Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và trực tiếp mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương. Nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới; chất lượng giảng dạy và học tập ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, công tác này vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn, việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội Đảng bộ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: TTXVN 
1- Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”(1). Thực hiện lời Bác dạy “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thông qua các khóa huấn luyện, lớp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên có đủ trình độ nhận thức và trưởng thành trong các hoạt động cách mạng; nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng, lập trường vững vàng, có năng lực tổ chức, tập hợp, động viên, giáo dục, thuyết phục quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng trong mọi thời kỳ, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, có đông đảng viên, phạm vi hoạt động rộng cả trong và ngoài nước, giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Cán bộ, đảng viên của Khối công tác trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó nhiều đảng viên giữ trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đây vừa là các cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cho cả hệ thống chính trị, vừa là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách. Do vậy, ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn, đảng viên cần được trang bị, bồi dưỡng lý luận sắc bén, bản lĩnh chính trị vững vàng để tham mưu một cách đúng đắn, hợp lòng dân, sát thực tiễn các chủ trương, đường lối, chính sách, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của Đảng bộ và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Ngày 20-11-2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kết luận số 120-KL/ĐUK, về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; trong đó, nêu rõ vị trí, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên,...; đồng thời, ban hành tài liệu tập huấn cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối. Hằng năm, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể, cử cán bộ đi đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy phụ trách và cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, văn phòng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể... Cùng với đó, đã mở rộng các loại hình liên kết đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; trong đó, chú trọng tăng cường quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng; giáo dục, phổ biến pháp luật gắn với tuyên truyền, triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng_Ảnh: TTXVN 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Đảng bộ Khối ngày càng đa dạng, phong phú về loại hình; số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tăng nhanh không chỉ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ mà còn nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ, đảng viên. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dần được đổi mới theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với trình độ của học viên; khơi gợi nhu cầu học tập của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh đó, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những chuyên đề phù hợp đặc thù của Đảng bộ nhằm cung cấp lý luận và kỹ năng, những chủ trương, thông tin mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng các cấp; cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối. Đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối 2 tháng được tổ chức nghe đến 3 chuyên đề chuyên sâu về các lĩnh vực đang được xã hội quan tâm; định kỳ tổ chức cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; mỗi lớp được tổ chức trong thời gian 3 ngày với 6 chuyên đề cơ bản nhằm cung cấp thông tin mới nhất về tình hình chính trị, thời sự trong nước và trên thế giới. Cấp ủy các cấp cũng thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, các cấp ủy đã triển khai cập nhật những vấn đề lý luận mới, thông tin đối ngoại, tình hình thực tiễn của đất nước cho đội ngũ báo cáo viên các cấp....

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo củng cố và xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị bảo đảm tính nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, khoa học, thiết thực và hiệu quả; tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức là các giảng viên chuyên nghiệp của các nhà trường, học viện có uy tín trong cả nước và là người lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đang công tác ở các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu về lý luận, tiêu chuẩn cán bộ trong quy hoạch, bổ nhiệm và nâng ngạch cán bộ, công chức, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên; bồi dưỡng cán bộ cấp vụ, cấp phòng và tương đương..., góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn Đảng bộ. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã tổ chức đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho 2.708 đảng viên; đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 4.264 đảng viên; bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp cho 872 học viên, chuyên viên chính cho 1.576 học viên; bồi dưỡng 753 cán bộ cấp vụ và tương đương; bồi dưỡng 3.256 cán bộ cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 13.196 đối tượng kết nạp Đảng và 12.549 đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 10.983 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 337 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025)_Ảnh: TTXVN 
2- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối thời gian qua còn một số hạn chế, đó là: Nội dung, chương trình chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu mang tính đặc thù của Đảng bộ Khối. Nội dung và phương pháp giảng dạy còn nặng về lý luận, nhẹ về thực tiễn, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Một số giảng viên và cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng...

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối vừa “hồng”, vừa “chuyên”, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối quán triệt quan điểm:

Một là, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng bộ, của mỗi cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, học tập lý luận gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng.

Hai là, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, cần quan tâm thực hiện những giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Chủ động xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định, chế độ học tập lý luận chính trị. Giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Các cấp ủy cần làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm rõ những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; khắc phục “bệnh lười học tập” lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, đảng ủy các cơ quan chức năng tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng bảo đảm tính hệ thống và xuyên suốt liên thông giữa các bậc học lý luận chính trị; tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng hiện đại, thiết thực, phù hợp với cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị có trình độ cao về lý luận và kiến thức thực tiễn phong phú.

Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với lãnh đạo các cơ quan Trung ương gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với các khâu trong công tác tổ chức, cán bộ, như bố trí, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, sao cho cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có thể phát huy tối đa năng lực và có môi trường thuận lợi để không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước.

Thứ tư, các cấp ủy chỉ đạo hệ thống học viện, nhà trường của các cơ quan Trung ương phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương. Giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, nhân rộng những mô hình điển hình nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ.

Thứ sáu, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động dạy và học ở các đảng bộ và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; tăng cường phương tiện hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại Trung tâm. Xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có uy tín trong Đảng bộ và trong các cơ quan Trung ương.

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng nước ta là thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu đó, một trong những yêu cầu đối với Đảng và Nhà nước ta là phải xây dựng được nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn giỏi và lý luận chính trị sắc bén, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ươ ng nói riêng cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.

-----------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 547

Theo HUỲNH TẤN VIỆT/Tạp chí Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều