Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Việt Nghị quyết Đại hội X MTTQ Nam tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(Mặt trận) - 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức thành viên đã tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động và bám sát chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghị quyết của cấp ủy cùng cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặt trận tỉnh chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Bạc Liêu đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai thực hiện khá đồng bộ Chương trình hành động do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ X đề ra.

Nhiều kết quả trong hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người từ 51,09 triệu đồng (năm 2019) tăng lên 66,41 triệu đồng (cuối năm 2023); thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá nhanh; tổng thu ngân sách từ 3.236 tỷ đồng (năm 2019) tăng lên 3.890 tỷ đồng (cuối năm 2023). Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có nhiều khởi sắc; quốc phòng và an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được khẳng định và từng bước được nâng cao trong xã hội

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc duyệt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Tiến Đạt

Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động, phát triển thêm tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, nhất là trong các tôn giáo, dân tộc, doanh nhân và người ngoài Đảng.

Nhiệm kỳ qua các tổ chức thành viên kết nạp mới 150.038 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số lên 428.288 người, chiếm 46,22% dân số toàn tỉnh, tạo sự đa dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động; sự sinh động, linh hoạt trong thành phần cơ cấu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước; tổng hợp ghi nhận được 3.296 ý kiến, kiến nghị, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần cùng chính quyền nâng cao năng lực hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Tăng cường phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu... làm lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của địa phương, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phối hợp và phát huy tốt vai trò đoàn kết, tham gia tích cực của các tôn giáo trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, làm tốt công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục...; triển khai quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), đã trở thành nền nếp với nhiều nội dung, hoạt động sôi nổi, thực sự trở thành “Ngày hội” của toàn dân.

Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tổ chức triển khai sâu rộng đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội, huy động nguồn lực to lớn trong Nhân dân để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, đẩy mạnh dịch vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ trì xây dựng được 87 mô hình, nâng tổng số đến nay được 262 mô hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ nhau về ngày công, giống cây trồng, vật nuôi, về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn, giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, các chính sách xã hội được quan tâm.

Đồng thời, thông qua Cuộc vận động này đã góp phần công nhận 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 11/15 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị; 5/7 đơn vị cấp huyện được Mặt trận tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, trong đó có 2 đơn vị được Trung ương công nhận. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong nhiệm kỳ qua được trên 75 tỷ đồng, đạt 107% so với chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu Nghị quyết là 70 tỷ đồng), từ nguồn quỹ này hệ thống Mặt trận các cấp đã phối hợp xây dựng và hỗ trợ xây dựng 227 căn nhà tình nghĩa, 1.798 căn nhà Đại đoàn kết; 1.022 căn nhà theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ; trao tặng trên 88.258 phần quà; hỗ trợ phát triển sản xuất 368 hộ; hỗ trợ khám điều trị bệnh 763 người...

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng; tuyên truyền được 5.631 cuộc, có trên 233.462 lượt người dự; công tác phối hợp tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của người dân.

Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” được triển khai sâu rộng được các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Nhìn chung, nhiệm kỳ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc duyệt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. ẢNH: TIẾN ĐẠT 

Mặt trận chủ trì và phối hợp tổ chức 569 cuộc hội nghị, có trên 3.000 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện đại hội Đảng các cấp. Tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng luật định; tổ chức tốt các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. Chủ trì và phối hợp giám sát được 1.790 cuộc liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu dân cử...

Công tác góp ý và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả tốt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã góp ý, phản biện 1.721 văn bản đối với dự thảo các dự án về luật, nghị định, chương trình, quyết định, kế hoạch liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tiếp 1.298 lượt công dân, tiếp nhận 541 đơn yêu cầu, khiếu nại của công dân. Qua đó, hướng dẫn đương sự và có văn bản chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết; phối hợp tổ chức hòa giải 5.241 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong Nhân dân, với tỷ lệ hòa giải thành đạt 82,84%.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền nâng cao nhận thức về đối ngoại nhân dân, thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử với người nước ngoài đến công tác, tham quan du lịch, hợp tác đầu tư… tại địa phương. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp vận động kiều bào hỗ trợ trên 39,5 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác tại địa phương.

Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28 ngày 25/2/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 08 ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với chức danh lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tổ chức 34 lớp tập huấn cho 4.414 lượt cán bộ Mặt trận cấp huyện, cấp xã, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh có sự đổi mới, các mặt công tác gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp từng bước hoàn thiện, thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế phối hợp. Vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới tiếp tục được phát huy, góp phần cho công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc có hiệu quả hơn.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã xác định phương hướng, mục tiêu và 10 chỉ tiêu cụ thể

Về phương hướng

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển quê hương giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, thực hiện hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI); phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao ý thức trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Về mục tiêu tổng quát

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh; đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập hợp; tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và từng địa phương. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường đồng thuận xã hội thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp vững mạnh, mọi hoạt động sát cơ sở, sát khu dân cư, thể hiện tính tự quản, đoàn kết của mỗi người dân trong cộng đồng; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên Mặt trận và Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Mặt trận các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, tâm huyết, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, có khát vọng cống hiến.

Về chỉ tiêu cụ thể

1. Tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình của Mặt trận Tổ quốc các cấp cho cán bộ Mặt trận đạt 100%; trong các tầng lớp nhân dân đạt 85% trở lên.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên phát động ở 100% khu dân cư, mọi hoạt động phải thiết thực, hiệu quả.

3. Phấn đấu hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó duy trì ít nhất từ 96% trở lên khu dân cư tổ chức đủ cả phần lễ và phần hội.

4. Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết; ấm no, hạnh phúc có hiệu quả. Phấn đấu hàng năm, mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất 1 công trình, phần việc tiêu biểu góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

6. Triển khai phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên đia bàn tỉnh; tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “An sinh xã hội” có hiệu quả. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 600 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương; 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết và hỗ trợ, giúp đỡ đột xuất.

7. 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh hằng năm đều xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội với nội dung, hình thức phù hợp. Phấn đấu mỗi năm cấp tỉnh và huyện tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát, cấp xã ít nhất 1 cuộc giám sát. Về tổ chức phản biện xã hội, cấp tỉnh hằng năm tổ chức ít nhất 2 cuộc, cấp huyện và cấp xã tổ chức hoặc phối hợp tham gia phản biện xã hội, góp ý các dự thảo văn bản do cấp ủy, chính quyền đề nghị và tổ chức ít nhất 1 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

8. Phấn đấu hằng năm có ít nhất 90% cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận trong tỉnh được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận.

9. Phấn đấu hàng năm, có ít nhất 90% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 90% Ban Công tác Mặt trận được xếp loại thi đua từ khá trở lên.

10. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 80% hồ sơ công việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh được xử lý trên môi trường mạng.

Thiết nghĩ, đây là cơ sở, là căn cứ khoa học và thực tiễn bước đầu để góp phần tích cực trong việc tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều