Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng

(Mặt trận) - Việc nhận diện, cảnh giác, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhất là trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bằng các hoạt động của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã và đang tích cực thực hiện công tác này và thu được những kết quả quan trọng.
Đại đoàn kết là truyền thống hết sức quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước; là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Cách đây 90 năm, ngay sau khi Đảng ra đời, ngày 18/11/1930, Hội Phản đế Đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được thành lập, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động; tôn trọng sự khác biệt, tìm điểm tương đồng để thực hiện mục tiêu chung; không ngừng tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đa dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động, sự linh hoạt và sinh động trong cơ cấu thành phần khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đã khơi dậy lòng yêu nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, trợ giúp những vùng, những người gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường… có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; vận động toàn dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở và địa bàn khu dân cư, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Từ đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), cán bộ, đảng viên và nhân dân ta thống nhất cao và nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về con đường phát triển đất nước, qua đó tạo chuyển biến quan trọng trong tư duy, hành động và cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Nhờ đoàn kết, đất nước ta đã có được vị thế, tiềm lực và cơ đồ như hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực vẫn còn những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thậm chí thù địch, đi ngược lại lợi ích dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Việc nhận diện, cảnh giác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhất là trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Bằng các hoạt động của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên đã và đang tích thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện:

Thứ nhất, trước các luận điệu xuyên tạc cho rằng, con đường Việt Nam đang đi sẽ dẫn tới diệt vong dân tộc, vì một đảng cầm quyền sẽ dẫn tới độc quyền, tham nhũng, tha hóa, quyền con người, quyền công dân bị vi phạm, không có sáng tạo. Vậy sự thật 35 năm đổi mới ở nước ta là như thế nào? Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 5 chương trình hành động, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Uống nước, nhớ nguồn”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã góp phần mang lại kết quả to lớn về kinh tế - xã hội và niềm tin của nhân dân. Đặc biệt vừa qua toàn dân hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên 2000 tỷ đồng đã thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, niềm tin vào Đảng, Nhà nước, tính ưu việt của hệ thống chính trị ở nước ta, được các nước, các tổ chức quốc tế, dư luận đánh giá cao.

Các cuộc vận động của Mặt trận diễn ra rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, miền núi đến hải đảo, đến tận khu dân cư, hộ gia đình, trong các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo với phương châm ích nước, lợi nhà, bảo đảm dân sinh, nâng cao dân trí, dân chủ, là biểu hiện sinh động bảo đảm quyền con người, quyền công dân, qua đó, giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về mục tiêu và mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội với các đặc trưng cơ bản là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới mang lại tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng về cơ sở, đa dạng các hình thức vận động, tập hợp nhân dân. Thực hiện phương châm đoàn kết để Mặt trận là nơi mọi người dân có thể nói lên tiếng nói của mình, thông qua đó để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật. Tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp xúc, đối thoại, tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Sâu sát nắm chắc tình hình nhân dân, phát huy vai trò của các thành viên, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước giải quyết nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các lực lượng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, không để các thế lực thù địch lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề xã hội bức xúc để chống phá.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất chú trọng và làm tốt công tác vận động, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra nghị quyết chuyên đề về vận động đoàn kết dân tộc, tôn giáo, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2015-2020. Để thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của hơn 96 triệu dân tham gia thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào có đạo nói riêng theo hướng “ích nước, lợi nhà”, “tốt đời, đẹp đạo”. Huy động cao nhất sức người, sức của, sự đồng tâm, hiệp lực của đồng bào vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có các chương trình cụ thể phối hợp với các bộ, ngành, vận động 43 tổ chức tôn giáo trong cả nước tham gia giáo dục, dạy nghề, khám chữa bệnh, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Vận động và phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, chức sắc tôn giáo tham gia vào tổ chức của Mặt trận, các đoàn thể, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tạo đồng thuận cao trong các dân tộc, tôn giáo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nước.

Các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; lợi dụng thiếu sót, sơ hở trong quản lý gây tâm lý bất mãn với chính quyền, khích lệ tư tưởng cực đoan, ly khai làm “ngòi nổ” để kích động chống đối đòi nhân quyền, đòi dân chủ, đòi tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nền độc lập của dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên tuyên truyền, có quan điểm rõ ràng với các biểu hiện sai trái, cảnh giác với những luận điệu xét lại lịch sử coi các cuộc kháng chiến của ta là vô nghĩa; vu cáo Nhà nước vi phạm dân chủ, nhân quyền nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo. Tăng cường công tác tuyên truyền mỗi khi Nhà nước bổ sung hoặc thay thế những văn bản pháp luật mới như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật An ninh mạng… Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đoàn thể tổng hợp những kết quả đổi mới về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để phối hợp với Nhà nước, Bộ Ngoại giao đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo.

Thứ tư, thực hiện giám sát, phản biện xã hội mục đích vì lợi ích của nhân dân, vì quốc gia, dân tộc đã làm rõ bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đúng đắn. Nhận thức rõ những vấn đề của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhất là về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là phù hợp và đúng đắn. Tuy nhiên, trong hoạt động thường xuyên phải giải thích, đấu tranh với những quan điểm tự do theo kiểu phương Tây, cá nhân chủ nghĩa, hình thành tổ chức xã hội dân sự để nước ngoài dễ chi phối, tác động, can thiệp. Tư tưởng này không có lợi cho quốc gia, dân tộc và trái với mục tiêu ổn định, đoàn kết, phát triển.

Cảnh giác trước các hoạt động của các cá nhân, nhân danh tổ chức xã hội, lợi dụng diễn đàn để phát biểu, phản biện xã hội, xuyên tạc, phủ nhận những thành quả mà nhân dân ta đã đạt được. Phản biện xã hội không phải là phản bác, phủ nhận sạch trơn mà là hình thức để bày tỏ quan điểm, nêu mặt trái để làm sáng tỏ mặt phải, đồng tình hay không đồng tình nhưng mang tính xây dựng, nhằm tăng đồng thuận xã hội, bảo đảm nguyên tắc của phản biện xã hội, tôn trọng nguyên tắc tập trung, dân chủ, nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Những luận điệu này thường đưa ra những vấn đề yếu kém, khuyết điểm như một số nơi dân chủ còn hình thức, bệnh quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, chưa làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do người dân còn bức xúc ở một số nơi để rồi quy kết lỗi do thể chế, chế độ. Những nội dung này, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cũng kiên quyết phòng, chống. Mặt trận quan tâm làm tốt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, giám sát cán bộ, đảng viên, tăng cường tuyền truyền, vận động, không để bị lợi dụng.

Thứ năm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là vai trò chủ trì thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Cần nhận diện những tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm để phòng tránh trong xây dựng chính sách, pháp luật cũng như trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Tuyên truyền việc thực hành dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội; có quan điểm rõ ràng không đồng tình với hành vi nói xấu, bôi nhọ cán bộ.

90 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn soi đường để Đảng và nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tư tưởng, chính sách xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đến sự ổn định và phát triển đất nước, phương hại đến việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua, Cương lĩnh 2011, các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang thực hiện việc tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, kiên trì quan điểm phát huy vai trò của các thành phần kinh tế, ủng hộ các nhân tố tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước, thực hiện khát vọng của dân tộc, làm cho tư tưởng đại đoàn kết dân tộc được thể hiện trong mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy các nguồn lực và tài năng sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hai là, bổ sung các giải pháp trong các chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng nhằm khẳng định một đảng nếu vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân để tự chỉnh đốn, đổi mới, nhân dân vẫn tín nhiệm lãnh đạo đất nước tới phồn vinh.

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết các giai cấp, dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, bài bản, đi vào chiều sâu gắn liền với việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Bốn là, theo sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong đấu tranh vạch trần những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, qua đó định hướng dư luận xã hội luôn cảnh giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Năm là, quá trình vận động phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa xã hội đã tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động đến mọi tầng lớp, giai cấp, mọi dân tộc, tôn giáo trong cộng đồng xã hội, đến mọi người dân. Đảng và Nhà nước đang nỗ lực xây dựng một xã hội mà ở đó người dân thực sự được làm chủ, con người là chủ thể của công cuộc đổi mới, là trung tâm của mọi chính sách, được quyền tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, đến lợi ích chung của xã hội, cộng đồng. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện về cơ chế, con người, nguồn lực, môi trường xã hội để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tham gia phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sáu là, để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đòi hỏi mỗi cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải có quan điểm, bản lĩnh, lập trường vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm nòng cốt trong thực hiện, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” năm 2020 là hành động thiết thực trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Ngô Sách Thực

ThS, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều