Xây dựng văn hóa Đảng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và vị trí cầm quyền của Đảng

(Mặt trận) - Xây dựng văn hóa Đảng là nền tảng, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Việc xác định được nội dung, vai trò của văn hóa Đảng, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp xây dựng văn hóa Đảng là một yêu cầu quan trọng, nhân tố quyết định tới năng lực lãnh đạo và địa vị cầm quyền của Đảng trong bối cảnh hiện nay.
Đại biểu tham dự cùng thảo luận về nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Năng lực lãnh đạo và địa vị cầm quyền của Đảng đã được thực tiễn lịch sử Việt Nam chứng minh. Từ khi Đảng ra đời cho tới nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, đã ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế của mình trên con đường đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như trên con đường hội nhập quốc tế. Để có được địa vị và năng lực đó, Đảng ta luôn nhận thức được vai trò lãnh đạo của mình, mỗi cán bộ, đảng viên cũng từ bản chất cầm quyền đó mà nhận thức cho đầy đủ vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của mình, hiểu được “quyền” mà Nhân dân giao phó cho mình là để phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

Đồng thời, Đảng phải khẳng định được vị thế cầm quyền của mình, nghĩa là vừa phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân, trước dân tộc về lợi ích của Nhân dân, vừa phải nắm giữ các nhiệm vụ trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, lãnh đạo nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, trước sự tấn công của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo, địa vị cầm quyền của Đảng tức là muốn xóa bỏ quyền lực từ tay Nhân dân, xóa bỏ Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Để có thể khẳng định năng lực lãnh đạo và địa vị cầm quyền của mình trong công cuộc lãnh đạo đất nước, và trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh thì việc xây dựng văn hóa Đảng như một yêu cầu tất yếu, một nhân tố quan trọng. Bởi văn hóa Đảng chính là bộ phận, là nơi hội tụ, kết tinh, biểu hiện tập trung nhất của văn hóa, trí tuệ dân tộc; đồng thời, là thước đo trình độ trưởng thành và là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, khả năng cầm quyền của Đảng.

Việc xây dựng văn hóa Đảng luôn được Đảng xem đây là nền tảng, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Vai trò xây dựng văn hóa Đảng

Từ lâu văn hóa đã trở thành bộ phận không thể thiếu trong đời sống của mỗi quốc gia - dân tộc, mỗi con người. Nói đến văn hóa là nói đến những giá trị nhân đạo, nhân văn; hệ giá trị chân, thiện, mỹ do con người sáng tạo, lưu giữ, bồi đắp, phát huy nhằm hoàn thiện nhân cách, có giá trị soi đường cho các hoạt động, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng,...

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”1.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, theo đó văn hóa cũng là nền tảng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lấy văn hóa soi đường cho quốc dân đi”2. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”.

Sự ra đời của Đảng chính là một sản phẩm của văn hóa, là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đỉnh cao của văn hóa nhân loại (chủ nghĩa Mác - Lênin) với tinh hoa của văn hóa dân tộc (phong trào yêu nước và phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam). Văn hóa Đảng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển, với truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa Đảng, xây dựng những giá trị chuẩn mực được thể hiện trong các hoạt động của tổ chức Đảng và không bị tách rời với văn hóa dân tộc. Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để Đảng thực sự tiêu biểu cho lương tri, phẩm giá con người Việt Nam.

V.I. Lênin từng chỉ rõ, phải xây dựng đảng cầm quyền thật sự là một đảng tiêu biểu cho “trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại”3. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”4.

Xét đến cùng, trí tuệ, danh dự, lương tâm, đạo đức, văn minh đều thuộc về phạm trù văn hóa. Bản chất của Đảng trước tiên và quan trọng nhất là văn hóa Đảng, mà hạt nhân là văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền. Chuẩn giá trị văn hóa Đảng chính là sự hiện diện của hệ giá trị chân, thiện, mỹ trong quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, với các đoàn thể, với Nhân dân; trong việc hoạch định và lãnh đạo thực hiện đường lối; trong nguyên tắc tổ chức và hoạt động; trong tác phong, lề lối làm việc, phong cách ứng xử của đội ngũ cán bộ, đảng viên… từ cách tiếp cận đó chúng ta có thể hiểu văn hóa Đảng là văn hóa của tổ chức cầm quyền, tổ chức tinh hoa giữ trọng trách dẫn dắt, lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam theo một cương lĩnh, đường lối vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đó là tính văn hóa cao nhất của Đảng. Văn hóa Đảng trước hết là văn hóa người, là phẩm chất đạo đức trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là với những người đứng đầu, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, đó là những người tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

Văn hóa Đảng được thể hiện ở những nội dung sau:

Thứ nhất, văn hóa Đảng được thể hiện ở tính cách mạng, khoa học và nhân văn của đường lối lãnh đạo của Đảng. Đây là biểu hiện của văn hóa Đảng, đồng thời, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đường lối, nghị quyết của Đảng phải được xây dựng trên quan điểm vì dân, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của mọi đảng viên, của cả hệ thống chính trị để đề ra nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, khoa học, hợp lòng dân, có sức thuyết phục và khả thi.

Mặt khác, đường lối, nghị quyết của Đảng còn phải được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc bản chất cánh mạng, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có được tính cách mạng, khoa học và nhân văn đó, sự lãnh đạo của Đảng mới thực sự đứng vững, mới được hiện thực hóa và có khả năng chống lại mọi sự xuyên tạc và chống phá của các thế lực thù địch cả về lý luận và thực tiễn.

Thứ hai, văn hóa Đảng còn được thể hiện ở tính tiền phong gương mẫu, phong cách ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đảng dùng sự gương mẫu để lãnh đạo cách mạng, xem đây là một phương thức lãnh đạo văn minh nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”5, cán bộ, đảng viên “muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”6. Nhân cách, đạo đức, trí tuệ, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là những biểu hiện thực tế sinh động, thuyết phục nhất đối với Nhân dân về sự chân chính và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đảng là đạo đức, là văn minh, bởi vậy xét về khía cạnh văn hóa, đạo đức của Đảng chính là thể hiện bằng đạo đức của người cán bộ thực hành đạo đức cách mạng, chính là lời nói đi đôi với việc làm, rèn luyện nhân cách, lối sống, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, biết hy sinh lợi ích cá nhân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Đó chính là cách để người cán bộ, đảng viên phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp của Đảng cầm quyền, đó cũng là cách thể hiện văn hóa Đảng một cách sinh động nhất.

Thứ ba, văn hóa Đảng thể hiện trong mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức một cách sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Nhân dân nên hết sức quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Từ đó, đã động viên được toàn thể Nhân dân tích cực tham gia vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, tạo nên sức mạnh tổng lực đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong mối quan hệ đặc biệt này, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ Nhân dân; còn Nhân dân là chủ nhân của đất nước, tự giác chấp hành với sự lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Trong ứng xử với bản thân mình, với người khác, với công việc, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự mẫu mực. Đảng là người lãnh đạo cách mạng, cán bộ, đảng viên là người đầy tớ trung thành của Nhân dân, do đó, Đảng phải đi tiên phong, dẫn dắt dân tộc, dẫn dắt Nhân dân, nói trước, làm trước.

Để giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ trung thành của Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ và đảng viên “càng phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Phải yêu kính Nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng” ra lệnh ra oai.

Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng; không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực sự cầu thị, không được chủ quan. Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của Nhân dân. Phải “chí công vô tư”, và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Đó là đạo đức của người cộng sản”7.

Đối với cách mạng Việt Nam, mối quan hệ giữa Đảng với Dân là quan hệ máu thịt. Thời kỳ cách mạng nào cũng vậy, Đảng gắn bó chặt chẽ với dân, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của dân, dựa vào dân - dân tin tưởng Đảng thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta được nâng lên. Ngược lại, Đảng xa dân, không làm tròn trách nhiệm với dân - dân giảm niềm tin với Đảng thì đó sẽ là nguy cơ đối với Đảng, với đất nước. Trong công cuộc đổi mới của đất nước đặt ra vấn đề quan trọng có tính chất sống còn là phải tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân, đó là cơ sở để Đảng tồn tại vững bền, đủ sức lãnh đạo Nhà nước và Nhân dân đi theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Thực trạng văn hóa Đảng hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa Đảng, Đảng ta nhiều lần đề cập, xem đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, hiện nay, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mất dân chủ, thiếu trách nhiệm… trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang làm tổn hại uy tín của Đảng, cụ thể: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”8.

Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương, chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, giảm sút sức chiến đấu và thiếu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, đề ra giải pháp cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cụ thể: “Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải thật sự gương mẫu và dành thời gian thích đáng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng”.

Thực tiễn cho thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, thậm chí giữ chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị đã không nghiêm túc, gương mẫu trong tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chạy theo những cám dỗ vật chất, địa vị mà quên đi lời thề với Đảng, với Nhân dân, trở thành những “con sâu”, những mầm mống gây hại nghiêm trọng đến sự nghiệp cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân đang dày công thực hiện.

Thực tiễn đó cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nhìn nhận, tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng bản thân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đây là vấn đề hệ trọng, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, định vị giá trị và tiếp tục xây dựng văn hóa Đảng là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nhằm góp phần xây dựng Đảng thực sự là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh.

Một số giải pháp xây dựng văn hóa Đảng

Một là, chú trọng giáo dục trong Đảng và trong xã hội về lý tưởng và mục tiêu, sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Nhà nước ta theo đuổi, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, niềm tự hào dân tộc và truyền thống dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, tâm hồn dân tộc Việt Nam.

Hai là, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Xây dựng đường lối, chủ trương đúng đắn, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và các chương trình hành động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên. Tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng mất đoàn kết nội bộ, lợi dụng bất đồng ý kiến, mâu thuẫn trong nội bộ dẫn đến nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thông qua việc nêu gương, nhân rộng các tấm gương điển hình của tập thể và cá nhân để “giáo dục lẫn nhau”, thiết thực giữ gìn và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Sự đoàn kết thống nhất trước hết phải được xây dựng trong Đảng, được thể hiện trong Đảng. Bởi Đảng có đoàn kết trên dưới đồng lòng mới lo được cho dân vì Nhân dân phục vụ.

Ba là, thực hành sâu, rộng văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm trong thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng. Xây dựng văn hóa trong Đảng là xây dựng văn hóa trong mỗi đảng viên, xây dựng mối quan hệ đồng chí trong cùng tổ chức đảng. Mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải là một tấm gương thực hành văn hóa, luôn nêu cao tính tiền phong trong rèn luyện lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu tự soi, tự sửa, giúp đồng chí và quần chúng tự soi, tự sửa. nâng cao công tác tự phê bình và phê bình, trên tinh thần tiến hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cấp ủy, người đứng đầu đến cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức; phát huy dân chủ; đề cao tính tự giác, trách nhiệm, thái độ và phương pháp tự phê bình và phê bình đúng đắn, phù hợp, bảo đảm tính văn hóa, tính khoa học, tính nhân văn của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần, tự soi, tự đối chiếu, tự sửa chữa và làm theo, gắn chặt với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm” và tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện tốt các quy định rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc. Mỗi cán bộ, đảng viên ra sức rèn luyện đức tính của người cán bộ - cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Năm là, việc xây dựng văn hoá Đảng phải gắn với việc xây dựng văn hoá dân tộc. Chỉ trên cơ sở phát huy những tinh hoa văn hoá dân tộc thì mới có điều kiện xây dựng văn hoá Đảng một cách vững chắc. Đó là phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống, tính cộng đồng dân tộc, khát vọng độc lập tự do của dân tộc, những giá trị tư tưởng và đạo đức truyền thống của dân tộc.

Sáu là, coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân trong Đảng.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; chống biểu hiện vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. Xây dựng, suy tôn những cán bộ thật sự trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.

Thực hiện có hiệu quả, thực chất Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính. Vận động Nhân dân kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết lợi ích chính đáng của Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chủ động đối thoại với Nhân dân.

Tài liệu tham khảo

1.  Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 3, tr. 458.

2,5. Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, tập 1, tr. 25, 263.

3.   V.I. Lênin toàn tập, tập 24, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2005, tr.122.

4,6. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tr.552.

7.  Hồ Chí Minh toàn tập, tập 13, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 2011, tr.67.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Văn phòng Trung ương Đảng, 2016, tr. 3.

Nguyễn Thị Ưng - Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực I

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều