Công tác tuyên truyền miệng bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở

Năm 2020, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong cả nước đã bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thường trực cấp ủy, tích cực, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, theo phương châm bám sát tình hình thực tế và hướng về cơ sở. 
 Các báo cáo viên đạt giải Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 của Tỉnh Lạng Sơn.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THAM MƯU TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tham mưu, sớm xây dựng và ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng,giúp ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở chủ động triển khai. Từ đó, góp phầnđổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp trong năm 2020 và trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340 của Ban Bí thư Trung ương về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng (Quy chế 340), trên cơ sở đó, giúp các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đánh giá đúng thực trạng tình hình triển khai, thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng.

Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội nghị Báo cáo viên các cấp.Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng số lượng, nội dung chuyên đề cần thông tin và hình thức tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương cho phù hợp, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Trong năm, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ yếu tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến để ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tiếp sóng về các điểm cầu của tỉnh. Nhiều tỉnh, thành phố thường xuyên mở điểm cầu đến cấp xã. Bên cạnh đó, một số tỉnh vẫn duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu chính ở tỉnh đến các điểm cầu ở huyện và xã. 

Năm 2020, các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã đáp ứng tốt 3 tiêu chí: 1) Nội dung thiết thực, kịp thời và phù hợp với đối tượng người nghe; 2) Bảo đảm sự cân đối giữa các nội dung chuyên đề cơ bản, chiến lược và tính thời sự; 3) Nội dung chuyên đề rõ tính định hướng.

Duy trì tốt việc cung cấp, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tài liệu, kịp thời phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên.Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành kịp thời các bản tin để phục vụ công tác tuyên truyền miệng của các cấp ủy đảng, cụ thể là: 1) Thông tin Báo cáo viên, cấp phát miễn phí cho các đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương hằng tháng và phát hành tới các đơn vị đặt mua theo nhu cầu với mức giá đã được hỗ trợ. 2) Bản tin Thông báo nội bộ (Bản tin sinh hoạt chi bộ) định kỳ được đăng tải trên mạng nội bộ, trước ngày 15 hằng tháng. 3) Thông tin Công tác tuyên giáo định kỳ 2 số/tháng đăng tải trên mạng nội bộ, đồng thời Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo thông báo trên nhóm Zalo “Trung tâm TTCTTG” khai thác, sử dụng thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng... 

Trên cơ sở các bản tin, tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành và các nguồn thông tin chính thống khác, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,trung ương các tổ chức chính trị - xã hộichủ động biên soạn tài liệu cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh; một số tỉnh biên soạn tài liệu bằng nhiều thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số để đội ngũ tuyên truyền viên có thêm tư liệu tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng, bổ sung, kiện toàn và vận dụng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp. Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành 3 quyết định thay thế, bổ sung báo cáo viên Trung ương và thực hiện việc chi trả phụ cấp báo cáo viên Trung ương 6 tháng/kỳ. Ban Tuyên giáo các địa phương đã tham mưu cho cấp ủy thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của cấp mình, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện việc chi trả phụ cấp báo cáo viên hàng quý theo quy định tại Hướng dẫn liên ban số 06-HD/TCTW-BTGTW giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã giao cho ban tuyên giáo chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên cho đội ngũ báo cáo viên Trung ương đang công tác tại các địa phương, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cơ sở.

CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN CÁC CẤP 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ báo cáo viên các cấp và các lợi thế của tuyên truyền miệng, công tác tuyên truyền miệng năm 2020đã góp phần quan trọng vào những thành công chung của công tác tuyên truyền.

Một là,chủ động, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Ban về việc tuyên truyền, định hướng tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hai là, đồng bộ triển khai thực hiện tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Ba là, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng được các cấp ủy, các tổ chức đảng trong toàn Đảng chỉ đạo sát sao cả trước, trong và sau đại hội. Hoạt động tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên các cấp được tăng cường, chú trọng đến những nội dung cơ bản và cả những vấn đề “nhạy cảm” để phát huy lợi thế tuyên truyền miệng. Điều này đã tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội, nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo đường truyền của điểm cầu chính tại Hà Nội, hai điểm cầu tại Cơ quan thường trực T26, T79.Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chủ động liên hệ với đơn vị cung cấp (Tổng Công ty Bưu chính viễn thông) và ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu ở địa phương mình. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã đầu tư xây dựng hội trường riêng đảm bảo kỹ thuật, số lượng chỗ ngồi, trang thiết bị kết nối hiện đại để tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến. Nhiều cấp ủy đảng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khá tốt phục vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, như: Trang bị máy tính xách tay, máy ghi âm cho các đồng chí Báo cáo viên Trung ương. 

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, coi tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của ngành tuyên giáo; công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế 340 chưa hiệu quả. 

Một số nội dung chuyên đề của hội nghị báo cáo viên chưa thật sự đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn. Đặc biệt, một số giảng viên tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương hoặc do quá thận trọng trong việc bảo mật thông tin (nhất là tại hội nghị báo cáo viên trực tuyến), hoặc do chưa có kinh nghiệm, khả năng thuyết trình còn hạn chế nên chất lượng trình bày chuyên đề chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của báo cáo viên.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương và hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh chưa thực hiện tốt nội dung đối thoại. Nhiều báo cáo viên viên chưa chủ động tiến hành nội dung đối thoại; người nghe cũng không hoặc rất ít đặt câu hỏi đối với báo cáo viên khi có gợi ý từ phía báo cáo viên và ban tổ chức hội nghị.

Nguồn tài liệu phục vụ đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế. Nhiều trường hợp thông tin chính thống, thông tin định hướng, nhất là trước các vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm chưa được cung cấp kịp thời cho đội ngũ báo cáoviên. 

Một số cơ quan, địa phương khi xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp chưa thật sự hợp lý; chưa ưu tiên đối với những người trực tiếp, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền miệng; chưa kiện toàn đủ số lượng báo cáo viên theo phân bổ.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021 

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền miệng 

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó đề cao trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy thế mạnh, hiệu quả của loại hình tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực hiện tốt vai trò làcầu nối, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 Đại biểu tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021 tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền miệng 

Lựa chọn nội dung chuyên đề cung cấp tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương theo hướng cân đối giữa nội dung mang tính cơ bản, chiến lược và có tính thời sự, “nóng”, “nhạy cảm”. 

Kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bằng nhiều hình thức: hội nghị báo cáo viên; phát hành thông tin, tài liệu. Chú ý cung cấp thông tin nhanh nhạy, kịp thời; phát huy ưu thế của hội nghị báo cáo viên trực tuyến. Căn cứ điều kiện cụ thể ở từng địa phương, từng thời điểm linh hoạt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Tổ chức đội ngũ báo cáo viên theo hướng thực chất, tăng cường chất lượng, hợp lý về thành phần và cơ cấu, có kinh nghiệm và khả năng thuyết trình tốt, hướng về cơ sở, đặc biệt là báo cáo viên cấp huyện đang công tác tại cơ sở. 

Tập trung rà soát bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động báo cáo viên các cấp. Rà soát, thay thế những báo cáo viên không hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ để nâng cao chất lượng hoạt động.

Nâng cao chất lượng và tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong đó, chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, các kỹ năng, cách giải quyết các tình huống trong hoạt động tuyên truyền miệng.

Thứ tư, tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, rà soát bổ sung chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ, phục vụ công tác tuyên truyền miệng như: Hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, máy tính và các phương tiện khác. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, độ bảo mật cao, bảo đảm việc kết nối trực tuyến thông suốt từ Trung ương tới tuyến huyện, nơi có điều kiện thì kết nối đến tuyến xã. 

Thứ năm, tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp để góp phần lan tỏa các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng đến được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời là dịp để trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủytrực thuộc Trung ương, trung ương các tổ chức chính trị - xã hộitham mưu cho cấp ủy tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, dự kiến vào tháng 6/2021 (cấp cơ sở), tháng 7/2021 (cấp huyện), tháng 8/2021 (cấp tỉnh). Trên cơ sở đó, lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tham gia hội thi khu vực và hội thi chung khảo toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Thứ sáu, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng từ Trung ương tới cơ sở; kịp thời phát hiện, động viên, khích lệ những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền miệng, đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. 

Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, trên cơ sở đó kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng./.

Theo PHẠM HOÀNG TINH/Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều