủ nghĩa và những nước không tuân theo sự lãnh đạo của chúng từ bên trong, bằng biện pháp phi quân sự. Từ chiến lược “vượt trên ngăn chặn”, “bao vây cấm vận” đến “triệt tiêu đối thủ”, tư tưởng chỉ đạo chiến lược này đã chuyển sang áp dụng các biện pháp tiếp cận, lôi kéo đối phương từ đối đầu sang đối thoại, tăng cường hợp tác hoặc hòa nhập với phương Tây theo sự chỉ huy hoặc khống chế của một trung tâm quyền lực cụ thể. Trong các thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa là mặt trận quan trọng hàng đầu, là “mũi đột phá” làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch không ngừng tìm cách thâm nhập, chuyển hóa, từng bước tác động làm cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự đổi màu theo hướng tư bản chủ nghĩa”, xa rời những chuẩn mực đạo đức truyền thống, hoang mang, dao động, mất phương hướng, khủng hoảng niềm tin về tương lai và những giá trị của chủ nghĩa xã hội; từ đó, dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng triệt để sự lan tỏa của mạng xã hội để tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá, thực hiện những mưu đồ thâm độc, hiếu chiến. Sự chống phá của các thế lực thù địch hướng trọng tâm vào mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng các hạn chế, yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân để lôi kéo, kích động gây ra sự bất ổn ở cơ sở, tác động vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của nhân dân; lợi dụng việc nhận thức hạn chế của một bộ phận cán bộ để kích động, gây bức xúc, hoặc lợi dụng sự bức xúc trong đời sống của một số cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là các thủ đoạn mua chuộc, tác động vào lợi ích trước mắt, lòng tham của con người nhằm gây ra sự bất ổn về chính trị, sự nghi ngờ về vị trí, vai trò, khả năng lãnh đạo của Đảng, từng bước hạ thấp và cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; từ đó, làm thay đổi chế độ chính trị.

Phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp khiến cho nhiều cán bộ, đảng viên không dễ dàng nhận biết để đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ kịp thời, có hiệu quả. Do vậy, vấn đề chính trị hiện nay của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, khó nhận diện và khó được giải quyết triệt để. Thực tế cho thấy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên dao động, giảm lòng tin đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thờ ơ với chính trị, giảm sút và mất lòng tin vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, vào khả năng lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, thắng lợi của công cuộc đổi mới... Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã không ngừng bổ sung, hoàn thiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, như Quy định số 75-QĐ/TW, Quy định số 57-QĐ/TW, Quy định số 126-QĐ/TW và các hướng dẫn liên quan, trong đó có việc chỉ rõ những vấn đề chính trị hiện nay, làm cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành sớm nhận diện và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thứ hai, nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay luôn gắn liền với đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch.

“Tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch là một trong những căn nguyên cơ bản, trực tiếp dẫn đến nhiều vấn đề chính trị nghiêm trọng nảy sinh trong nội bộ Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để các biểu hiện, hiện tượng chuyển biến lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cách mạng nói chung, đặc biệt là phải cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp bị tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch. Có như vậy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ mới thực hiện có hiệu quả việc phòng ngừa từ xa, từ sớm, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt của Đảng, sự tồn vong của chế độ và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong những năm tiếp theo.

Thứ ba, đấu tranh hiệu quả chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch góp phần nắm vững và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay.

Qua thực tiễn công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch, các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan chức năng, nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ đã phát hiện các âm mưu, thủ đoạn, cách thức thâm nhập, tác động, lôi kéo cán bộ của các thế lực thù địch; trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phát hiện, làm cơ sở khoa học để tổ chức, triển khai công tác nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay bảo đảm kịp thời, chính xác, tránh oan sai, xử lý những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt, nhưng cũng nhanh chóng đưa ra khỏi Đảng, khỏi đội ngũ cán bộ những trường hợp suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chấn chỉnh kịp thời tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những “điểm nóng” xuất hiện thời gian gần đây có liên quan đến hoạt động của các thế lực thù địch. Có thể nói, kết quả của công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch sẽ giúp các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa các vấn đề chính trị hiện nay; đồng thời, là cơ sở thực tiễn để bổ sung, sửa đổi các quy định, cơ chế, chính sách bảo đảm công tác cán bộ nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, công tâm, khách quan.

Dựa trên những nội dung trên, việc nghiên cứu, xử lý tốt mối quan hệ giữa nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay với đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của thế lực thù địch trong tình hình hiện nay có ý nghĩa chiến lược, trọng tâm trong tổng thể công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng và công tác cán bộ của Đảng nói chung. Trong thời gian tới, vấn đề chính trị hiện nay ngày càng nhận được sự quan tâm, chú trọng có chiều sâu, được cụ thể hóa thành nhiều tiêu chuẩn sát thực tế, là nội dung quan trọng trong nhận xét, đánh giá cũng như trong thẩm định, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ yêu cầu: Những trường hợp có vấn đề về chính trị hoặc có quan hệ chính trị phức tạp phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận của cấp ủy có thẩm quyền; phải tuân thủ nguyên tắc khi xem xét, giải quyết vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên là: Giữa lịch sử chính trị với vấn đề chính trị hiện nay thì vấn đề chính trị hiện nay là hết sức quan trọng; giữa bản thân với quan hệ gia đình thì bản thân là chính; giữa quản lý đầu vào với xử lý đầu ra thì quản lý đầu vào là chính; giữa xử lý với sử dụng thì sử dụng là chính.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả giữa việc nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay với công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của thế lực thù địch cần chú trọng đến một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp về vai trò quan trọng của công tác nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên và đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch. Quán triệt nghiêm túc nội dung, tinh thần của các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Nắm vững và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định này sẽ tạo cơ sở cho các cấp thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói chung và công tác nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay nói riêng.

 Không ngừng rèn luyện và bồi đắp bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, có năng lực tự đề kháng trước âm mưu "tác động chuyển hóa" của các thế lực thù địch (Trong ảnh: Đảng viên mới tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh) _Ảnh: Tư liệu
Hai là, thực hiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, tình hình bảo đảm khoa học, hiệu quả; đồng thời, cụ thể hóa, gắn trách nhiệm bảo vệ chính trị nội bộ với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu, giữa các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ với các cơ quan chức năng, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các bộ, ban, ngành, đơn vị và cần nghiên cứu xem xét bổ sung những quy định có tính nguyên tắc trong các văn bản đó cả về nội dung, phương thức phối hợp, đặc biệt là việc cung cấp, trao đổi thông tin. Quy định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ. Các địa phương đều xây dựng và ban hành quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Trên cơ sở các cơ chế phối hợp, các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ chủ động thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay. Nắm tình hình những vụ, việc mới phát sinh, diễn biến về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên. Giải quyết kịp thời, chính xác các vấn đề chính trị hiện nay căn cứ vào những chứng cứ khoa học, tin cậy. Kết quả giải quyết phải tạo được sự đồng thuận trong nội bộ và ngoài xã hội.

Ba là, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên. Tuyệt đối không được để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Bốn là, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Lấy phòng ngừa, ngăn chặn, triệt tiêu các nguy cơ từ gốc là nhiệm vụ cơ bản, lấy đấu tranh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch cần có chiến lược, phương pháp, kế hoạch gắn liền với công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng tăng cường việc chia sẻ thông tin, tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng như các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cùng với các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay trong thực hiện nhiệm vụ chung về bảo vệ chính trị nội bộ.

Năm là, công tác nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổng thể về mục tiêu, nội dung, lực lượng, phương pháp, tiêu chí, trách nhiệm cụ thể nhằm xây dựng thế trận tổng thể về bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó có gắn kết chặt chẽ với công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Có thể thấy, vấn đề chính trị hiện nay diễn biến rất phức tạp, đã và đang tác động trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay là khâu cơ bản trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm phát hiện, đánh giá đúng vấn đề chính trị, đề ra các biện pháp và thực hiện biện pháp giải quyết vấn đề chính trị phù hợp. “Tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch là một biểu hiện chuyển hóa chính trị ở Việt Nam, do các thế lực thù địch, phản động sử dụng nhằm làm thoái hóa, biến chất cán bộ, đảng viên, làm suy yếu niềm tin đối với Đảng. Đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch là việc đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay với đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” có mối quan hệ phối hợp khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau. Nghiên cứu, xử lý tốt mối quan hệ này có ý nghĩa chiến lược, trọng tâm trong tổng thể công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cần chú ý đến các giải pháp về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp; xây dựng cơ chế phối hợp; xây dựng chiến lược đấu tranh chống “tác động chuyển hóa”; xây dựng kế hoạch tổng thể về nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay./.

---------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 262
(2) Xem: Tạp chí Cộng sản, số 943 (6-2020), tr. 48.

Theo TS. PHAN THĂNG AN/Tạp chí Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều