Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án về công tác dân vận

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án về công tác dân vận được giao trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, phải nghiên cứu sâu để đánh giá, nhận định khách quan, toàn diện, đúng bản chất vấn đề…

 
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 4/7, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm, làm việc với Ban Dân vận Trung ương.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trunng ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, cùng các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trunng ương cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay và 6 tháng đầu năm 2024, Ban Dân vận Trung ương đã tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương lớn về công tác dân vận, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Ban Dân vận Trung ương đã chủ trì thực hiện 15 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có 10 đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và ban hành văn bản chỉ đạo mới sau đề án.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trunng ương báo cáo tại buổi làm việc.

Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; đồng thời, tham mưu Ban Bí thư ban hành: Quyết định số 118- QĐ/TW, ngày 22/8/2023 về “Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương” để thống nhất chỉ đạo hoạt động, tổ chức của 30 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Kết luận 54 - KL/TW, ngày 09/5/2023 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99 QĐ/TW của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận 58 – KL/TW, ngày 23/6/2023 về tổ chức và hoạt động của người cao tuổi.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cũng cho biết, thời gian tới và trong năm 2024, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác nắm tình hình nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực hơn nữa gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư…

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương và chúc mừng những kết quả Ban Dân vận Trung ương đã đạt được thời gian qua. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đánh giá thời gian qua, Ban Dân vận Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư những chủ trương lớn về công tác dân vận, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt đã hoàn thành 11/15 đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nhiều đề án lớn, quan trọng, mang tính chỉ đạo toàn hệ thống.

Ban Dân vận Trung ương đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu hoạt động của  Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;  Hội đồng công tác quần chúng Trung ương… Đồng thời, Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu để công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân. Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, kịp thời có những đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên của Ban trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu đối với công tác dân vận ngày càng cao.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, công tác dân vận là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án về công tác dân vận được giao trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; liên quan đến những vấn đề nhạy cảm, phải nghiên cứu sâu để đánh giá, nhận định khách quan, toàn diện, đúng bản chất vấn đề, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết vấn đề, dự báo sát, đúng tình hình những vấn đề có thể tác động thời gian tới và quan trọng nhất là đề xuất được những chủ trương của Đảng để thống nhất nhận thức, định hướng, chỉ đạo giải quyết những tình huống phức tạp phát sinh.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của các Ban chỉ đạo về công tác dân vận; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh. Thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy tốt cơ chế phối hợp công tác các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để có những giải pháp đồng bộ, kịp thời, đột phá hơn nữa.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, chủ động, nắm sát hơn nữa tình hình nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Dân vận Trung ương chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phục vụ xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là Báo cáo kết quả công tác dân vận phục vụ xây dựng Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng 05 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và văn bản triển khai nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trân trọng bày tỏ cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã làm việc với Ban Dân vận Trung ương để hiểu thêm về tình hình, những kết quả đạt được trong công tác dân vận từ sau Đại hội Đảng XIII đến nay và kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Ban sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư những chủ trương lớn về công tác dân vận, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận…, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

 
Phạm Cường/Theo Báo ĐCSVN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều