Kinh nghiệm về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(Mặt trận) - Từ thực tế công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thể thấy, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ về nội dung văn kiện và đề án nhân sự. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn khẳng định vị trí, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; quan tâm phát huy quyền làm chủ, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2024 diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân.

Để Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt kết quả tốt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt quá trình chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đúng tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Chương trình số 54-CTr/TU ngày 6/3/2024 của Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2252-CV/TU ngày 13/6/2023 để lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 45/HD-MTTQ-BTT ngày 24/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thường xuyên đến cơ sở kiểm tra, hướng dẫn và thống nhất chọn 15 đơn vị Mặt trận cấp xã để tổ chức Đại hội điểm từ tháng 1-2/2024, sau đó họp rút kinh nghiệm và các đơn vị còn lại tiến hành Đại hội. Toàn tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 172/172 đơn vị cấp xã.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029. ẢNH: LÊ VIỆT 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến Mặt trận Tổ quốc cấp xã; kịp thời ban hành các hướng dẫn thực hiện như: Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp trong tỉnh, kế hoạch phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch vận động các tổ chức tôn giáo xây dựng công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 triển khai đến Mặt trận cấp cơ sở; hướng dẫn đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy, các văn bản hướng dẫn và kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã tham mưu cấp ủy về công tác nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực; hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2024 - 2027, đến nay, có 1.005/1.005 Ban Công tác Mặt trận đã tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2024 - 2027; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã kịp thời chuẩn bị nhân sự, văn kiện, nội dung chương trình Đại hội, có 172/172 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức thành công Đại hội.

 Nhìn chung, qua kiểm tra công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến thời điểm này có thể khẳng định là Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ về nội dung văn kiện và đề án nhân sự; chương trình, kịch bản điều hành bài bản, hợp lý; trang trí trực quan và công tác tuyên truyền sôi động bằng nhiều hình thức phong phú, đưa tin trên đài truyền thanh cấp xã, trang cộng đồng “Fanpage Mặt trận”, nhóm Zalo...; Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội nghiêm túc, bảo đảm chương trình, thời gian quy định.

Điểm nổi bật của Đại hội là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã đăng ký 280 công trình, phần việc (29 cầu giao thông nông thôn, 174 căn nhà Đại đoàn kết, 71 tuyến đường giao thông nông thôn, 6 tuyến đường hoa). Đổi mới hình thức trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội thông qua phóng sự truyền hình và hình ảnh minh họa sinh động kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Theo kế hoạch tổ chức Đại hội của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thực hiện hoàn thành công tác tổ chức Đại hội vào cuối tháng 3/2024, sau đó cấp huyện, cấp tỉnh tiến hành Đại hội.

Từ thực tế công tác hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã cần xác định Đại hội là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cần tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về Đại hội; của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu trong việc phối hợp hỗ trợ các điều kiện cần thiết để góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhất là việc cấp kinh phí từ ngân sách và các nguồn vận động hỗ trợ khác phục vụ Đại hội.

Thứ hai, để Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã được tổ chức đúng tiến độ thì nhất thiết phải tập trung hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố. Trong quá trình tổ chức hội nghị phải đảm bảo thời gian; thành phần tham dự hội nghị; nội dung; chương trình hội nghị; đặc biệt là khâu nhân sự tham gia Ban Công tác Mặt trận cần đảm bảo khách quan, dân chủ như: Ban Công tác Mặt trận đương nhiệm họp, thống nhất ý kiến và báo cáo với Chi ủy về chủ trương kiện toàn, đồng thời trao đổi với người đứng đầu các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu để giới thiệu người tham gia Ban Công tác Mặt trận. Trưởng Ban Công tác Mặt trận lập danh sách người được giới thiệu tham gia Ban Công tác Mặt trận, sau đó trình tại Hội nghị Ban Công tác Mặt trận để xem xét hiệp thương cử tham gia Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2027 và hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thứ ba, xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng. Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hướng dẫn của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên; văn bản chỉ đạo của cấp ủy và các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền. Trước khi xây dựng đề án nhân sự cần có báo cáo đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế về công tác nhân sự của nhiệm kỳ trước; thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đương nhiệm đối với việc xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, tỷ lệ, cơ cấu hợp lý, gồm: Người đứng đầu của tổ chức thành viên (trong một vài trường hợp đồng chí cấp trưởng không thể tham gia được thì có thể giới thiệu cấp phó); một số Trưởng Ban Công tác Mặt trận; một số cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (nếu có) và một số vị có chuyên môn, am hiểu sâu trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một số cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa trước.

Thứ tư, nội dung văn kiện chuẩn bị chu đáo, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các Ban Công tác Mặt trận, các vị Ủy viên. Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, chính xác tình hình, đời sống nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cấp xã; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả; xác định hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần bám sát vào nghị quyết của cấp ủy; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, khả thi; khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua; tập trung các giải pháp nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Thứ năm, chuẩn bị chương trình chung và chương trình chi tiết thật cụ thể, chặt chẽ, hợp lý; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội; sắp xếp, bố trí nội dung chương trình Đại hội một cách hợp lý trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã gợi ý các thành viên chuẩn bị nội dung tham luận theo từng lĩnh vực công tác bảo đảm toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp xã. Quan tâm nội dung giám sát hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên.

Với kết quả trên là nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, tham gia hưởng ứng tích cực của các tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư và sự tích cực của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đã giúp Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn ra đúng kế hoạch, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Thành công bước đầu của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là tiền đề quan trọng để đảm bảo cho thành công chung của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và của tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Góp phần thiết thực thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trần Văn Thi -  Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều