Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là công tác phối hợp xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực thi các nội dung Quy chế phối hợp đã đề ra. Trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phối hợp thực hiện tốt hơn công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng pháp luật; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; các chuyên đề giám sát trong năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm: “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật; mở rộng các hình thức lắng nghe, tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu góp ý kiến đối với nhiều dự án luật, pháp lệnh, tập trung vào một số dự án luật có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân, đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam1.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cử đại diện tham gia vào nhiều ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật, pháp lệnh; tham dự các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để góp ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh; phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức khảo sát tại Hà Nội lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, đại diện người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp về nội dung quy định liên quan đến việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động trong dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 5 hội nghị phản biện xã hội về: Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở2; dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Các hội nghị phản biện xã hội đều có sự tham dự và phát biểu ý kiến của đại diện các cơ quan của Quốc hội, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nội dung phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tập hợp, tổng hợp gửi đến các cơ quan của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý. Ý kiến phản biện xã hội của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và kịp thời chỉ đạo các cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, giải trình rõ ràng; qua đó góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Đại biểu tại Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết công tác phối hợp năm 2022 và trọng tâm phối hợp năm 2023. ẢNH: QUANG VINH

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan tham mưu văn bản của Đảng đoàn Quốc hội góp ý kiến về các dự thảo Đề án, Tờ trình, Chỉ thị của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử đại diện tham dự Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham mưu cho Đảng đoàn Quốc hội ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức sơ kết triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; góp ý nhiều chuyên đề, đề án do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì soạn thảo như:

Dự thảo Đề án Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường sự gắn kết của cơ quan Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp; dự thảo chuyên đề Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã linh hoạt trong phối hợp, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri, lựa chọn các hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương; cải tiến phương thức thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; chú trọng công khai các nội dung tiếp xúc cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động Nhân dân tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; qua đó giúp đại biểu Quốc hội kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổng hợp được 5.233 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước để xây dựng Báo cáo tổng hợp gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và kỳ họp bất thường đã được các đại biểu Quốc hội và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Đây là những cơ sở quan trọng để phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề lớn sát thực tiễn, hợp lòng dân; đồng thời giúp các cơ quan của Quốc hội xây dựng chương trình công tác phù hợp, nhất là việc lựa chọn chuyên đề giám sát, nội dung chất vấn, giải trình phù hợp… Đồng thời, hai cơ quan luôn quan tâm phối hợp theo dõi, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4 của Quốc hội; phối hợp theo dõi nắm tình hình công tác dân nguyện hàng tháng.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2022; xây dựng báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và văn bản kiến nghị sau giám sát đến các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản đề xuất nội dung giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và góp ý kiến vào dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, dự kiến Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Trên cơ sở đề nghị của các đoàn giám sát, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh phối hợp với các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát các chuyên đề tại địa phương; đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu để hỗ trợ hoạt động giám sát.

Trong thời gian tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập trung phối hợp thực hiện một số công tác trọng tâm.

Một là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện tốt hơn công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường phối hợp thực hiện dân chủ hơn nữa trong đời sống xã hội, phát huy toàn diện khả năng sáng tạo của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên thu hút đông đảo nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết một lòng, đóng góp thiết thực cho đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm động lực tiếp tục công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Hai là, phối hợp công tác xây dựng pháp luật, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội.

+ Phối hợp xây dựng một số dự án luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tại kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV cho ý kiến hoặc thông qua các dự thảo:

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đây là những dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đầy đủ và tốt hơn nữa các bước, các quy trình tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kịp thời có ý kiến phản hồi, tiếp thu, giải trình đối với ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tiếp thu đúng, đầy đủ ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của đại diện các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

+ Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chú trọng chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ lập pháp được phân công theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bảo đảm tiến độ.

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức thảo luận Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân cùng cấp bám sát tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

+ Phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tổng kết thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để xây dựng và nghiên cứu sửa đổi ban hành Nghị quyết mới về tiếp xúc cử tri cho phù hợp với tình hình, nhằm bám sát chủ trương của Đảng, đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội; liên thông, công khai kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trên cổng thông tin điện tử; đồng thời giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị. Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trình tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Ba là, phối hợp trong hoạt động giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội mời đại diện Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia một số hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung vào các chuyên đề giám sát:

“Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”...

Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia các hoạt động giám sát, tập trung vào một số nội dung giám sát chuyên đề:

(1) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm, một số dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân; (2) Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân của các bộ, ngành, địa phương; (3) Giám sát việc triển khai các công trình đầu tư vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025); (4) Giám sát Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chú thích:

1.   Các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; dự thảo Đề án Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường sự gắn kết của cơ quan Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp; dự thảo chuyên đề: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội; dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; Đề án Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội chuyên trách; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hồ sơ dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)...

2.  Văn bản phản biện xã hội số 3852/MTTW-BTT ngày 25/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trương Thị Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều