Nhìn lại công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

(Mặt trận) - Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để phản ánh với Đảng, Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những năm qua. Thông qua hoạt động này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị, theo dõi và giám sát việc thực hiện của cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề cử tri và nhân dân đã kiến nghị.
Nhìn lại công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, nhận thấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cải tiến, đổi mới phương thức, cách làm để nâng cao hiệu quả công tác này, nâng cao chất lượng báo cáo, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước do đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại các phiên khai mạc các kỳ họp Quốc hội đã được cử tri và nhân dân quan tâm, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao. Mặt trận Tổ quốc đã thể hiện ngày càng tốt hơn trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Vì vậy, trong công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy thế mạnh với nguồn tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị rất lớn và sâu rộng từ mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với việc tập hợp ý kiến của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tập hợp từ hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp của 63 tỉnh, thành phố, từ các tổ chức thành viên của Mặt trận, từ đại diện các tôn giáo, dân tộc, kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài... Bên cạnh đó, Mặt trận còn tập hợp ý kiến, phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc qua theo dõi các kênh báo chí, thông tin truyền thông, dư luận xã hội. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, với 11 kỳ họp của Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp được 36.403 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Như vậy, trung bình mỗi kỳ họp Quốc hội khoảng hơn 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp để gửi tới Quốc hội. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân chủ yếu liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: an sinh xã hội, y tế và an toàn thực phẩm, giáo dục - đào tạo, về quản lý, khai thác khoáng sản tài nguyên, bảo vệ môi trường, về quản lý quy hoạch, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông... Thông qua việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên nhiều lĩnh vực, Mặt trận đã phát hiện ra nhiều sai phạm trong thực thi nhiệm vụ, những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật và kiến nghị đến Quốc hội, các cơ quan Nhà nước, các địa phương kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Cùng với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), cử tri và nhân dân đã phản ánh nhiều ý kiến, phản ánh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đến công tác cải cách hành chính, xây dựng bộ máy Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. Đây là những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi với số lượng ý kiến, kiến nghị rất lớn và nhiều lượt phản ánh. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, cử tri, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch, rất nhiều ý kiến ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV vừa qua, công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm, chỉ đạo sát sao. Chính vì vậy, báo cáo được đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại các kỳ họp Quốc hội luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, có nhiều điểm mới và ngày càng chất lượng hơn. Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đầy đủ, chính xác từ các nguồn thông tin đáng tin cậy. Công tác phân loại, đánh giá các ý kiến, kiến nghị, cũng được chú trọng, việc đưa ra những nhận định, tổng hợp các nhóm vấn đề, lĩnh vực mà cử tri và nhân dân đều mang tính toàn diện, sát thực, khách quan, đều là những vấn đề đang rất nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có sự phối hợp rất tốt trong công tác xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đây là một nội dung thực hiện thường xuyên theo Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được lãnh đạo hai bên rất quan tâm, chú trọng. Các dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước khi ban hành đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp cho ý kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình chuẩn bị xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng chủ động phối hợp với Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thống nhất các nội dung cơ bản trong báo cáo. Ban Dân nguyện với trách nhiệm là cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã phối hợp với Mặt trận rà soát và thông báo về tiến độ thực hiện kiến nghị cử tri của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan. Qua trao đổi, những kiến nghị của cử tri và nhân dân chưa được giải quyết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị đề nghị giải quyết dứt điểm.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ và các bộ ngành, dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Đoàn Chủ tịch cũng được gửi xin ý kiến của Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trước khi ban hành. Đây cũng thể hiện sự đổi mới của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đồng thời cũng là ưu điểm, kết quả đáng ghi nhận về sự quan tâm của Quốc hội, Đảng và Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành đối với công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn đề xuất những kiến nghị cụ thể gửi tới Quốc hội, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành có liên quan để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Ngay sau khi kiến nghị, Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kịp thời rà soát các chính sách, pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực thuộc trách nhiệm do mình quản lý, tham mưu. Công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri và nhân dân cũng được Mặt trận quan tâm, đầu tư thích đáng. Tại các kỳ họp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát quá trình thực hiện, giải quyết các kiến nghị của các bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền. Đối với những kiến nghị của cử tri và Nhân dân chưa được giải quyết, Mặt trận tập hợp đầy đủ và tiếp tục đề nghị các cơ quan hữu quan giải quyết để báo cáo trước cử tri và nhân dân. Tại các kỳ họp Quốc hội, cùng với việc trình bày trước Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi kèm theo bảng tổng hợp việc thực hiện giải quyết, trả lời của các bộ ngành đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp trước để theo dõi, giám sát. Đây cũng là điểm sáng và mới trong công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Mặt trận tại các kỳ họp gần đây. Với sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của Mặt trận, Chính phủ các bộ, ngành, chính quyền các địa phương đã quan tâm hơn đến việc thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân, có trách nhiệm hơn trong quản lý Nhà nước và thực thi nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Thông qua đó, các cơ quan hữu quan kịp thời chấn chỉnh những sai sót, bất cập, đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cử tri và nhân dân.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV vừa qua, cùng với sự quyết tâm, quan tâm sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi đến Quốc hội đã đạt được kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, các báo cáo trình bày tại phiên khai mạc Quốc hội ngày càng chất lượng, được Quốc hội, Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều kiến nghị của Đoàn Chủ tịch về các lĩnh vực cụ thể gây nhiều bức xúc trong nhân dân đã được Quốc hội quan tâm, tổ chức giám sát kịp thời. Cử tri và nhân dân ngày càng tin tưởng vào Mặt trận và muốn gửi gắm, phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị để Mặt trận đại diện người dân kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

Quốc hội khóa XV đã bước vào một nhiệm kỳ mới, để tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục có nhiều sáng kiến, ý tưởng, phương thức mới để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này, đặc biệt cần quan tâm đến một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm sâu sát, hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tốt hơn công tác tập hợp, tổng hợp và xây dựng báo cáo kiến nghị cử tri và nhân dân.

Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tôn giáo, dân tộc... tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời báo cáo cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp.

Thứ ba, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế phối hợp với Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước về những nội dung liên quan đến công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các Chương trình phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm thực hiện giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri và nhân dân đã kiến nghị.

Thứ tư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đề xuất các kiến nghị xác đáng và theo dõi, giám sát việc thực hiện của cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề cử tri và nhân dân đã kiến nghị. Thông qua việc tổng hợp và kiến nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung hợp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội và nhân dân.

Thứ năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt vai trò là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời phát huy tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quản Thị Thanh Hải

ThS, Ban Dân chủ - Pháp luật, UBTW MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều