10 Hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2023

(Mặt trận) - Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần quyết tâm, chủ động, hệ thống Mặt trận các cấp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh. Trước những thành công đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2023.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt và phát hành bản điện tử cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

1. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”

Nghị quyết số 43 - NQ/TW đặt ra quan điểm: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân, là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn giáo khác nhau, giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước; là đoàn kết giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân yêu chuộng hoà bình, tiến bộ trên thế giới. Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện vì tương lai của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18/11/2023, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), đồng thời góp phần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở tại 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với Nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng cấp trực thuộc Bộ Chính trị

Tại Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương, nội dung Quy định nêu rõ: Đảng đoàn, Ban cán sự đảng ở Trung ương là tổ chức đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và một số hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đảng đoàn, Ban cán sự đảng do Bộ Chính trị quyết định thành lập gồm Đảng đoàn Quốc hội; Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thành viên Đảng đoàn, Ban cán sự đảng do Bộ Chính trị quyết định trên cơ sở đề nghị của Đảng đoàn, Ban cán sự đảng. Trong đó, thành viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Bí thư Đảng đoàn.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 120-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW ngày 6/9/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đây là quyết định mang tính lịch sử và đánh dấu bước ngoặt mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, định danh rõ cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách. Đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phân công là Thủ trưởng cơ quan. Cơ cấu tổ chức Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm các ban, đơn vị chuyên môn: Ban Tổ chức - Cán bộ; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Phong trào; Ban Dân tộc; Ban Tôn giáo; Ban Đối ngoại và Kiều bào; Ban Công tác phía Nam; Văn phòng cơ quan; Văn phòng Đảng đoàn.

 Các đơn vị sự nghiệp gồm Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận; Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo Đại đoàn kết; Tạp chí Mặt trận; Các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động tôn giáo gồm: Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Báo Người Công giáo Việt Nam. Ban Thường trực thành lập các Hội đồng tư vấn, thực hiện chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, cộng tác viên phục vụ cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các đoàn khảo sát xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; xây dựng Kế hoạch, tổ chức nghiên cứu 5 chuyên đề tổng kết Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và chuyên đề “Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới”; tiến hành khảo sát tại một số địa phương, tổ chức các Hội nghị xin ý kiến về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm cấp xã.

5. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và ban hành Nghị quyết số 26/NQ/ĐCT-MTTW ngày 11/11/2023 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Đâị biểu tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.  

Sau 20 năm tổ chức, Ngày hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua từng thời kỳ. Việc tổ chức Ngày hội luôn nhận được sự quan tâm, ghi nhận của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần cho Nhân dân ở mỗi cộng đồng dân cư.

Trong 20 năm qua, đã có 731 lượt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự Ngày hội tại hơn 1.650 khu dân cư thuộc 63/63 tỉnh, thành phố. Tại các địa phương, hầu hết các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp đã tham dự Ngày hội. Cùng với đó, nhiều tỉnh, thành phố và các địa phương, cơ sở đã có sáng kiến lựa chọn chủ đề tổ chức Ngày hội theo từng năm. Giai đoạn 2003 - 2023, trung bình mỗi năm có trên 87% số khu dân cư trên địa bàn cả nước tổ chức Ngày hội (nhiều tỉnh, thành phố trong nhiều năm liền có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội), trong đó có trên 75% số khu dân cư tổ chức tốt cả phần Lễ và phần Hội; trên 62% số khu dân cư tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”.

6. Tổ chức thực hiện đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chụp cùng với các cơ quan, đơn vị chung tay ủng hộ tại Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, ngày 13/5/2023, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện đặc biệt mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tính đến ngày 30/11/2023, đã có 4.989 hộ triển khai làm nhà Đại đoàn kết, trong đó đã làm xong nhà cho 3.828 hộ.

Tỉnh Điện Biên quyết tâm hoàn thành hỗ trợ, xây dựng, bàn giao 5.000 ngôi nhà trước ngày 3/2/2024 để giúp các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có nhà mới đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

7. Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội

 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc.

Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ hai là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Thành công của hoạt động này góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về thúc đẩy hơn nữa và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

8. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý vào Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, nhà khoa học về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 2/2023. 

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 12 hội nghị, hội thảo với 230 lượt ý kiến góp ý; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tổ chức 51.153 hội nghị, hội thảo ở các cấp, với 1.300.758 lượt góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, đóng góp vào hầu hết các nội dung của toàn bộ dự thảo.

9. Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN và ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/2023/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 10/10/2023 về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ký kết phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Từ thành công của 15 năm triển khai Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Nghị quyết liên tịch số 01/2023/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nghị quyết liên tịch quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, cơ chế, trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

10. Tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 và Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả, tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phát động và tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Hội đồng Chung khảo đã tiến hành xét chọn kỹ lưỡng, thống nhất tuyển chọn được 54 tác phẩm xuất sắc để trao 4 Giải A; 10 giải B; 12 giải C; 28 giải Khuyến khích.

Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023. 

Năm 2023, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố, giới thiệu 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 162 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề nghị. Đây là những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu trong cả nước, có giá trị hỗ trợ cộng đồng, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phục vụ đời sống xã hội.

Kỳ Anh

Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều