Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế - Nhìn từ thực tiễn TP.HCM

(Mặt trận) - Trong những năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển của Thành phố và đất nước… Thực tế, tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố tuy có đổi mới nhưng chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Bài viết đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Hiệu quả đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thời gian qua

Hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức thành viên tham gia hiệu quả các chương trình

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì hiệp thương chương trình phối hợp thống nhất hành động cùng các tổ chức thành viên, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, các thành viên tổ chức tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống tổ chức của mình, hướng hoạt động trọng tâm tại cơ sở và các khu dân cư theo phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”, phát huy tính tự quản, cộng đồng trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của nhân dân Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tự nguyện đóng góp công sức, vật chất và tinh thần, chủ động tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, vững mạnh; định kỳ có kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm để hoạt động phối hợp ngày càng nâng cao hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các chương trình giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả thiết thực.

Vận dụng sự lãnh đạo của Đảng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc

Sau mỗi kỳ Đại hội, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố đều tổ chức học tập, giới thiệu chương trình hành động của Đại hội, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thành viên của Mặt trận, trong hệ thống chính trị và phổ biến trong nhân dân thông qua tổ chức các đợt tập huấn, các hội thi tìm hiểu, phát phiếu bướm tuyên truyền, giới thiệu trên trang thông tin điện tử, Bản tin Mặt trận thành phố, quận, huyện, các phương tiện thông tin đại chúng... qua đó, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam toàn quốc và Thành phố cho cán bộ, đảng viên. Qua thực tiễn kết quả hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố trong tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng, nhận thức của Đảng bộ, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc tại địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Các cấp ủy đảng còn quan tâm lãnh đạo xây dựng về tổ chức bộ máy trong hệ thống Mặt trận, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị; cử đồng chí Phó Bí thư cấp uỷ đảng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và thực hiện trách nhiệm vừa là thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận.

Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác Mặt trận, nhất là giám sát việc thực hiện các quy chế, chỉ thị của đảng, chính quyền có liên quan đến nhiệm vụ của Mặt trận, thực hiện kiến nghị, đề xuất với đảng, chính quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua đó, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo và quan tâm tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện tốt các đề án phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để chỉ đạo xử lý. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thông qua quy chế, chương trình phối hợp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng và tạo mọi điều kiện để nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền các cấp, tạo cơ chế phát huy tính dân chủ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tích cực tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng quy chế phối hợp công tác với chính quyền cùng cấp, hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc ngày càng gắn bó, phối hợp chặt chẽ hơn. Qua đó, đã tạo cơ chế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường công tác giám sát ở những lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc, giám sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn; giám sát thông qua các phản ánh của báo chí có liên quan đến đời sống của người dân, qua giám sát đã kiến nghị chính quyền xem xét giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập gây bức xúc cho người dân, phần lớn những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đã được chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết và hồi âm.

Phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc giám sát các công trình và lĩnh vực tại địa phương. Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ngày càng được chú trọng, các thành viên Ban Thanh tra nhân dân có nhiều nỗ lực, tâm huyết trong hoạt động giám sát, góp phần ổn định an ninh trật tự và góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu quả, tích cực theo sát các công trình thi công, ghi nhận ý kiến của nhân dân, vận động nhân dân tham gia công tác giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời phản ánh, đề xuất kiến nghị đơn vị thi công thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật và khắc phục những thiếu sót trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng công trình…

Trong 5 năm (2015 - 2019), thông qua các hình thức tổ chức hội nghị phản biện, gửi văn bản lấy ý kiến tư vấn, lập chuyên mục trên trang tin điện tử mời nhân dân góp ý... hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tổ chức được 456 hoạt động phản biện xã hội, điển hình như các hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các đề án thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; dự án Quy chế thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lĩnh vực đô thị, vệ sinh môi trường (Quận 8); dự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn quận (Quận Tân Phú); dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới huyện Hóc Môn giai đoạn 2016 - 2020…

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổng hợp những kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài... gửi chính quyền Thành phố giải quyết, tạo sự đồng thuận trong đông đảo người dân.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tăng cường các hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị, tập huấn, tuyên truyền miệng, các hội thi tìm hiểu, phát hành sách, đặc san, trên các phương tiện thông tin truyền thông đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố, chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Bản tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và quận, huyện. Qua đó, phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nỗ lực thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, tăng cường sự sẻ chia và cộng đồng trách nhiệm, đã gắn kết các tầng lớp nhân dân ở từng địa bàn dân cư, phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và phát triển Thành phố.

Phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức thông tin thường xuyên cho các giới, các tầng lớp nhân dân về tình hình đất nước, thành phố, tạo sự chia sẻ, đồng thuận, thống nhất mục tiêu hành động. Thường xuyên lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân với cấp ủy, chính quyền nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Cùng với chính quyền tổ chức các hình thức tiếp xúc, trao đổi phù hợp để giải thích, giải tỏa bức xúc trong nhân dân. Vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đề cao cảnh giác và đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Phát huy vai trò cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc trực tiếp vận động các cá nhân tiêu biểu; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên, tình nguyện viên

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phân công thành viên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các vị nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các công thương gia, những người cao tuổi, người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe các vị phản ảnh tâm tư nguyện vọng của giới. Quan tâm tạo điều kiện để các vị tham gia các hoạt động của Mặt trận như tổ chức tọa đàm, hội thảo trao đổi ý kiến những công tác trọng tâm. Mời các vị tham gia các tổ chức tư vấn của Mặt trận. Quan tâm thăm hỏi tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết và phát huy tác dụng tích cực của những cá nhân có uy tín ở địa phương, cơ sở.

Sau mỗi kỳ Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành lập các tổ chức tư vấn với số lượng, cơ cấu phù hợp với tình hình, đặc điểm và yêu cầu về nhiệm vụ công tác Mặt trận tại địa phương, đồng thời phân công cán bộ, bộ phận thuộc cơ quan chuyên môn hỗ trợ hoạt động. Thành phần tham gia gồm các vị là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; một số cán bộ hưu trí (hoặc cán bộ đương chức có điều kiện, thời gian và am hiểu về các lĩnh vực tư vấn tự nguyện tham gia hoạt động); các vị chức sắc tôn giáo; người Việt Nam ở nước ngoài hoặc thân nhân. Về cơ cấu, phần lớn tập trung ở các lĩnh vực tư vấn về dân tộc - tôn giáo, dân chủ - pháp luật và văn hóa - xã hội. Ngoài ra, một số đơn vị còn thành lập Ban tư vấn gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương như: Ban tư vấn phối hợp chương trình hành động, Ban tư vấn quốc phòng an ninh, Ban tư vấn đô thị môi trường, Ban tư vấn tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động... Đa số các tổ chức tư vấn có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức hoạt động theo chương trình công tác tư vấn hằng năm và tham gia các hoạt động do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đề nghị.

Với đặc điểm là địa phương tập trung nhiều tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo; chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào có đạo ngày càng tăng về số lượng. Bằng phương thức tiếp cận, tìm hiểu, vận động nhân các lễ trọng của các tôn giáo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp đã phối hợp với các ban, ngành cùng cấp nắm tình hình, chủ động đến thăm hỏi, hướng dẫn, tạo điều kiện để chức sắc, tín đồ các tôn giáo tổ chức tốt các lễ trọng theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân các dịp Lễ, Tết, thăm hỏi các vị chức sắc các tôn giáo khi ốm đau, gia đình có khó khăn. Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện tổ chức các buổi họp mặt mừng lễ Phật đản, lễ Giáng sinh tạo sự đoàn kết gắn bó. Thông qua các hoạt động này, đã tranh thủ vận động các vị chức sắc tiêu biểu, có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động tín đồ tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Phát huy hoạt động tự quản của nhân dân thông qua Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để Ban công tác Mặt trận với tư cách là tổ chức hoạt động tự quản của nhân dân ở cộng đồng dân cư với chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên, phối hợp với Ban điều hành khu phố, ấp để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, nhất là làm nòng cốt trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11). Theo đó, cấp thành phố thực hiện việc tạo cơ chế, chính sách đãi ngộ, động viên và ban hành các hướng dẫn định hướng chung cho hoạt động của Ban Công tác Mặt trận. Hàng quý, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện tổ chức giao ban gặp gỡ với Trưởng Ban Công tác Mặt trận để nắm tình hình và động viên, hướng dẫn hoạt động, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, giao ban chuyên đề. Hàng tháng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổ chức giao ban Ban Công tác Mặt trận để nghe phản ảnh tình hình và triển khai công tác, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn nhân sự Ban công tác Mặt trận.

Qua đó, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện khá tốt các phong trào tại khu dân cư. Phối hợp khảo sát nắm tình hình địa bàn, đời sống các hộ gia đình chính sách khó khăn, nhu cầu dân nghèo. Tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, những vấn đề bức xúc tồn tại ở địa phương và đề xuất kiến nghị xử lý và phối hợp giải quyết, tháo gỡ. Qua quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực, thể hiện được sự chủ động, sáng tạo của các Ban Công tác Mặt trận tại địa phương. Vai trò giám sát của Ban Công tác Mặt trận được tăng cường thông qua các hoạt động giám sát việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư theo Nghị quyết liên tịch số 05 và Chỉ thị 19 của Thành ủy, từ đó phản ảnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, xã, thị trấn kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tại địa phương.

Giải pháp đổi mới phương thức hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là chủ thể chính trong công tác tuyên truyền, cần quán triệt trước tiên ngay trong chính đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cùng các tổ chức thành viên Mặt trận.

Cần đổi mới phương pháp tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng việc phát huy thế mạnh các kênh tuyên truyền, như: Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Website Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thông tin tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Các kênh tuyên truyền cần có sự phối hợp thật chặt chẽ với nhau tạo nên sức mạnh và hiệu quả công tác tuyên truyền. Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các kênh tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc của các tổ chức thành viên Mặt trận, các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp

Huy động được sức mạnh trí tuệ của các chuyên gia giỏi, các vị là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ hưu trí, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các ngành, các giới... Có trình độ am hiểu sâu sắc về Mặt trận và lĩnh vực chuyên môn cần tư vấn, có tâm huyết và say sưa với hoạt động của Mặt trận, có khả năng thể hiện ý kiến, quan điểm, kiến nghị của mình, có tư chất của người làm tư vấn, như: trung thực, thẳng thắn, khách quan, không vụ lợi và có sức khỏe, thời gian vật chất hoạt động trong Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn.

Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy tính năng động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động quần chúng, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, khu dân cư

Thực hiện đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội, để phát huy khả năng sáng tạo và giải quyết những lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới hiện nay.

Tăng cường tiếp xúc, trao đổi, toạ đàm với đồng bào các giới, lắng nghe ý kiến, giải quyết hoặc phản ánh lên cấp trên và các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người, không để phát sinh thành “điểm nóng”, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội làm nòng cốt trong việc phát huy dân chủ, năng lực, trí tuệ, ý thức trách nhiệm công dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện các thiết chế dân chủ ở cơ sở như: quy chế về hoạt động hoà giải, quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và quy chế hoạt động thanh tra nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục lắng nghe ý kiến của nhân dân phản ánh với các cơ quan Đảng, chính quyền Nhà nước. Chủ động có giải pháp phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân tại cơ sở, góp phần tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

Phát huy tiềm năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, làm cho đất nước phát triển bền vững. Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm đối tượng vận động theo phương châm không bỏ sót đối tượng, ở đâu có quần chúng, ở đó có công tác vận động và quần chúng được tổ chức, lãnh đạo thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cổ vũ, động viên kịp thời những cách làm hay, sáng tạo và có hình thức tôn vinh đối với các tập thể, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, doanh nhân có những cống hiến, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Tăng cường hoạt động hướng về cơ sở

Tiếp tục thực hiện chủ trương hướng mạnh về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc tổ chức hoạt động, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hoạt động theo hướng dân chủ, chất lượng, thiết thực; không chạy theo số lượng, tích cực xây dựng, củng cố Ban Công tác Mặt trận. Củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh; đa dạng hoá các hình thức tập hợp ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố, vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và đội ngũ cốt cán. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rà soát đánh giá chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống cấp dưới trên địa bàn. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong những năm tiếp theo.

Đổi mới phương thức giám sát

Phát huy vai trò giám sát của tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban tư vấn cộng đồng, giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục chủ động tham gia phát huy vai trò tích cực trong tham gia vào công tác giám sát để quản lý xã hội công khai minh bạch, phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Là nơi gần dân hiểu dân để dân tin cậy phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân. Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, giải quyết phản ánh kiến nghị của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng “hậu đối thoại”, “hậu giám sát” để công tác giám sát thực sự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

Đổi mới nội dung, phương thức phối hợp hoạt động giữa cơ quan chính quyền Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế phối hợp, ký kết liên tịch, chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước về phong cách dân vận: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Tạo mọi điều kiện để nhân dân thông qua đoàn thể của mình tham gia xây dựng, tuân thủ chức năng quản lý và bảo vệ chính quyền nhà nước.

Mặt trận phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh những ý kiến, kiến nghị đến cấp ủy, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết; tích cực tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật.

Phát huy vai trò của chính quyền, các ngành trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tham gia góp ý, thực thực hiện các hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Lê Nguyễn Hồng Quang

ThS, UB MTTQ Việt Nam TP.HCM

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều