Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03 ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan Trung ương.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng biểu trưng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các gương điển hình, tháng 5/2018. 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, cũng như các chuyên đề hàng năm. Sau hội nghị của Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tiến hành tổ chức, triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, trong đó gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8-9-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị…

Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 90% trở lên; 61/61 đảng ủy trực thuộc hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm. Nội dung kế hoạch đã đề ra được những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt học tập, các cấp ủy chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về cấp ủy cấp trên để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 1-11-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo -  Nêu gương”. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, nhiều đảng ủy đã phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương cũng đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân.

Kết quả, 100% tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương. Trong đó có nhiều gương tập thể tiêu biểu như: Đảng bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam; Đảng bộ Kho bạc nhà nước Trung ương; Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chi bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

Ngoài ra, xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối xác định 4 nội dung đột phá và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bước đầu thu được nhiều kết quả.

Cụ thể, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chú trọng thực hiện thông qua việc giảm số lượng các văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp, tổng kết; tăng cường đối thoại với đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân.

Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá, xếp loại, 100% các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

Cùng với đó, nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, Đoàn Khối để xây dựng đề cương giới thiệu chuyên đề các năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở sát với đặc thù của Đảng bộ Khối và nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, phù hợp với từng đối tượng học viên. Nội dung các chuyên đề đi sâu vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương, vinh danh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu; để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, khích lệ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biên tập và phát hành các cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018”; “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2016-2018”; “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng thời, phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng phóng sự “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và phát sóng trên VTV1; giới thiệu gương điển hình, phối hợp ghi hình, tham gia giao lưu gặp mặt “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức…

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Từ tháng 5-2016 đến hết năm 2020, toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành gần 800 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện hơn 700 cuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện gần 100 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các đảng ủy trực thuộc. Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, từ đó đã phát hiện và biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng 130 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác (năm 2018, khen thưởng, tặng bằng khen cho thưởng 13 tập thể; năm 2019, khen thưởng, tặng bằng khen cho 46 tập thể, 34 cá nhân; năm 2020, khen thưởng, tặng bằng khen cho 21 tập thể và 16 cá nhân). Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW diễn ra tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ngày 24-4-2021, Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 49 tập thể và 43 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện Chỉ thị. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết và khen thưởng đã kịp thời hướng dẫn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện Chỉ thị; triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm ở một số đơn vị hình thức còn đơn điệu, chưa hấp dẫn, phong phú; nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; kết quả “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số cơ quan, đơn vị và một số đảng viên chưa thực sự rõ nét…

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong các cơ quan Trung ương tập trung làm tốt một số nội dung:

Một là, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức và cán bộ. Cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả làm theo.

Hai là, cần sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp như: Tuyên truyền, giáo dục, cho đến đăng ký làm theo Bác, thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào. Các nội dung hội thảo, tọa đàm phải gắn với thực tế của cơ quan, đơn vị; việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người. Mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không những phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà còn phải thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Đây là yêu cầu của Đảng và cũng là mong mỏi của nhân dân.

Ba là, các cấp ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa 4 nội dung đột phá trong học tập, làm theo Bác gắn với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình hàng năm, trong đó cần tập trung phát hiện ra những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Theo TS PHẠM THỊ VUI/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều