Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(Mặt trận) - “Hệ thống chính trị” ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Hệ thống này được chia theo 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở (xã, phường, thị trấn), trong đó, cấp cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, là cầu nối giữa đảng với nhân dân, trực tiếp nắm bắt tình hình, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).
 

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra Quy chế phối hợp công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Nhận thức được vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, như: Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Nghị định 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Chỉ thị 04/CT-BCA ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về "Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"... Đây là hành lang pháp lý để lực lượng Công an tham gia trực tiếp vào việc củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, cũng như chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Với đặc điểm là một tỉnh vùng cao, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh ở khu vực Tây Bắc, có diện tích 6.383,89 km2,­, với 182,086 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Dân số trên địa bàn tỉnh 705.000 người, gồm 25 dân tộc cùng chung sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66% dân số toàn tỉnh, dân tộc Mông chiếm 23,78%, dân tộc Tày 15,84%, dân tộc Dao 14,05%, dân tộc Giáy 4,7% dân tộc Nùng 4,4, còn lại các dân tộc khác đặc biệt ít người như: Hà Nhì, Phù Lá, Hoa, Sán Chay, Bố Y, La Chí... chiếm 0,98%. Tính đến thời điểm 15/4/2020, tỉnh có 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 16 phường, 09 thị trấn, 127 xã, 1.578 thôn, tổ dân phố, trong đó có 1.007 thôn đặc biệt khó khăn, 25 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 37 xã thuộc khu vực II và 102 xã thuộc khu vực III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 104 xã đặc biệt khó khăn, biên giới được hưởng chính sách 135 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ[1]; 105 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT)[2]... Đây là những khó khăn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng.

Hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 31/12/2019 có 164 xã, phường, thị trấn[3], với 1.564 cán bộ cấp xã, 1.870 công chức xã, 1.679 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 10.772 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố[4]. Mỗi xã, phường, thị trấn đều có đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban MTTQ và các đoàn thể trực thuộc. Đây là những cơ quan, tổ chức có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa người dân và chính quyền, có nhiệm vụ chuyển tải, truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân và tổ chức quán triệt, triển khai để nhân dân thực hiện. Đây cũng chính là nơi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của quần chúng nhân dân, nơi quần chúng nhân dân gửi gắm niềm tin, đề đạt nguyện vọng của mình lên các cơ quan Đảng, Nhà nước. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở trong những năm qua, nhất là từ khi Đảng, Nhà nước triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để tăng cường, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, củng cố đại đoàn kết dân tộc, phát động phong trào thi đua “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” cùng với hàng loạt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đã từng bước làm chuyển biến, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

tuần tra, bảo vệ biên giới quốc gia (tháng 3/2020).

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao, còn hạn chế về năng lực, trình độ văn hóa, chưa được đào tạo cơ bản; đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở các thôn, tổ hầu hết chưa qua đào tạo cơ bản, chỉ được bồi dưỡng một số chức danh; tỷ lệ đảng viên thấp… đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương nói chung và trong công tác vận động quần chúng bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng. Nhiều mặt tiêu cực trong đời sống xã hội, mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân không được phát hiện giải quyết kịp thời; hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, tình trạng phát triển tôn giáo trái pháp luật, công dân bỏ địa phương, di cư tự do, tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng phức tạp, có mặt nghiêm trọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT trên địa bàn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là chưa phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu của tổ chức Đảng, hoạt động của chính quyền, Công an xã, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; việc xác định và phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, thiếu sự phối hợp trong chỉ đạo điều hành, còn lúng túng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT; việc thu hút quần chúng tham gia các phong trào đặc biệt là phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ còn nhiều hạn chế, trong khi đó tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiện toàn củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Trước thực trạng trên, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, Công an tỉnh Lào Cai đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT và tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là:

Thứ nhất, công tác tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Thông qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lực lượng Công an đã làm tốt công tác rà soát chính trị nội bộ, kịp thời xử lý những vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện tại góp phần làm trong sạch và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội; qua việc tổ chức phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an đã làm tốt công tác nắm tình hình về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, năng lực công tác cán bộ các cấp, từ đó chủ động tham mưu, đề xuất bố trí nhân sự cho cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên.

Ngoài ra, để nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thành lập Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên cơ sở sáp nhập các ban chỉ đạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

 Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần tăng cường khối đại đoàn kết ở địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về “nâng cao năng lực công tác và sức chiến đấu của lực lượng Công an xã giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, tham mưu cho HĐND ban hành nghị quyết, UBND tỉnh ban hành quyết định về tổ chức bộ máy, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đến nay, lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố được kiện toàn về tổ chức đã bố trí đủ lực lượng từ xã, thị trấn đến các thôn bản, tổ dân phố (đối với các xã, thôn bản phức tạp về ANTT được bố trí 02 phó Công an xã, 02 Công an viên), đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; đã có 460 công an xã được đào tạo trình độ trung cấp nghiệp vụ Công an; các chế độ chính sách, trang bị phương tiện làm việc từng bước được đảm bảo, ngoài ra thông qua việc tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” nhân dân đã đóng góp hàng ngàn ý kiến cho lực lượng Công an xã và cho cả chính quyền cơ sở, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an việc điều động sĩ quan, hạn sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 27/3/2020 về phê duyệt đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai; đồng thời lựa chọn, bố trí, điều động 130 cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an 130 xã, thị trấn[5]. Đến nay tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã bố trí xong Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng cán bộ hệ thống chính trị cơ sở.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ quy định bắt buộc hàng năm các xã, phường, thị trấn phải ban hành nghị quyết để lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (là một trong các tiêu chí để được công nhận xã, phường, thị trấn, thôn, tổ đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và xét khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ). Hàng năm, Công an tỉnh giao chỉ tiêu cho Công an xã, phường, thị trấn phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đến nay hàng năm 100% các xã phường, thị trấn có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo và tổ chức công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã có nhiều giải pháp về tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động nhân dân, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hoá người vi phạm pháp luật tái hoà nhập cộng đồng; tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thứ ba, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, tạo điều kiện để nhân dân chủ động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là Chỉ thị 09 ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; các nghị quyết liên tịch mà ngành Công an đã ký kết với các ngành, tổ chức đoàn thể... Qua đó đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và các ngành trong bảo đảm ANTT với nhiều hình thức để tập hợp thu hút nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo điều kiện để nhân dân chủ động tham gia vào công bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đứng chân trên địa bàn xây dựng quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng và nhân rộng mô hình các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 43 loại hình mô hình được đánh là hoạt động có hiệu quả, được triển khai tại 762 thôn, tổ, cơ quan, doanh nghiệp, trường học[6] điển hình như: mô hình “Dòng họ tự quản”, “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Cổng trường an toàn”, mô hình “Cụm an ninh liên kết”, mô hình “Trường, phường, khu dân cư an toàn”, mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Họ đạo bình yên”

Do có nhận thức đúng đắn, chủ động trong các mặt công tác nên thời gian qua, hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh Lào Cai liên tục được kiện toàn, củng cố, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước được chuẩn hóa; cán bộ, công chức cấp xã người DTTS chiếm tỷ lệ cao; cán bộ ở các thôn bản được tăng cường tất cả chức danh, được bố trí đầy đủ tại các thôn bản; không có hiện tượng vi phạm phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật… từ đó nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần làm kiềm chế các tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp khó lường, các thế lực thù địch, trong và ngoài nước tiếp tục, triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyên, những hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật đặc biệt là ở cấp cơ sở để tuyên truyền, kích động ly khai, tự trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên địa bàn tỉnh, quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội (đặc biệt là vấn đề đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng) ở vùng DTTS, ở cơ sở còn những sơ hở, thiếu sót, tiêu cực mà kẻ địch có thể lợi dụng để chống phá ta và đây cũng là vấn đề nội sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự vùng DTTS.

Để phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện  một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyền tuyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, làm cho mọi người thấy được, hiểu được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong tình hình mới, lợi ích của công tác bảo đảm ANTT đem lại cho mỗi người dân, cho từng gia đình và cộng đồng xã hội. Đó là cách tốt nhất để họ nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm và tự giác tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở.

Hai là, phải chủ động trong nắm, đánh giá đúng thực trạng cán bộ để tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng, chính quyền bố trí cán bộ cho phù hợp với năng lực, trình độ nhằm phát huy khả năng của cán bộ; đặc biệt là những vị trí chủ chốt, người đứng đầu, tập trung phát triển đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đặc biệt là ở các thôn, tổ, phát huy vai trò của người có uy tín, thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc. Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ba là, lực lượng Công an các cấp phải chủ động nắm tình hình và những yêu cầu đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ để từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương giải pháp, kế hoạch để chỉ đạo, điều hành các ngành, tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn một cách có hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về kỹ năng vận động quần chúng, năng lực quản lý và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự cho cán bộ, công chức, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã, bảo vệ dân phố.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với lực lượng Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo đảm ANTT.

Năm là, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình thức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải phù hợp với điều kiện xã hội, phong tục, truyền thống của từng địa phương, dân tộc, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; nội dung biện pháp tiến hành phải cụ thể, thiết thực, phù hợp trình độ nhận thức và đáp ứng nguyện vọng lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân. Hàng năm phải có kế hoạch để chỉ đạo lựa chọn, bồi dưỡng các mô hình tự quản về ANTT. Động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất xắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Duy trì thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành  nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thế chủ động trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Sáu là, tiếp tục điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã để lực lượng Công an ngày càng gần dân hơn, bám sát cơ sở nắm tình hình hơn, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 


[1] Báo cáo số 622-BC/TU, ngày 30/5/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc.

[2] Quyết định 1579/QĐ-BCA-V28 ngày 11/5/2011 của Bộ Công an về việc công nhận 105 xã thuộc tỉnh Lào Cai là trọng điểm về ANTT.

[3], 4 Báo cáo số 823-BC/TU, ngày 11/3/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

[5] Công an tỉnh Lào Cai, báo cáo số 605/BC-CAT-PX01, ngày 27/3/2020 về kết quả điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

[6] Công an tỉnh Lào Cai, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Đại tá, TS. Lưu Hồng Quảng

 Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều