Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một số bài học và kinh nghiệm bước đầu của Đảng bộ tỉnh Hà Giang

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Hà Giang luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ tỉnh; đặc biệt coi trọng vai trò của công tác kiểm tra, giám sát. Nỗ lực đó đã góp phần vào thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ tỉnh Hà Giang nói riêng. Qua thực tiễn, Tỉnh ủy Hà Giang bước đầu đúc rút được một số kinh nghiệm và bài học quý báu.

Tích cực, chủ động lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương gắn với ban hành văn bản để cụ thể hóa vào nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của Trung ương về công tác này(1); đặc biệt là, quán triệt tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố những nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến tham nhũng, tiêu cực... Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai phổ biến, quán triệt nghiêm túc văn bản của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; qua đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên rõ rệt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiểm tra tiến độ triển khai Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang_Nguồn: baohagiang.vn 
Chú trọng, sớm ban hành kịp thời nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sát hợp với tình hình địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành một loạt văn bản có liên quan(2) để quyết liệt triển khai nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành chương trình công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ tại các địa phương trực tiếp, thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách; tập trung vào các nội dung: Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, Nhà nước; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nắm chắc tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm minh; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý rừng và các nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng; cải cách hành chính; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; các dự án đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá mua sắm tài sản công; công tác cán bộ; những nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Từ ngày 1-1-2017 đến hết năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 30 tổ chức đảng, 8 ủy viên cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016, của Bộ Chính trị; thực hiện 4 cuộc rà soát thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện 1 cuộc giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình và 1 cuộc giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo các vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Trong 5 năm qua, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra 7 vụ việc, cho ý kiến chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra 10 vụ án tham nhũng.

Việc tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên,xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, được coi trọng.

Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tự phê bình và phê bình, nhất là trong việc tự liên hệ, tự nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24-9-2018, của Ban Tổ chức Trung ương, về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” gắn với đánh giá kết quả giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10-1-2015, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Nói đi đôi với làm”; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo hướng phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng nhiệm vụ; chỉ đạo tổ chức ký cam kết “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; công khai hòm thư điện tử công vụ (egov) của lãnh đạo tỉnh để tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và tình trạng “tham nhũng vặt”; qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong chấp hành kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tỉnh ủy Hà Giang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm. Từ năm 2017 đến tháng 8-2021, Tỉnh ủy Hà Giang đã xử lý kỷ luật 222 cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (trong đó khiển trách 108 trường hợp, cảnh cáo 56 trường hợp, cách chức 4 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 54 trường hợp).

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Hà Giang lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách; xử lý nghiêm một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế. Trong 5 năm qua, có 36 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý (khai trừ 19, cách chức 1, cảnh cáo 2, khiển trách 12, đình chỉ sinh hoạt đảng 2).

Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, nhiều dư luận không tốt, làm việc kém hiệu quả, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, uy tín thấp. Từ năm 2017 đến tháng 8-2021, các cấp ủy đã điều chuyển 19 cán bộ có biểu hiện tham nhũng và uy tín thấp.

Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định, nhất là việc công khai, minh bạch trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, như tài chính, mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, về thu nhập; các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan đến dịch vụ hành chính công; các quy định về tiêu chuẩn, định mức trang, thiết bị và phương tiện làm việc...

Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc để phòng ngừa tham nhũng. Hằng năm, cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai và công bố công khai theo quy định. Qua triển khai thực hiện, từ năm 2017 đến năm 2021 chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm, phải xem xét xử lý kỷ luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí và tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng.

Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh tăng cường phối hợp có phương án bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che cho người bị tố cáo. Các sở, ngành, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc niêm yết công khai hòm thư công vụ, đường dây nóng, số điện thoại của một số đồng chí lãnh đạo là người đứng đầu các cấp, các ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho người tố giác, phản ánh hoặc yêu cầu được bảo vệ khi cần thiết. Trong 5 năm vừa qua, qua công tác tự kiểm tra có 3 vụ/3 đối tượng được phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, có 1 vụ/3 đối tượng; qua công tác thanh tra, có 5 vụ/7 đối tượng; tòa án đã xét xử 16 vụ án/79 bị cáo.

Cùng với việc xử lý, giải quyết các vụ án về tham nhũng, Tỉnh ủy Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng thông qua hoạt động tố tụng; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; đồng thời, khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; thống kê, theo dõi chặt chẽ kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng.

Nhìn chung, với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy tỉnh, sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có sự chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả nhất định, được nhân dân, dư luận xã hội đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp to lớn của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh.

 Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức_Nguồn: baohagiang.vn
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh ủy Hà Giang cũng nhận thấy còn có một số hạn chế trên địa bàn, như một số cấp ủy, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị qua công tác tự kiểm tra còn hạn chế.

Bài học và kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy Hà Giang đúc rút ra được một số bài học và kinh nghiệm bước đầu như sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tội phạm về kinh tế, tiêu cực.

Hai là, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10-5-2018, của Bộ Chính trị, về “Trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng”. Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, coi trọng công tác phòng ngừa; khi phát hiện đảng viên có hành vi tham nhũng thì phải kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời; đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm minh; chú ý kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, bảo đảm hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Ba là, lãnh đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Bốn là, kịp thời xử lý, thay thế những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan này thực sự liêm chính, công minh, trong sạch.

Năm là, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; vi phạm đến đâu, xử lý đến đó; tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Sáu là, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, xử lý nghiêm những người bao che, cố tình ngăn cản, can thiệp vào việc chống tham nhũng, tiêu cực hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới

Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, và các quy định có liên quan(3).

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Xử lý nghiêm đối với những biểu hiện né tránh trách nhiệm, bao che tham nhũng, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm) để ngăn ngừa, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhiều dư luận phản ánh; những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, xảy ra tình trạng có đơn, thư khiếu kiện kéo dài; những đảng viên có biểu hiện, có dư luận vi phạm về đạo đức, lối sống, nhũng nhiễu, vụ lợi, gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp; giám sát chặt chẽ những cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên có chức năng thẩm định, tham mưu, quyết định những nhiệm vụ nhạy cảm, như cấp phát vốn, thanh, quyết toán các nguồn ngân sách nhà nước, đấu thầu mua sắm công...

Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, nhiều dư luận không tốt, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, uy tín thấp. Xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có trình độ chuyên môn sâu, phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có dũng khí, công tâm, khách quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả, chính xác việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Trong thời gian tới, kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc biệt là ủy ban kiểm tra, cơ quan khối nội chính các cấp, quyết liệt tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tin tưởng rằng, với quyết tâm và nỗ lực đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ thu được những kết quả tích cực hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; phấn đấu đưa Hà Giang trở thành tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc./.

Theo ĐẶNG QUỐC KHÁNH/Tạp chí Cộng sản

------------------

(1) Như: Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016, của Bộ Chính trị, “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...
(2) Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 7-5-2015, “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 24-10-2018, “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 19-5-2020, “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn”; Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 12-4-2016, “Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chương trình số 52-CT/TU, ngày 9-5-2019, “Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chương trình số 16-CTr/TU, ngày 18-10-2021, “Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 16-5-2017, “Về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”...
(3) Như: Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10-5-2018, của Bộ Chính trị, về “Trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng”; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 8-2-2022, của Bộ Chính trị, “Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập”.

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều