Nghĩ về “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

(Mặt trận) - Dân tộc ta có tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết. Yêu nước và đoàn kết là sản phẩm của lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Tinh thần này tiếp tục được kế thừa và phát huy với việc đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta là tính cố kết cộng đồng, là “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, là tinh thần đoàn kết giữa những con Rồng, cháu Tiên, là khát vọng độc lập, tự do. Chính những phẩm chất cao quý đó: yêu nước, đoàn kết, khát vọng độc lập, tự do đã giúp dân tộc ta - một nước đất không rộng, người không đông, kinh tế chậm phát triển, do điều kiện địa chính trị đi đôi với việc chống thiên tai ác nghiệt đã buộc phải thường xuyên chống giặc ngoại xâm, đông hơn mình về số dân và số quân, mạnh hơn mình về kinh tế và quốc phòng và lúc đầu vượt trội hơn mình về phương tiện kỹ thuật quân sự. Song thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến đấu không cân sức đó thường thuộc về nhân dân ta.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét khi trả lời phỏng vấn báo Figaro của Pháp khi nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:

“Nay tuy châu chấu đá voi

Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”.

Với khát vọng dân tộc độc lập, năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Linh chống lại ách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc. Được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, cuộc khởi nghĩa đầu tiên của dân tộc ta thắng lợi, Bà Trưng Trắc được tôn lên làm vua với tên gọi Trưng Nữ Vương.

Cũng với khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc, năm 938 Ngô Quyền đánh bại quân xâm lược Nam Hán, xưng Vương và đóng đô ở Cổ Loa.

Để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, vào đầu thế kỷ thứ XIII, trong vòng 30 năm dưới triều Trần, dưới sự chỉ huy thiên tài của Trần Hưng Đạo và các vua Trần anh minh, cùng các tướng lĩnh tài giỏi, quân dân Đại Việt đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng đã ba lần đại thắng Nguyên - Mông vào các năm 1258, 1285 và 1288.

Nhân dân ta cũng mãi mãi ghi ơn nghĩa quân Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung. Không cam chịu sống trong cảnh đất nước bị chia cắt trong vòng 15 năm nghĩa quân đứng đầu là Nguyễn Huệ, thuận theo ý dân đã đánh đổ ba tập đoàn phong kiến đương thời là Nguyễn, Trịnh và Lê, thực hiện thống nhất hai vùng lãnh thổ của đất nước sau hàng thế kỷ bị chia cắt, đồng thời đã tiêu diệt 5 vạn thủy binh Xiêm bằng chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (năm 1785) và đại phá 29 vạn quân Thanh, đưa đất nước trở lại thái bình.

Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết trên cơ sở yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã luôn luôn coi trọng việc giáo dục tinh thần yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất, khơi dậy khát vọng độc lập, tự do, phát huy sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại nên đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, đã viết nên những trang sử vẻ vang cho Tổ quốc. Đó là lịch sử của ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết - Nghệ Tĩnh; Cuộc vận động dân chủ (1936-1939); Cao trào cứu nước (1940-1945). Với quyết tâm sắt đá "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập"1 nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, một cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo, lần đầu tiên thành công ở một nước thuộc địa, xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu thời kỳ vùng dậy oanh liệt nhất, bước phát triển nhảy vọt vĩ đại nhất trong lịch sử tiến hóa lâu dài của dân tộc ta.

Đó là lịch sử một dân tộc nhỏ lần đầu tiên đánh thắng một tên thực dân đế quốc hùng mạnh ở Điện Biên Phủ. Thắng lợi lịch sử ấy đã giáng một đòn quyết định vào chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu quá trình sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Đó là thắng lợi của cuộc cải cách ruộng đất, xóa bỏ quyền phong kiến chiếm hữu ruộng đất, đánh đổ giai cấp địa chủ thống trị hàng nghìn năm ở nước ta, thực hiện thắng lợi khẩu hiệu "người cày có ruộng".

Với khát vọng độc lập, tự do, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17/7/1966: "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Nhân dân ta - một nước đất không rộng, người không đông đã đánh thắng cuộc xâm lược dã man nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử của đế quốc Mỹ, thu non sông về một mối, để “Bắc Nam sum họp một nhà".

Thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trước lúc Người đi xa cũng là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã bước vào công cuộc đổi mới đất nước.

Qua 35 năm thực hiện cộng cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011) "đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"2.

Đây chính là nguồn lực, động lực và cơ sở để Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đề ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị yêu cầu: Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới và để công cuộc đổi mới tiếp tục có thắng lợi mới cần: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc"3.

Có thể khẳng định: Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã tạo ra biết bao chiến công oanh liệt, đem lại nhiều đổi thay cho đất nước, bồi đắp nên non sông hùng vĩ, hun đúc và để lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau những truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao quý của con người Việt Nam. Song, chưa có thời kỳ nào trong đời sống xã hội nước ta lại diễn ra nhiều biến đổi sâu sắc với tầm vóc to lớn và nhịp độ dồn dập như gần một thế kỷ qua - thời kỳ mà quyền lãnh đạo thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo.

Những chiến công hiển hách, những thành tựu to lớn mà nhân dân ta giành được trong gần một thế kỷ qua là sự phát triển đến cao độ tinh thần đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước, những phẩm chất cao quý nhất, vĩ đại nhất, đáng tự hào nhất của dân tộc ta.

Trên cơ sở đó, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng: Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ thành công, đánh dấu bước phát triển mới trên con đường "phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Nguyễn Túc

Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

Chú thích:

1. Hồ Chủ tịch căn dặn Võ Đại tướng khi chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng tập Hồi ký, Nxb. Quân đội nhân dân, H. 2011, tr. 121.

2, 3. Trích Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều