Đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức “rêu rao” và cổ xúy cho nhiều thứ “chủ nghĩa”, trong đó, nguy hiểm hơn là “chủ nghĩa chống cộng”. 
 
NHẬN DIỆN “CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG”

Chủ nghĩa cộng sản khoa học - Từ điển quan niệm: “Chủ nghĩa chống cộng - hệ tư tưởng chiến đấu của chủ nghĩa đế quốc, thể hiện lợi ích của tư bản độc quyền trong cuộc đấu tranh của nó chống lại các lực lượng của chủ nghĩa xã hội (CNXH), dân chủ và tiến bộ, chống lại phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chống các dân tộc đang đấu tranh bảo vệ sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình”(1). Theo đó, “chủ nghĩa chống cộng” (hay còn gọi là chủ nghĩa chống cộng sản) chính là hệ thống các học thuyết chính trị - xã hội, quan điểm, tư tưởng và những chính sách phản động, phản khoa học của giai cấp tư sản và nhà nước tư bản chủ nghĩa, chống lại chủ nghĩa Mác - Lênin, CNXH hiện thực, các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới, nhằm duy trì vĩnh viễn chế độ tư bản chủ nghĩa.

“Chủ nghĩa chống cộng” ra đời ngay từ khi chủ nghĩa Mác xuất hiện đánh dấu bằng tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Lúc đầu chúng coi chủ nghĩa Mác là “bóng ma ám ảnh châu Âu”. Chúng tìm mọi cách làm mất uy tín, tiêu diệt cả học thuyết và người sáng tạo ra học thuyết khoa học, cách mạng về sự phát triển xã hội là chủ nghĩa Mác - Lênin. Các nhà tư tưởng và những người tuyên truyền của “chủ nghĩa chống cộng” tập hợp một cách vô nguyên tắc tất cả những gì có thể sử dụng với hai hướng tiếp cận: Thứ nhất, đưa ra những quan điểm, tư tưởng, học thuyết chính trị - xã hội phản động, phản khoa học, hoàn toàn đối lập về thế giới quan, phương pháp luận với chủ nghĩa Mác - Lênin. Thứ hai, tìm kiếm chính sách, thủ đoạn thực tiễn nhằm bao vây, cấm vận, ám sát, đảo chính, xâm lược và can thiệp một cách trắng trợn vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền bằng những học thuyết phản khoa học, phản động, bất chấp Hiến chương Liên hợp quốc, các công ước và luật pháp quốc tế… Đối tượng và mục đích chống phá của “chủ nghĩa chống cộng” là xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, làm tan rã và sụp đổ các nước  xã hội chủ nghĩa (XHCN); chia rẽ, làm suy yếu phong trào cách mạng, chống lại các lực lượng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. Phương thức chủ yếu của “chủ nghĩa chống cộng” là xuyên tạc lý luận Mác - Lênin, chính sách và mục tiêu của các đảng cộng sản, vu khống chế độ XHCN, mưu toan lợi dụng những khó khăn khách quan trong việc thiết lập chế độ mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được giải quyết trong công cuộc xây dựng CNXH trên thế giới, kèm theo những sai lầm có tính chất cá biệt của các đảng cộng sản một số nước để ra sức tuyên truyền, tấn công.

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA “CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG” ĐỐI VỚI VIỆT NAM

“Chủ nghĩa chống cộng” ở Việt Nam khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa ra đời là sự chống lại xu hướng du nhập, hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Cách mạng Tháng Mười Nga. Sau khi Nguyễn Ái Quốc hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và công khai con đường phát triển của Việt Nam trong Chánh cương vắn tắt của Đảng năm 1930 là: “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”(2) thì “chủ nghĩa chống cộng” đã tấn công trực tiếp vào Đảng ta. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lãnh đạo cách mạng giành được thắng lợi và trở thành một nước XHCN thì “chủ nghĩa chống cộng” càng tìm mọi cách tấn công điên cuồng vào Đảng, vào chế độ XHCN ở Việt Nam. Để chống phá Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu đen tối là lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, “chủ nghĩa chống cộng” không từ âm mưu, thủ đoạn nào để chống phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học, quân sự, đối ngoại… 

Thời gian qua,  “chủ nghĩa chống cộng” lợi dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội để tiếp tục đưa ra những học thuyết chính trị - xã hội phản động, phản khoa học hòng thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ CNXH hiện thực ở Việt Nam; phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân; đòi tự do hóa tư tưởng vô nguyên tắc và tư nhân hóa toàn diện nền kinh tế...

“Chủ nghĩa chống cộng” lợi dụng sự sụp đổ của mô hình CNXH hiện thực ở các nước Đông Âu và Liên Xô, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào; lợi dụng những yếu kém, khó khăn và thách thức trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam… để ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận những thành tựu to lớn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; cổ xúy cho chủ nghĩa tư bản... “Chủ nghĩa chống cộng” lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền để chống phá Việt Nam nhằm áp đặt dân chủ, nhân quyền, tự do kiểu phương Tây, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước ta và thúc đẩy cái gọi là “cách mạng màu sắc” nhằm lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế.

“Chủ nghĩa chống cộng” còn sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Việt Nam một cách toàn diện nhằm thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”. Chiến lược “diễn biến hòa bình” chống CNXH, chống độc lập dân tộc của chủ nghĩa đế quốc đối với Việt Nam, với 3 nội dung cơ bản là dân chủ hóa chính trị, tự do hóa kinh tế, và áp đặt văn hóa, lối sống tư sản. Thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” là đánh mềm, đánh ngầm, đánh sâu, đánh hiểm để thực hiện âm mưu phá hoại toàn diện, “chiến thắng không cần chiến tranh”, “nhuộm đen các thế hệ thanh niên”... ở Việt Nam. Về phương thức tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” là kết hợp chống phá công khai với bí mật, hợp pháp với bất hợp pháp; triệt để lợi dụng những hạn chế, khiếm khuyết trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, tạo dựng lực lượng chống đối từ bên trong, làm cho Việt Nam tự suy yếu, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “chủ nghĩa chống cộng” đặc biệt “đặt trọng tâm” vào chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, tìm mọi cách thúc đẩy chuyển hóa đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và thực hiện “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang; khi thấy có điều kiện, thời cơ sẽ kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ để nhanh chóng lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA “CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG” TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 

“Đến hẹn lại lên” - cứ trước mỗi kỳ Đại hội Đảng chuẩn bị diễn ra, “chủ nghĩa chống cộng” lại tiếp gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi và những chiêu trò, chiêu thức thâm độc. Các thế lực phản động quốc tế và các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên chống phá một cách mạnh mẽ, quyết liệt với sự phối kết hợp của nhiều lực lượng thù địch cả trong và ngoài nước. “Hậu thuẫn” cho chúng là những đối tượng cơ hội và chống đối chính trị trong nước bao gồm các phần tử, tổ chức phản động; những đối tượng tiêu cực, bất mãn bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, mua chuộc... Các thế lực thù địch từ bên ngoài tìm mọi cách móc nối để “gây dựng”, hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước. Những “nhân vật” được chúng đặc biệt chú trọng là các đối tượng đã bị xử lý trong các vụ án hình sự trước đây, nay tiếp tục hoạt động chống đối trở lại (như số đối tượng trong các vụ án chống Đảng, Nhà nước XHCN, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân); một số đối tượng là đảng viên trong bộ máy Nhà nước có quá trình tham gia cách mạng, có người từng giữ cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp đã “trở cờ” khi có nhận thức, quan điểm chính trị đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, phản bội lại mục tiêu, lý tưởng cộng sản, phản bội Tổ quốc. Một bộ phận là trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ trẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống..., một số chức sắc, người đứng đầu núp bóng dưới những hình thức tôn giáo khác nhau, lợi dụng tôn giáo để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng có đạo...

Có thể tổng quát phương châm, âm mưu, thủ đoạn chống phá của “chủ nghĩa chống cộng” trong bối cảnh hiện nay là: lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm khâu đột phá; lấy mua chuộc kinh tế làm mũi nhọn; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ; dùng ngoại giao để hỗ trợ, hậu thuẫn; cuối cùng là dùng hoạt động quân sự để can thiệp vũ trang lật đổ chế độ XHCN ở nước ta.

Có thể tổng quát phương châm, âm mưu, thủ đoạn chống phá của “chủ nghĩa chống cộng” trong bối cảnh hiện nay là: lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm khâu đột phá; lấy mua chuộc kinh tế làm mũi nhọn; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ; dùng ngoại giao để hỗ trợ, hậu thuẫn; cuối cùng là dùng hoạt động quân sự để can thiệp vũ trang lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. 

Đối với “chiến dịch” chống phá Đại hội XIII của Đảng, có thể nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn của “chủ nghĩa chống cộng” trên một số điểm sau đây:

Một là, xuyên tạc, bôi đen và phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phủ nhận, bác bỏ những nội dung cốt lõi, then chốt trong đường lối chính trị, quan điểm cơ bản của Đảng. 

Hai là, phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy mọi sai lầm, khuyết điểm là do Đảng; xuyên tạc Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII, thực tiễn công tác xây dựng và chỉnh đốn của Đảng, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ Khóa VII của Đảng; suy diễn, xuyên tạc, bôi đen và phủ nhận thành tựu của gần 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (1991) và 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) dưới sự lãnh đạo của Đảng;  đòi hỏi chúng ta phải “cải cách, đổi mới chính trị từ gốc” - tức là từ bỏ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm cho Đảng mất nền tảng tư tưởng, mất phương hướng chính trị, khủng hoảng đường lối lãnh đạo dẫn đến suy yếu và mất vai trò lãnh đạo cách mạng. 

Ba là, chúng bác bỏ lý tưởng XHCN, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, ca ngợi, cổ súy, tán dương quá mức cho chủ nghĩa tư bản, bôi đen CNXH, xuyên tạc CNXH cả trên lý luận lẫn thực tiễn; chúng ra sức xuyên tạc bản chất ưu việt của chế độ XHCN ở Việt Nam, hướng lái Việt Nam từ bỏ mục tiêu, con đường đi lên CNXH.

Với luận điệu sai trái, thù địch nêu trên, “chủ nghĩa chống cộng”  hướng tới tạo nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, tác động vào niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; kích động người dân, nhất là phần tử cơ hội, bất mãn; khoét sâu yếu kém, hạn chế, bất cập, tạo tâm lý bức xúc, chống đối, mất an ninh, trật tự trong đời sống xã hội và cuối cùng là khủng hoảng toàn diện. Đây là cái đích hướng tới của “chủ nghĩa chống cộng” khi tác động vào nhận thức, nội bộ nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hiện thực hóa mục tiêu chệch hướng XHCN, thủ tiêu chế độ xã hội XHCN ở Việt Nam. 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH 

Để đấu tranh hiệu quả với “chủ nghĩa chống cộng” cần  nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo một số vấn đề có tính nguyên tắc sau:

Một là, thường xuyên xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Bất luận trong mọi hoàn cảnh, Đảng và mỗi đảng viên phải kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Phải vận dụng một cách khoa học, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước, từng thời điểm thích hợp. Phải tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ để Đảng thực sự là một khối thống nhất về ý chí và hành động, thực sự là lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam và của cả dân tộc.

Hai là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần xã hội. Đặc biệt chú ý giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, động cơ phấn đấu cho thế hệ trẻ, vì chính họ sẽ là người chủ tương lai đất nước và thế hệ kế tục để xây dựng thành công CNXH và chủ nghĩa cộng sản.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để lý luận luôn luôn là tư tưởng dẫn đường cho thực tiễn phát triển đúng hướng, đúng quy luật. Phải bám sát thực tiễn, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh, bất cập để sửa chữa kịp thời, tránh giáo điều, máy móc hoặc lợi dụng “đổi mới”, “phát triển” để từng bước xa rời những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” và đấu tranh chống “chủ nghĩa cơ hội, xét lại”. Vì chúng thường cấu kết với nhau, dựa vào nhau để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH hiện thực và phong trào cách mạng thế giới cũng như ở Việt Nam. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong cuộc đấu tranh vì lợi ích chung. Tích cực chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Năm là, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; chuẩn bị kỹ, chặt chẽ, khoa học và quyết tâm cao trong tổ chức đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, “chủ nghĩa chống cộng” nói riêng. Các cơ quan tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, báo chí là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này. Người đứng đầu cấp ủy phải là người tổ chức cuộc đấu tranh. Phải xây dựng được và phát huy tối ưu vai trò của đội ngũ chuyên gia giỏi, tâm huyết trong cuộc đấu tranh này.

Sáu là, cần thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương những cơ quan, cá nhân làm tốt nhiệm vụ. Cần thực hiện tốt phương châm cách mạng “thêm bạn, bớt thù” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn, phải có sách lược đúng đắn, xem xét từng đối tượng cụ thể trong đấu tranh. Biết cách đấu tranh cho phù hợp với từng đối tượng.

 

(1) A.M.Ru-mi-an-txép (chủ biên): Chủ nghĩa cộng sản khoa học - Từ điển, Nxb. Tiến Bộ, M.1986, tr.47. (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, t.3,  tr.1.

Theo Trung tá, TS. HÀ SƠN THÁI/Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều