Nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ bản bắt nguồn từ nhiệm vụ chính trị của công tác Mặt trận. Do vậy, nội dung nghiên cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hầu hết đều gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của công tác Mặt trận, có tính ứng dụng cao.

Thực trạng triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học

Thứ nhất, các ý tưởng nghiên cứu khi được các cá nhân, các ban, đơn vị đề xuất thành nội dung nghiên cứu hàng năm đã phản ánh được những vấn đề đang đặt ra trong công tác chuyên môn cần được quan tâm giải quyết. Vì vậy, tính ứng dụng đã thể hiện ngay trong các nội dung được đề xuất nghiên cứu và thực tế lâu nay các đề xuất nghiên cứu thường tập trung vào các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận hoặc các nội dung hoạt động chuyên môn đang được triển khai thực hiện tại các ban, đơn vị. Các đề xuất nghiên cứu trên khi được chuyển thành đặt hàng của Ban Thường trực hoặc được Hội đồng khoa học cơ quan chấp nhận nội dung và cấp kinh phí sẽ là những nghiên cứu thiết thực, có tính ứng dụng tốt, phục vụ ngay cho công tác chuyên môn của các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu.

Thứ hai, một số nghiên cứu trong thời gian qua được triển khai thực hiện xuất phát từ những chương trình, nội dung nhiệm vụ mới đặt ra cho công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay nên có tính ứng dụng tốt. Trước những thay đổi của đời sống chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được giao thêm nhiều quyền và trách nhiệm quan trọng, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Những nghiên cứu về các nhiệm vụ mới của Mặt trận là rất cần thiết, tính ứng dụng thể hiện trong việc góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của nhiệm vụ và là căn cứ quan trọng để cán bộ Mặt trận tiếp cận, nâng cao nhận thức, tự tin hơn trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, nhiều nội dung, lĩnh vực được nghiên cứu trong thời gian qua xuất phát từ việc cơ quan Trung ương Mặt trận triển khai thực hiện mới hoặc đánh giá sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, dự án, các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có những vấn đề còn chưa được làm rõ về mặt lý luận hoặc qua thực tiễn thực hiện cần được nghiên cứu để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách làm, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện hoặc nhằm tạo ra những nét mới, nét đột phá trong triển khai thực hiện.

Thứ tư, một số nghiên cứu chuyên sâu góp phần giải thích hoặc làm rõ các quy định của pháp luật, của Điều lệ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc thực hiện các quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong giai đoạn hiện nay trong khi chưa có các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Luật cũng như chưa thể hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy định trong Điều lệ Mặt trận.

Thứ năm, một số đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong việc giáo dục truyền thống; bồi dưỡng, cung cấp, nâng cao kiến thức về Mặt trận cho cán bộ Mặt trận các cấp cũng như cho cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định: Các sản phẩm nghiên cứu và được nghiệm thu chưa quan tâm tốt việc xã hội hóa sản phẩm bằng các hình thức hiệu quả. Một số Ban Chủ nhiệm chưa đầu tư thời gian thích đáng cho việc triển khai ứng dụng, nên chất lượng các sản phẩm nghiên cứu chưa cao, làm giảm tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu. Chưa thực hiện được hiệu quả cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 cũng là một yếu tố làm giảm khả năng ứng dụng của các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác.

Một số giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học

Một là, chú trọng việc định hướng các nội dung nghiên cứu và đề xuất nghiên cứu khoa học hàng năm.

Việc định hướng nghiên cứu và đề xuất các nội dung nghiên cứu hàng năm là giai đoạn quan trọng góp phần nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học vào nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vào quý I hàng năm, trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là các chủ trương, chính sách mới; căn cứ Chương trình công tác trọng tâm trong năm và thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, cùng với việc ban hành văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất nội dung nghiên cứu khoa học của năm tới, đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học cơ quan (Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phát hành văn bản gợi ý các nội dung nghiên cứu khoa học gửi kèm theo để các tổ chức, cá nhân có căn cứ nghiên cứu, cân nhắc đề xuất nội dung nghiên cứu. Cụ thể, một số nội dung nghiên cứu khoa học chính như sau:

1) Các vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên trong Mặt trận, nhằm tạo sự nhất trí, đồng thuận về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nhân dân để cùng với Đảng và Nhà nước phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2) Nghiên cứu các nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sáng tạo, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

3) Tiếp tục nghiên cứu làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, đồng thời nghiên cứu tiếp tục cụ thể hóa và nâng cao hiệu quả việc thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” (ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW) và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW) ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

4) Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp trong hoạt động của Mặt trận nhằm phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, đảng viên.

5) Các vấn đề lý luận, thực tiễn và các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

6) Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

7) Nghiên cứu tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phù hợp với yêu cầu đặt ra của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài các gợi ý trên, các tổ chức, cá nhân còn có thể đề xuất thêm các nội dung nghiên cứu khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Với những gợi ý nội dung nghiên cứu và đề xuất nghiên cứu phù hợp, sát thực tiễn sẽ góp phần quan trọng nâng cao khả năng ứng dụng của các nhiệm vụ nghiên cứu sau này nếu được triển khai thực hiện.

Hai là, chọn vấn đề nghiên cứu và cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

Làm tốt ngay từ khâu chọn vấn đề nghiên cứu. Căn cứ vào định hướng nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu dài hạn, hàng năm được Ban Thường trực phê duyệt, đơn vị quản lý khoa học cần làm tốt khâu tham mưu lựa chọn vấn đề nghiên cứu thật sự cấp thiết để giải đáp những vướng mắc đang diễn ra của công tác Mặt trận.

Chất lượng nghiên cứu phụ thuộc vào năng lực, vào phương thức tổ chức và tri thức về lĩnh vực nghiên cứu của người thực hiện việc nghiên cứu. Vì vậy, quá trình chọn chủ nhiệm đề tài, đề án, dự án khoa học cần chặt chẽ trong khâu xét chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị chủ trì thực hiện, như: tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh có chất lượng cao; tổ chức xét chọn, giao trực tiếp các cá nhân, chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học - là những người, những đơn vị có đủ năng lực, có trách nhiệm, có thời gian đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Để chọn trúng và đúng chủ nhiệm đề tài, đề án, dự án có năng lực tốt, cần dựa vào đánh giá của Hội đồng tư vấn xét chọn chủ nhiệm bản thuyết minh nhiệm vụ khoa học và lý lịch khoa học của người đăng ký thực hiện. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học càng chất lượng, năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm càng cao thì kết quả nghiên cứu sẽ càng có nhiều giá trị khoa học, giá trị thực tiễn phục vụ cho công tác chuyên môn. Đây được xem là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng nghiên cứu khoa học.

Ba là, đảm bảo việc tổ chức triển khai nghiên cứu theo kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt.

Quá trình triển khai nghiên cứu đề tài, đề án, dự án cần đảm bảo bám sát thuyết minh đã được phê duyệt cả về nội dung, kinh phí và tiến độ mới đảm bảo được chất lượng kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, thực tế còn xảy ra tình trạng các chủ nhiệm đề tài, ưu tiên thời gian cho giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, dẫn đến tình trạng không đảm bảo thời gian nghiên cứu, tổ chức nghiệm thu vội vàng, chất lượng nghiên cứu vì thế cũng bị hạn chế.

Chính vì vậy, cần nâng cao trách nhiệm của chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học trong hoạt động nghiên cứu đối với việc phân bổ quỹ thời gian, chất xám cho công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Các đơn vị chủ trì thực hiện cũng cần có sự quan tâm, ủng hộ cho các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học của đơn vị mình trong phân công công tác.

Ngoài ra, đơn vị quản lý khoa học cần thường xuyên bám sát tiến độ trong thuyết minh khoa học đã được phê duyệt để đôn đốc, giám sát, hướng dẫn các chủ nhiệm thực hiện đúng thời gian, nội dung, kinh phí nghiên cứu khoa học. Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo định kỳ và kiểm tra tiến độ đối với các chủ nhiệm và đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Qua đó, giúp các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học có sự điều chỉnh, phân bố thời gian phù hợp dành cho nghiên cứu và công tác chuyên môn.

Bốn là, công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu.

Nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu là hoạt động để nhận biết được chất lượng của quá trình nghiên cứu thông qua các sản phẩm khoa học được các nhà nghiên cứu trình bày. Kết quả nghiên cứu phản ánh năng lực và trình độ của nhóm nghiên cứu. Sự phân loại, đánh giá kết quả nghiên cứu thông qua công tác nghiệm thu sẽ sàng lọc ra được những giá trị khoa học với mức độ cao thấp khác nhau, hiệu quả sử dụng cũng do vậy mà không giống nhau.

Giá trị khoa học của sản phẩm nghiên cứu phụ thuộc vào khâu đánh giá trong hoạt động nghiệm thu nhiệm vụ khoa học. Để xác định được chính xác chất lượng kết quả nghiên cứu cần làm tốt quy trình tổ chức nghiệm thu. Cần đảm bảo nhiệm vụ khoa học đã thực hiện đúng các hoạt động triển khai nghiên cứu theo thuyết minh được phê duyệt, có được các sản phẩm khoa học đáp ứng yêu cầu trong hợp đồng nghiên cứu mới làm thủ tục trình Ban Thường trực thành lập Hội đồng và tổ chức hội nghị nghiệm thu. Cần hướng dẫn và làm tốt khâu tự đánh giá kết quả nghiên cứu, coi đây cũng là một hoạt động nghiệm thu sơ bộ kết quả nghiên cứu, giúp chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu có được cái nhìn khách quan với quá trình nghiên cứu, góp phần hoàn chỉnh hơn kết quả nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu là một yếu tố rất quan trọng để đánh giá đúng chất lượng nghiên cứu. Khi thành lập Hội đồng nghiệm thu cần tôn trọng yêu cầu về năng lực, trình độ, vị trí công tác của các thành viên nhằm đảm bảo tính chất lượng và khách quan khi đánh giá. Ngoài ra, thời gian tổ chức nghiệm thu cũng cần đảm bảo để các thành viên Hội đồng đủ thời gian tiếp cận với sản phẩm khoa học được đánh giá theo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học, để có thể đọc kỹ và đưa ra những nhận xét xác đáng, những góp ý chất lượng giúp ban Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học tiếp thu, hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng cho sản phẩm của đề tài.

Năm là, cần xây dựng quy trình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để thống nhất thực hiện trong cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiện nay, quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa quy định rõ và chưa có quy trình cho hoạt động triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Do vậy, chưa có đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện, không có sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, đơn vị có liên quan, không có nguồn lực để hỗ trợ cho hoạt động triển khai ứng dụng. Những ứng dụng kết quả nghiên cứu trong cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trước đến nay chưa mang tính hiệu quả thường xuyên, được tổ chức và quản lý thống nhất theo những quy chuẩn nhất định, mà thường chỉ mang tính vụ việc.

Quy trình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học sẽ bao hàm trách nhiệm đề xuất ứng dụng của người nghiên cứu, trách nhiệm phối hợp của các ban, đơn vị liên quan đến kết quả nghiên cứu và nguồn lực, cùng trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động ứng dụng. Quy trình này cần được đưa vào trong Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của cơ quan để thống nhất thực hiện, được coi là một phần tất yếu sau khi kết thúc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của cơ quan.

Chỉ khi có quy chế quy định hoạt động ứng dụng là một phần của hoạt động nghiên cứu và có quy trình cụ thể hướng dẫn, tổ chức thực hiện thì hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn mới được các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và các đơn vị liên quan quan tâm thỏa đáng. Vì vậy, để nâng cao được khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học thì yêu cầu về việc xây dựng quy trình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn là rất cần thiết.

Sáu là, Ban Thường trực cần quan tâm có cơ chế tiếp thu các kiến nghị, đề xuất và các báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học sau khi nghiệm thu.

Sáu tháng hoặc mỗi năm một lần, trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các đề tài, nhiệm vụ khoa học đã được nghiệm thu xếp loại từ đạt trở lên, Ban Thường trực cần quan tâm bố trí thời gian để nghe báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất từ các nghiên cứu khoa học để có hướng chỉ đạo phù hợp đối với những đề xuất khả thi, có căn cứ khoa học và thực tiễn trong từng lĩnh vực công tác Mặt trận.

Đối với các cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đã được nghiệm thu, cần căn cứ vào kết quả nghiên cứu thu được để chủ động tham mưu ban hành các văn bản có tính chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nếu cần thiết, bởi đó là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn.

Bảy là, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc xã hội hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

Để góp phần nâng cao khả năng ứng dụng của các sản phẩm nghiên cứu sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, cùng với việc tiến hành đăng tải kết quả nghiên cứu trên các phương tiện thông tin chính thống của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Quy chế quản lý khoa học, các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng tốt (xếp loại xuất sắc khi nghiệm thu) cần được quan tâm và có cơ chế xuất bản thành sách để sử dụng làm tài liệu tham khảo hoặc tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Sau khi đã được xuất bản, cần quan tâm tổ chức việc phát hành các sản phẩm này, tránh tình trạng sách in xong lại cất vào ngăn kéo gây lãng phí vì không đến được tay người cần sử dụng.

Đơn vị quản lý nhiệm vụ khoa học của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học thực hiện việc xã hội hóa các nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là các phương tiện thông tin đã được quy định trong Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kịp thời báo cáo Ban Thường trực và Hội đồng khoa học cơ quan về những trường hợp vi phạm Quy chế để xin chỉ đạo hướng xử lý.

Tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của việc xã hội hóa kết quả nghiên cứu khoa học; hướng dẫn các hình thức và phương pháp xã hội hóa kết quả nghiên cứu trong hệ thống cán bộ, công chức, viên chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm về hoạt động xã hội hóa kết quả nghiên cứu khoa học với những người tham gia nghiên cứu, giúp họ có được những hình thức xã hội hóa nghiên cứu khoa học phù hợp, tránh lãng phí chất xám được chắt lọc, góp phần nâng cao sự hiểu biết chuyên môn, kỹ năng cho các đồng nghiệp.

Cần xây dựng cơ chế xã hội hóa những đề tài, đề án nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, được Hội đồng nghiệm thu đánh giá “xuất sắc” của cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua việc biên tập, chỉnh sửa, in thành sách hoặc tập tài liệu nghiên cứu cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Tám là, về nguồn nhân lực, chính sách khuyến khích.

Nguồn nhân lực để triển khai hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ban, đơn vị liên quan đến kết quả nghiên cứu (nơi được xác định là đơn vị áp dụng, hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu ở thuyết minh nhiệm vụ khoa học). Điều này cũng yêu cầu lãnh đạo các ban, đơn vị khi đăng ký chủ trì thì thực hiện ký xác nhận vào Thuyết minh nhiệm vụ khoa học phải xác định được vai trò, trách nhiệm của mình đối với hoạt động nghiên cứu đó và nghiêm túc, sát sao thực hiện trách nhiệm của mình trong toàn bộ quá trình tổ chức triển khai nghiên cứu, lên phương án tiếp nhận kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để áp dụng vào công tác chuyên môn.

Cần có chính sách khuyến khích để đẩy mạnh hoạt động ứng dụng nghiên cứu khoa học. Chẳng hạn, trong Quy chế Thi đua khen thưởng của cơ quan sẽ đưa hoạt động ứng dụng, xã hội hóa các kết quả nghiên cứu khoa học của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một sáng kiến được Ban Thường trực (Thủ trưởng cơ quan) khen thưởng; hoặc coi đây là một nhiệm vụ bắt buộc, là tiêu chí để đăng ký tham gia nghiên cứu nhiệm vụ khoa học của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan; hoặc tính điểm cộng trong tiêu chuẩn xét tăng lương trước thời hạn, bổ nhiệm cán bộ...

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng, nhằm hiện thực hóa mục tiêu của công tác nghiên cứu. Chỉ thông qua hoạt động ứng dụng thì những giá trị khoa học mới trở nên có giá trị hơn trong thực tiễn, trở thành động lực và là lực lượng tiên phong trong xây dựng và phát triển xã hội.

Đinh Hải Âu

ThS, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều