Công tác tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

(Mặt trận) - Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” là giải thưởng được khởi xướng bởi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Mục đích của giải thưởng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau 13 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020 tiếp tục được phát động, và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các phóng viên, nhà báo, cơ quan thông tấn, báo chí.
Mục đích của Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Được tổ chức lần đầu vào năm 2003, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhằm mục đích tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020

Về phương diện báo chí, Giải đã tích cực cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước hăng hái tham gia tuyên truyền về chủ trương, chính sách trong lĩnh vực đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, cũng như phản ánh hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp về công tác này... Bên cạnh đó, Giải còn tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cũng tập trung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về tình đoàn kết, hướng về quê hương của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Có thể nói, những năm qua các tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã có sự ghi nhận khá rõ nét về vai trò và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội và là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp; đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới, đặc biệt là yêu cầu mới về củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và sự mong đợi của nhân dân.

Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sau 13 lần tổ chức, đến giải lần thứ 14 lần này, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã trở nên gần gũi, quen thuộc với đông đảo phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí và nhân dân cả nước.

Nhìn lại các mùa giải vừa qua có thể thấy rằng, rất nhiều tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã có những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế thừa thành công của những mùa giải trước, Giải lần này tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương với tổng cộng 1.161 bài tham dự, ở các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí.

Theo Ban tổ chức đánh giá, hầu hết các tác phẩm dự Giải đều đảm bảo tính chính xác, tính thuyết phục và định hướng dư luận cao. Trong đó nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nhiều tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 và các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Như vậy có thể thấy, thông qua Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đội ngũ những người làm báo đã từng bước khẳng định được vai trò, bản lĩnh của mình trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, thực sự là những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, chính trị. Trên nhiều bình diện, tác phẩm của họ đã góp phần định hướng dư luận xã hội, phản ánh được những vấn đề nóng, bất cập mà dư luận quan tâm, từ đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển chung của đất nước.

Ban Tuyên giáo với nhiệm vụ tuyên truyền về Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo báo cáo về kết quả chấm vòng sơ khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020. Ảnh: Kỳ Anh.

Những năm qua, báo chí cùng các kênh thông tin tuyên truyền khác đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong xã hội.

Có thể nói, báo chí nói chung đã bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và các sự kiện lớn của đất nước. Báo chí đã tiên phong trong việc phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, gây hoang mang trong dư luận, làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân, tích cực thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt đã phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân, qua đó góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Do đó, để lan tỏa ý nghĩa của Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, thu hút thêm nhiều sự tham gia của các cơ quan báo chí, các phóng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai thực hiện một số nội dung:

- Tham mưu các cơ quan thông tin tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận và các cơ quan báo chí liên quan bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, truyền cảm hứng động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tăng cường mối quan hệ đại đoàn kết dân tộc giữa các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống báo chí về nội dung, kế hoạch tổ chức và thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020 để các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Giải; tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí tìm hiểu, viết bài và tham dự Giải.

- Ban Tuyên giáo trong vai trò nòng cốt của Ban tổ chức Giải, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, trong từng bước của công tác tổ chức Giải, tích cực góp sức vào quá trình từ khi phát động Giải, thu nhận bài, phân loại đến các bước chấm Giải và cuối cùng là lễ trao Giải.

Để góp phần thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tham mưu để các cơ quan báo chí trong hệ thống Mặt trận nói chung và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí liên quan chủ động hơn nữa trong việc góp phần định hướng dư luận, tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động nhân dân. Cụ thể với mảng đề tài về đại đoàn kết, tăng cường các bài viết mang tính phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cổ vũ, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốcViệt Nam các cấp; lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, chú trọng việc củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Về vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu công tác tuyên truyền về những nỗ lực của hệ thống Mặt trận các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt, năm 2020 - 2021 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo chí tiếp tục quan tâm, phản ánh sâu sắc hơn vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đại đoàn kết dân tộc; những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung, phương thức, hoạt động và sự hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; và sẽ tích cực tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở những năm tiếp theo.

Dự kiến Lễ tổng kết và trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020 sẽ diễn ra vào ngày 10/11/2020. Đây là một trong những sự kiện quan trọng hướng tới Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Vũ Văn Tiến

Tiến sĩ, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tài liệu tham khảo

1. Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo cáo Kết quả tuyển chọn Sơ khảo và dự kiến nội dung làm việc Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020.

2. http://tapchimattran.vn/thoi-su/trien-khai-cham-so-khao-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-14-37069.html

3. https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/van-hoa/suc-manh-viet-nam-qua-giai-bao-chi-dai-doan-ket-dan-toc-166909.html

4. https://baodantoc.vn/bao-chi-dong-vai-tro-quan-trong-trong-su-nghiep-dai-doan-ket-dan-toc-38857.htm

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều