Xây dựng tổ chức bộ máy Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu và với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 14-2-1961_Ảnh: Tư liệu TTXVN 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức bộ máy Công an nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân” (1); “Làm công an không phải làm “quan cách mạng”. Làm công an là để giữ trật tự an ninh cho nhân dân, xem xét tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân(2). Do đó, tất yếu là Đảng phải lãnh đạo, chăm lo công tác tổ chức bộ máy công an, xây dựng hệ thống các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, tác phong, lề lối công tác của người cán bộ, chiến sĩ công an. Công an là lực lượng vũ trang chuyên chính tin cậy, là “thanh bảo kiếm” của Đảng, là vũ khí sắc bén của Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Do đó, công an phải luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân trong mọi công việc, trong cả đời sống sinh hoạt hằng ngày ở địa bàn cơ sở.

1- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đặt nền móng tư tưởng, chính trị đúng đắn cho công tác tổ chức bộ máy của Công an nhân dân. Tư tưởng nhất quán thể hiện lập trư­ờng có tính nguyên tắc của Người trong xây dựng tổ chức bộ máy công an là: Lực lượng đánh địch, bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, “Công an là một bộ máy để thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo vệ nền chuyên chính của nhân dân đối với các thế lực phản động khác”(3). Tổ chức bộ máy công an phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, phải vì nhân dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện; phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm xuyên suốt, cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức bộ máy công an là: “Công an là bộ máy giữ gìn chính quyền chống thù ngoài địch trong”(4); bộ máy công an là “một bộ phận của cả bộ máy Nhà nước nhân dân dân chủ chuyên chính tiến lên chủ nghĩa xã hội, công an phải bảo vệ dân chủ của nhân dân và thực hiện chuyên chính với những kẻ chống lại dân chủ của nhân dân”(5). Vì vậy, mọi hoạt động của bộ máy công an ở cả cấp Trung ương và địa phương phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và chịu sự chi phối bởi cơ chế hoạt động chung của bộ máy nhà nước. Đồng thời, Người cũng kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, cơ hội chủ nghĩa, “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân, hạ thấp đi đến thủ tiêu bản chất giai cấp công nhân của Công an nhân dân, làm lu mờ, phủ định tính nhân dân của bộ máy công an.

Do tính chất phức tạp, đa dạng trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng công an, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy công an phải rất tốt, rất chắc chắn, nhưng cũng phải giản đơn, thiết thực và mang tính dân chủ cao. Người chỉ rõ, xây dựng bộ máy Công an nhân dân “phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân…, để nhân dân thiết thực giúp đỡ công an”(6). Tổ chức bộ máy công an phải được xây dựng trong sạch, vững mạnh dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức công an cấp cơ sở - nơi trực tiếp hằng ngày tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những công việc liên quan mật thiết đến lợi ích của nhân dân. Thực tế cho thấy, thành công hay thất bại của một chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự phần lớn phụ thuộc vào hoạt động của tổ chức công an cấp cơ sở. Do đó, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy Công an nhân dân, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến tính đồng bộ, sự nhất quán, tính hợp lý về biên chế, cơ cấu, cơ chế hoạt động của bộ máy ở cả cấp Trung ương, địa phương, đơn vị cơ sở trên mọi lĩnh vực hoạt động, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

2- Trong xây dựng tổ chức bộ máy công an, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng gắn công tác tổ chức với xây dựng nhân tố con người và lề lối, tác phong làm việc dân chủ. Người đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đề cao kỷ luật, có thái độ rõ ràng, dứt khoát, không ba phải, nể nang, bao che; phải thường xuyên tự mình nêu cao đạo đức cách mạng, tu dưỡng tư tưởng, rèn luyện tác phong, làm việc khoa học, gương mẫu, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ. Người chỉ rõ, chủ nghĩa cá nhân là địch ở bên trong từng cá nhân, địch ở bên trong mỗi con người. Kẻ địch ấy lại không thể lấy súng bắn vào được, hơn nữa, tư tưởng cá nhân lại như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ và rất khó kiềm chế. Vì vậy, cần ra sức phấn đấu, rèn luyện tư tưởng khắc phục cho được chủ nghĩa cá nhân, theo đó, Người luôn nhắc nhở vai trò của các tổ chức và lãnh đạo chỉ huy công an các cấp là rất quan trọng, cần phải thường xuyên giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ.

Thực hành lề lối, tác phong làm việc dân chủ, trong nội bộ công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, kiểm thảo trong mọi công việc. Xây dựng bộ máy công an gắn liền với xây dựng và hình thành phong cách, lề lối công tác khoa học, nếp sống chính quy hóa của toàn lực lượng. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị không chỉ phụ thuộc vào tinh thần chiến đấu, ý thức chính trị cao mà phụ thuộc rất nhiều vào phong cách, lề lối, tác phong làm việc khoa học, tính chuyên môn hóa cao của bộ máy và của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, nhất là ở địa bàn cơ sở. Phong cách làm việc, sinh hoạt của Công an nhân dân phải sâu sát, thiết thực, tận tụy và gắn bó mật thiết với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải nêu cao tác phong quần chúng, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân thông qua việc làm hằng ngày, luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Những việc liên quan tới dân phải chú ý xem xét giải quyết hết mọi vấn đề, phải có thái độ cầu thị, mềm dẻo, khôn khéo, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng nhân cách và quyền làm chủ của người dân. Người cán bộ công an không thể lý luận suông, qua loa đại khái, đưa sách vở bắt dân phải học, mà đòi hỏi phải lăn lộn vào thực tiễn, gắn bó với cuộc sống đời thường của nhân dân, chịu khó quan sát, nắm bắt tình hình cụ thể, kết hợp “óc nghĩ” với “tay làm” để đưa ra quyết định đúng đắn, những giải pháp thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tác phong làm việc dân chủ, khoa học là một đặc trưng hoạt động của tổ chức Công an nhân dân. Có mở rộng dân chủ mới phát huy được trí tuệ của tập thể, mới tham mưu cho Đảng đề ra đường lối, chính sách đúng đắn và chỉ đạo tổ chức thực hiện được chính xác. Trong thư gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ năm, họp vào tháng 1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Lề lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường kiểm tra cấp dưới. Cấp dưới phải phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và sáng kiến, giúp nhau tiến bộ. Tự phê bình và phê bình nhau theo tinh thần thân ái và lập trường cách mệnh”(7).

3- Trong công tác tổ chức bộ máy Công an nhân dân, Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến xây dựng lề lối làm việc, tác phong công tác, sinh hoạt và công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong từng mặt, từng lĩnh vực công tác hằng ngày. Người chỉ rõ, trong tác phong công tác tuyệt đối tránh lối làm việc hành chính, mệnh lệnh, nghiệp vụ đơn thuần, lối nói lý luận suông, chính trị suông, giáo điều sách vở... Đây là những việc làm “sai lầm rất to, rất có hại”, là những biểu hiện của tác phong và lối làm việc quan liêu, mệnh lệnh. Xây dựng bộ máy công an trong sạch, vững mạnh không tách rời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy lãnh đạo của Đảng trong Công an nhân dân, đi đôi với kiện toàn bộ máy tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Công tác tổ chức bộ máy công an cũng cần kết hợp và gắn bó chặt chẽ với việc quan tâm củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể quần chúng ở các cấp công an. Công tác tổ chức bộ máy công an luôn gắn liền với xây dựng và hình thành phong cách, lề lối công tác khoa học, tính cách mạng, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Công an nhân dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phong cách tư duy khoa học của lực lượng công an thể hiện trong công tác chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc, trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và cả trong tác phong sinh hoạt hằng ngày của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn đến nhiều nhất là phong cách tư duy, phong cách làm việc và phong cách sinh hoạt, ứng xử của người cán bộ công an. Phong cách công an nhân dân là sự kết hợp nhuần nhuyễn tính cách mạng và tính khoa học, thống nhất từ tư duy đến hành động, từ lý luận đến thực tiễn. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Công an cách mạng là một vũ khí sắc bén của chuyên chính vô sản(8). Nhấn mạnh tính chất chuyên chính là nhấn mạnh tính cách mạng, bản chất giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần giác ngộ và ý chí chiến đấu cao của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, tính cách mạng chuyên chính của lực lượng công an luôn đi đôi, gắn liền với tính dân chủ, tính nhân dân sâu sắc. Một điều rất quan trọng là công an phải biết luôn dựa vào lực lượng của nhân dân, có quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thì nhất định làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao phó. Người chỉ rõ: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”(9). Phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động tiến công địch “vừa cương quyết, vừa khôn khéo”. Kiên quyết không ngừng thế tiến công là thể hiện tính cách mạng. Công an nhân dân phải luôn chủ động nêu cao ý chí tiến công cách mạng, mục đích cuối cùng là giữ gìn thật tốt an ninh, trật tự của xã hội, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự rất phức tạp, đối tác, đối tượng đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau rất mau lẹ, vì vậy, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải coi trọng xây dựng tư duy mở, tư duy tích cực, tư duy chủ động. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của lực lượng công an phải gắn liền với thời cuộc, phải bám sát các bước chuyển động của các lĩnh vực khác, thấy trước chiều hướng phát triển của sự việc mà có chương trình, kế hoạch xây dựng tổ chức bộ máy và nhân lực không chỉ cho trước mắt mà cả lâu dài.

Xây dựng tổ chức bộ máy công an gắn liền với xây dựng phong cách tư duy khoa học của người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết là tinh thần cầu thị, khách quan, trung thực, thống nhất lý luận và thực tiễn, lời nói và việc làm. Người chỉ rõ, phải xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm cơ sở, mục đích, động lực cho tư duy. Đến thăm và nói chuyện tại Trường Công an Trung ương, năm 1958, Người đã chỉ rõ: “Phải đi sâu, phải thiết thực, phải điều tra nghiên cứu, không được chủ quan, tự túc tự mãn. Gặp khó khăn, thất bại không được nản chí”(10). Tính khách quan trong tư duy của người cán bộ công an phải là yếu tố hàng đầu chỉ đạo, dẫn dắt mọi hành động cả trong công tác và sinh hoạt. Người cán bộ công an khi làm việc phải biết phân tích, nghiên cứu, phải hiểu rõ tình hình và đối với mọi việc đều phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi đến chốn.

 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh_Ảnh: TTXVN

75 năm qua, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trực tiếp lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều chiến công, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các giai đoạn cách mạng, lực lượng Công an nhân dân có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, nhưng luôn thể hiện sự trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng; khẳng định truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của một lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các tổ chức đảng trong Công an nhân dân được quan tâm xây dựng, không ngừng phát triển. Từ một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Dân chính Đảng Trung ương, đến nay đã phát triển lớn mạnh thành Đảng bộ Công an Trung ương đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đó là quá trình hoàn thiện về bộ máy tổ chức, cơ chế lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Sự nghiệp đổi mới mà Đảng và nhân dân ta tiến hành gần 35 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Với thành tựu quan trọng đó, đất nước ta có nhiều thay đổi sâu sắc, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Quán triệt quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động, tích cực đổi mới cả tư duy, phong cách lãnh đạo và phương pháp công tác. Bất luận trong thời điểm nào, kể cả khi khó khăn, thử thách, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân; kiên định, vững vàng, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, tiếp tục còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Thế giới phải đối mặt với những vấn đề mang tính toàn cầu như khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ; những vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh… đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch không từ bỏ mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, triệt để khai thác những khó khăn của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế để tiếp tục gia tăng các hoạt động gây bất ổn về an ninh chính trị. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công an càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối tin cậy của Đảng. Để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cần thực hiện một số những nhiệm vụ cốt lõi sau:

Một là, cần thống nhất nhận thức, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; trên mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của công an thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đề ra đường lối bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nội dung có tầm quan trọng đặc biệt là xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Nhà nước thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật để toàn lực lượng Công an nhân dân và toàn dân quán triệt, thực hiện.

Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong lực lượng Công an nhân dân phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác. Lực lượng Công an nhân dân phải chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quy định số 72-QĐ/TW, ngày 24-2-2018, của Bộ Chính trị, về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015, của Bộ Chính trị khóa XI, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với mục tiêu cụ thể là: Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; khắc phục những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng quản lý. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” làm cơ sở cho việc điều chỉnh sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế.

Hai là, lực lượng Công an nhân dân phải luôn nêu cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, sẵn sàng có các phương án đối phó với mọi tình huống. Tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, bố trí lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, cần có tư duy mới về xác định đối tượng, đối tác; chủ động, nhạy bén trong nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình; làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tăng cường chính sách đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuyệt đối không được chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác; không được để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Tiếp tục tổng kết và đổi mới các biện pháp công tác, trong đó coi trọng các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, kỹ thuật, quần chúng và kinh tế, ngoại giao. Mọi sự đổi mới đều được bắt đầu từ thực tiễn, từ cơ sở, do vậy mọi hoạt động của công tác công an phải hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân.

Ba là, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tôn trọng pháp luật. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, các chủ trương, quan điểm của Đảng về các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự phải được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật và được thực hiện bằng cơ chế quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Chủ động đề xuất xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, làm cơ sở để phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh, trật tự.

 

Bất cứ khi nào, ở đâu, lực lượng công an cũng đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ_Ảnh: laodong.vn

Bốn là, nhân dân có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Bất cứ khi nào, ở đâu, lực lượng công an cũng đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Công an phải tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, chú trọng xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; huy động và phát huy cho được khả năng to lớn của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Cán bộ, chiến sĩ công an phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, có cơ chế để kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, trước hết ở các đơn vị thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến người dân. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện tác phong, ứng xử có văn hóa với nhân dân. Chủ động khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với công an. Đổi mới và tăng cường công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, công an với nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an. Bác Hồ đã dạy, khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn.

Tăng cường quan hệ gắn bó giữa công an với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong thực thi nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh, trật tự với phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. Không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền an ninh và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, kết hợp với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm là, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng các cấp ủy, bảo đảm thật sự là hạt nhân lãnh đạo, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực của tổ chức đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm người đứng đầu; coi trọng việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai quy chế làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị công an các cấp trong tình hình mới. Đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác dạy Công an nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân. Công an cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và sử dụng các kết quả nghiên cứu để đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, sai trái. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ công an trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát hiện kịp thời, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống./.

------------------------------
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 10, tr. 259
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tậpSđd, t. 7, tr. 269
(3), (4), (5) Hồ Chí Minh: Toàn tậpSđd, t. 11, tr. 598, 249, 247
(6), (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 312
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tậpSđd, t. 14, tr. 71
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tậpSđd, , t. 7, tr. 270
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tậpSđd, t. 11, tr. 249.

Theo TS. NGUYỄN VĂN CƯỜNG/Tạp chí Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều