Một nhiệm kỳ của tinh thần “trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo“

Hòa trong không khí cả nước đang tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 28/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong thời điểm đánh dấu chặng đường 90 năm đầy tự hào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời mở ra thời kỳ đổi mới, bứt phá trong công tác Mặt trận.

Vượt qua khó khăn, khắc phục những biểu hiện hành chính hóa

Dấu ấn đậm nét nhất của trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam chính là tinh thần "trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo" để lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu vượt qua khó khăn, khắc phục những biểu hiện hành chính hóa, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận.

Có thể nhận thấy, trong những năm gần đây, nhiệm vụ công tác Mặt trận ngày càng nhiều và khó khăn hơn, đòi hỏi phải có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức lãnh đạo, với yêu cầu chất lượng, hiệu quả ngày càng cao... là những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, các ban, đơn vị đã được tinh giảm, bố trí lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao số tiền ủng hộ bằng tin nhắn cho Bộ Y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Khắc phục khó khăn, quyết tâm đổi mới, Đảng uỷ cơ quan đã chủ động nêu cao vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường trực và Thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo các chi bộ phối hợp với lãnh đạo ban, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Phát huy trách nhiệm tiền phong, gương mẫu, mỗi đảng viên trong đảng bộ đều tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tham mưu triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tới từng địa bàn khu dân cư.

Với sự tham mưu sáng tạo, tích cực và hiệu quả của cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã góp phần khẳng định bước phát triển mới của Mặt trận trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Đặc biệt, trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động, quyết liệt, kịp thời hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ra Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Từ lời kêu gọi của Mặt trận, đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy lùi đại dịch.

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở

Cùng với việc tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công tác tổ chức xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đảng ủy Cơ quan cũng tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, định hướng thông tin, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả như: thường xuyên phổ biến quán triệt các nghị quyết của Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư, cấp uỷ viên các cấp, người đứng đầu các ban, đơn vị trong cơ quan đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các chi bộ đã triển khai và thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương “Về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương”; tổ chức sinh hoạt hằng tháng theo quy định; đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%, không có đảng viên vắng mặt từ 2 kỳ sinh hoạt trở lên; các đảng viên là lãnh đạo, quản lý luôn gương mẫu, sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Nội dung sinh hoạt chi bộ được cấp ủy chuẩn bị chu đáo, thiết thực; đảng viên phát huy dân chủ, thảo luận, nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt; đa số các chi bộ đã tổ chức đủ 04 buổi sinh hoạt chuyên đề trong năm với những nội dung phong phú, hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là việc duy trì nề nếp, thực hiện nghiêm 15 tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; các chi bộ duy trì hết sức đa dạng, hiệu quả các sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ của từng chi bộ, của mỗi đảng viên.

Nhờ quyết tâm đổi mới, trong nhiệm kỳ vừa qua, chất lượng tổ chức và sinh hoạt của các chi bộ đã được nâng lên rõ rệt, tăng cường phê và tự phê bình, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng ngay từ cơ sở.

Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan đã  thực hiện 44 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đảng viên, cấp ủy viên, thực hiện chức trách được giao, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Các chi bộ trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách; tiến hành tự kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ; nghiêm túc thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát của đảng ủy cấp trên. Việc thi hành kỷ luật đảng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên được Đảng ủy và các chi bộ quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Cùng với đó, công tác dân vận được quan tâm, chú trọng. Các tổ chức Chính trị -Xã hội trong cơ quan được củng cố vững mạnh về tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động, tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục các biểu hiện hành chính hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ có 100% chi bộ được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 30-45% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng giấy khen "Chi bộ trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu; có nhiều chi bộ và đảng viên được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Đảng bộ luôn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 2 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; được Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể khẳng định những kết quả đáng tự hào này chính là nhờ vào Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phương châm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng là then chốt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm. Từ đó nâng cao vai trò của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trong công tác cán bộ; quan tâm phối hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp, cán bộ chuyên trách công tác đảng, cán bộ kiêm nhiệm công tác đảng; thường xuyên đổi mới công tác dân vận và tăng cường phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; xây dựng, tổ chức nâng cao chất lượng của chi bộ; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; kịp thời phát hiện, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ vừa qua, tin tưởng với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm cao của mỗi đại biểu, Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh - Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều