Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam

Trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luận giải một cách thuyết phục, sâu sắc những vấn đề lớn, cơ bản, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng đất nước; đề cập toàn diện, thấu đáo tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3, năm 2016. Ảnh: VGP
Đặc biệt, bài viết khẳng định, một trong những giải pháp có ý nghĩa chiến lược góp phần hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, là phải: “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”. Cả lý luận và thực tiễn cho thấy, luận điểm của Tổng Bí thư thể hiện một tầm nhìn mới, bản lĩnh mới, sức sáng tạo mới, có tính toàn diện và giá trị chỉ đạo thực tiễn sâu sắc. Luận điểm khẳng định điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, được dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc.

Thứ nhất, luận điểm đã thể hiện sự kiên định và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra cơ sở khoa học của quan điểm về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Với tư cách là người đại diện cho dân tộc, giai cấp công nhân, là người đại diện cho tổ quốc, phải “bảo vệ những thành quả cách mạng đã đạt được, bảo vệ tổ quốc của mình”. Giai cấp công nhân từng bước giành được những thắng lợi và phải biết bảo vệ, phát huy những thành quả, tiến tới thắng lợi cuối cùng. Kế thừa, phát triển tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin là người có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ, phát triển học thuyết bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa: “Chính vì chúng ta chủ trương bảo vệ tổ quốc, nên chúng ta đòi hỏi phải có một thái độ nghiêm túc đối với vấn đề khả năng quốc phòng và đối với vấn đề chuẩn bị chiến đấu của nước nhà… cần phải được chuẩn bị lâu dài, nghiêm túc”. V.I.Lênin khẳng định: “Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 1917 chúng ta là những người chủ trương bảo vệ tổ quốc. Chúng ta tán thành bảo vệ tổ quốc... bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tư cách là tổ quốc”; bởi vì: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”. Kế thừa và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều bài viết, bài nói chỉ đạo về sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Người khẳng định: “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Do vậy, “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”. Bằng những luận điểm nổi tiếng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ tính tất yếu và ý chí sắt đá bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đồng thời, khẳng định tinh thần đoàn kết, trên dưới đồng lòng: “các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Quán triệt sâu sắc và phát triển quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng, thống nhất, không thể tách rời giữa bảo đảm vững chắc quốc phòng và bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, luận điểm là sự thấm nhuần và vận dụng sâu sắc quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật sinh tồn của mọi quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, lịch sử dân tộc ta chứng minh, “dựng nước phải đi đôi với giữ nước” đã trở thành bài học xuyên suốt, quy luật tất yếu, do đó, “thái bình nên gắng sức, non nước vững ngàn thu”. Dân tộc ta đã luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng chống ngoại xâm và phải liên tiếp đương đầu với nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực hùng mạnh. Thực hiện quan điểm “quốc phú, binh cường”; “ngụ binh ư nông”, “trăm họ là binh”; “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”; “khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc, là thượng sách để giữ nước” để chủ động chuẩn bị về mọi mặt cho việc “giữ nước” ngay trong thời bình; tiến hành chiến tranh Nhân dân, toàn dân, toàn diện. Trong thời đại ngày nay, cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đánh dấu sự ra đời của tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cùng với nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa cũng được đặt ra một cách cấp bách, trở thành nhiệm vụ chiến lược của các nước xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, từ khi tổ quốc xã hội chủ nghĩa xuất hiện, Nhân dân các nước phải đương đầu chống trả những âm mưu và hành động lật đổ, xâm lược của kẻ thù. Sau thắng lợi Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, 14 nước đế quốc tập trung bao vây hòng tiêu diệt nước Nga Xô viết. Sau này, Nhân dân Liên Xô phải trải qua bao tổn thất, hi sinh để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, bảo vệ thành công tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1941-1945). Khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ vào cuối những năm 80 đầu 90 của thế kỷ XX, vấn đề bảo vệ tổ quốc ở các nước xã hội chủ nghĩa càng đặt ra hết sức quan trọng và cấp thiết. Chủ nghĩa đế quốc tiếp tục đẩy mạnh âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ hòng xoá bỏ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tổn thất của phong trào cách mạng thế giới, để lại cho các nước xã hội chủ nghĩa bài học xương máu là xây dựng chủ nghĩa xã hội phải gắn liền với bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, luận điểm là sự nhất quán với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những bài học lớn của sự nghiệp cách mạng đất nước. Từ khi có Đảng lãnh đạo, bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược, được Đảng ta xác định là quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân”. Ở từng giai đoạn cách mạng, trong nhận thức và thực tiễn, Đảng ta luôn trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, sau thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được đặt ra một cách cấp bách để bảo vệ vững chắc các thành quả của sự nghiệp cách mạng. Nhân dân ta đã phải tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thế lực bành trướng, bá quyền ở biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc. Hiện nay, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, được Đảng ta khẳng định rõ: “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân”. Đây là quan điểm nhất quán và có tính xuyên suốt của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt và thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ biện chứng, thực hiện “gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

Thứ tư, luận điểm đã bám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn sự nghiệp cách mạng đất nước trước những tác động to lớn của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Đảng ta đã phân tích, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực, trong nước. Thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những biến đổi mau lẹ, phức tạp, khó lường. Qúa trình định hình thế giới đa cực và điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn đang đặt ra nhiều thách thức với các nước về quốc phòng, an ninh. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp. Hiện nay, đại dịch Covid-19 vừa là thách thức đang phải tập trung giải quyết, vừa là cảnh báo về những vấn đề nhân loại và từng quốc gia dân tộc phải đối mặt trong tương lai. Đối với nước ta, môi trường an ninh, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và chủ quyền quốc gia, dân tộc. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, đan xen giữa thời cơ và nguy cơ đối với sự nghiệp bảo đảm quốc phòng, an ninh ở nước ta. Trong khi đó “đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế… Công tác lãnh đạo, quản lý, bảo đảm an ninh con người, trật tự, an toàn xã hội; sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, gây bức xúc xã hội...”. Ngoài ra, “các thế lực xấu, thù địch lại luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay đã có bước phát triển mới, yêu cầu cao hơn. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không một phút lơ là nhiệm vụ bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tình hình thế giới, khu vực, trong nước và thực tiễn đòi hỏi phải luôn đặt quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong một chỉnh thể thống nhất, quan hệ biện chứng, mặt này làm tiền đề và cũng có thể là nguyên nhân của mặt kia như luận điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

Sự nghiệp Đổi mới đất nước qua 35 năm “đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, tuy nhiên, “đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách và hạn chế”. Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cùng với việc tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần phát huy giá trị luận điểm “Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay thông qua thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản, trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang. Quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh Nhân dân. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân cần “Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa”. Quan điểm, chủ trương, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh của Đảng phải được thể chế hóa và triển khai thực hiện hiệu quả thông qua hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sức mạnh của lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, coi trọng giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Quán triệt và thực hiện tốt những nội dung về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường trên mọi lĩnh vực, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, nhất quán giữa đường lối chiến lược và chủ trương, chính sách cụ thể của tất cả các mặt, lĩnh vực, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các thể chế, quy định, bổ sung, hoàn thiện luật, pháp lệnh và hệ thống chính sách đối với quốc phòng, an ninh.

Hai là, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh Nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân. Đảng ta xác định phải “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. Hiện nay, để tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh cần đặc biệt coi trọng kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại. Quán triệt đường lối của Đảng và thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong các vùng, miền, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân; gắn liền với việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân’’, củng cố lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên ở cơ sở. Chuẩn bị chu đáo các phương án động viên nhân tài, vật lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Xây dựng kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh thống nhất, đồng bộ từ thời bình, kịp thời điều chỉnh khi có chiến tranh. Nâng cao chất lượng xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc toàn diện. Phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, với quan điểm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”. Quán triệt và thực hiện “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam”. Tổ chức vận động, phát huy cao nhất trách nhiệm và mọi nguồn lực của Nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đảm bảo toàn diện cả về lực lượng, tiềm lực và thế trận trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mọi vùng miền, cả ở trong và ngoài nước.

Ba là, tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Quyết tâm thực hiện “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân vững mạnh về chính trị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính Nhân dân, tính dân tộc; xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội và Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân gắn với phát huy sức mạnh toàn dân, lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, nâng cao năng lực làm chủ về khoa học công nghệ quân sự và an ninh nhằm hiện đại hóa Quân đội, Công an. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương quân đội, công an. Chủ động, tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Bốn là, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, giữ vững thế chủ động chiến lược; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống chiến lược về quốc phòng, an ninh. Tích cực, chủ động nghiên cứu những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực, trong nước; dự báo chính xác các tình huống chiến lược về quốc phòng, an ninh phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xác định “chủ động phòng ngừa” là chính. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống, có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Bên cạnh các mặt thành tựu, tích cực, sẽ luôn có những mặt tiêu cực, thách thức cần được xem xét một cách tỉnh táo và xử lý một cách kịp thời, hiệu quả. Đó là cuộc đấu tranh rất gay go, gian khổ, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới”, vì vậy, cần luôn chủ động đánh giá, dự báo đúng, đề ra đối sách xử lý kịp thời; có chủ trương, biện pháp, quyết tâm mạnh mẽ, chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược; không chủ quan, mất cảnh giác. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực hiện nay, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, sự đồng thuận cao của Nhân dân và toàn thể dân tộc Việt Nam với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đối sách của Nhà nước, Quân đội, Công an trong ứng phó với các tình huống về quốc phòng, an ninh. Các cấp, các ngành thường xuyên làm tốt việc nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với nước ta, về đối tượng và đối tác của cách mạng Việt Nam. Quản lý tốt tình hình, không để căng thẳng, tranh chấp, xung đột leo thang là vấn đề thường xuyên đặt ra hiện nay. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chiến lược và các hoạt động đấu tranh tại thực địa trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo; chủ động phòng ngừa, giải quyết các điểm nóng nhằm ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, khắc phục những biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, nặng về lợi ích kinh tế đơn thuần, trước mắt.

Có thể khẳng định, những phân tích, luận giải về bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa làm sáng rõ, trực tiếp góp phần tiếp tục định hình và định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. “Và điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin… Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc… để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”. Bài viết là một công trình khoa học thể hiện tầm tư duy lý luận cao, sắc bén, mang tính tổng kết thực tiễn sâu sắc, gợi mở ra nhiều vấn đề lý luận cốt lõi, góp phần tạo sự thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Ðại hội XIII của Ðảng đề ra, thực hiện khát vọng phát triển đất nước trong các giai đoạn tiếp theo./.

Theo Thiếu tướng, PGS TS Nguyễn Hùng Oanh/Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều