Phát huy vai trò của MTTQ tỉnh Bắc Giang trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả phải sử dụng tổng hợp các lực lượng, trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 8 (khóa XIV) nhiệm kỳ 2019-2024.

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Bắc Giang định cư ở nước ngoài, với vai trò “làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, những năm qua, bằng các hoạt động của mình, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Bắc Giang đã và đang tích cực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 Một là, quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của MTTQ Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh.

 Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Giang đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch và các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 5,6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vận động cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; 25 năm thực hiện Chỉ thị 62 - CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư khóa VII về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới,...

Hai là, tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để tạo sự lan tỏa, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng tham gia.

Ủy ban MTTQ Tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo sự chỉ đạo của từng cấp ủy, chính quyền; xây dựng, tổ chức lực lượng; vận động và tập hợp đông đảo Nhân dân tham gia; đồng thời, đề ra các phương án, cách thức tổ chức phù hợp để phát huy vai trò của từng lực lượng; huy động cơ sở vật chất, các phương tiện kỹ thuật, nhân lực… tham gia nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua những hình thức khác nhau như viết tin bài, chia sẻ thông tin tích cực, tuyên truyền cho Nhân dân nhận diện những thông tin có nội dung xấu độc. Phối hợp với Báo Bắc Giang biên tập và phát hành Thông tin công tác Mặt trận có nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. MTTQ các huyện, thành phố tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, phát động. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và về chủ quyền biển. Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội (nhóm zalo Tuyên truyền - Dư luận xã hội; Trang cộng đồng “MTTQ tỉnh Bắc Giang”), qua đó kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở, đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Ba là, giám sát, phản biện việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại cơ sở.

 MTTQ Tỉnh đã phát huy tốt vai trò là “tai mắt” của nhân dân, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng. Xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; giám sát việc triển khai kế hoạch đấu tranh trên mạng internet… Qua giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ này; tuyên dương, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, hiệu quả, để cuộc đấu tranh từng bước đi vào thực chất và thường xuyên hơn.

Bốn là, phát huy vai trò chính trị trong tăng cường đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

 MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, chia sẻ khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng cả nước nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

 Năm 2022, với truyền thống “thương người như thể thương thân”, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng với các tổ chức thành viên đã huy động từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo ủng hộ thực hiện chương trình an sinh xã hội, xây mới, sửa chữa 1.586 nhà đại đoàn kết nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân đạo cho hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 34,9 tỷ đồng; tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 và chương trình an sinh xã hội năm 2023; chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 6,8 tỷ đồng. Phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bắc Giang, Chi nhánh Bắc Giang II  hỗ trợ xây dựng Trường học trị giá 10 tỷ đồng, tặng 10 xe đạp, 5 máy tính cho nhà trường, học sinh nghèo vượt khó; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang ủng hộ 1.000 chiếc cặp cho học sinh nghèo vượt khó; phối hợp Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) ủng hộ 1.000 chiếc giường trị giá trên 1,8 tỷ cho các trường dân tộc nội trú trong tỉnh. Tăng cường phối hợp nắm tình hình đời sống nhân dân, quan tâm phối hợp hỗ trợ trường hợp khó khăn, hoạn nạn đột xuất, đuối nước, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới,… trị giá trên 4,89 tỷ đồng và nhiều phần quà bằng hiện vật.

Tích cực tuyên truyền đồng bào dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến nay đã vận động 100% các cơ sở tôn giáo và nhà riêng tín đồ tôn giáo trên địa bàn treo cờ Tổ quốc nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Phối hợp tuyên truyền, vận động người có uy tín, các chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sống “Tốt đời đẹp đạo” góp phần vào sự phát triển chung kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” trong hệ thống MTTQ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2027; Kế hoạch số 119/KH-MTTQ-BTT ngày 26/01/2022 về phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới; đến nay 100% MTTQ cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện Đề án, kế hoạch, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ chính trị địa phương. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang (nhiệm kỳ 2022 - 2027); Đại hội đại biểu lần thứ VIII  “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đã triển khai Kế hoạch khảo sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; phối hợp tổ chức nắm tình hình đời sống nhân dân 2.068 buổi, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để kịp thời phối hợp có biện pháp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3,4 Quốc hội khóa XV tại 18 điểm, với gần 3.666 cử tri dự và 214 ý kiến phản ánh, kiến nghị. Hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố phối hợp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 7 tại 71 điểm với trên 8.600 cử tri và 600 ý kiến phản ánh, kiến nghị ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Sau các hội nghị, MTTQ các cấp đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đồng chí Trần Công Thắng tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang.

Những kết quả trên là cơ sở để củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phản bác thẳng vào những quan điểm sai trái, thù địch; là cơ sở đập tan luận điệu xấu, chống phá, xuyên tạc về vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai một số nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn chậm. Chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch ở một số địa phương chưa cao, chưa có nhiều giải pháp mang tính đột phá. Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ cơ sở còn hạn chế, góp ý đối với chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức của MTTQ cơ sở còn chưa thường xuyên.

Thời gian tới, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

 Tiếp tục thực hiện Kết luận số 115-KL/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 119 /KH-MTTQ-BTT về “Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp; chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Tổ tư vấn, Ban Tư vấn; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hướng dẫn, động viên, khích lệ nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ.

 Tiếp tục thực Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia các cuộc vận động do MTTQ phát động, chủ trì, gắn sát với Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, bài bản, đi vào chiều sâu gắn liền với việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tích cực tuyên truyền trên Báo Đại đoàn kết, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh; mạng xã hội... theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nhất là về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; những thông tin có nội dung tích cực, định hướng cho Nhân dân trước những thông tin có nội dung sai trái, xấu độc, kịp thời định hướng, tránh để các thế lực thù địch có cơ hội lôi kéo, mua chuộc. Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể trong Tỉnh tổng hợp những kết quả đổi mới về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để phối hợp với chính quyền địa phương đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái liên quan đến những cáo buộc vô căn cứ về vấn đề nhân quyền, tự do, dân tộc, tôn giáo; tham gia vào các lực lượng xung kích, đội phản ứng nhanh để đấu tranh trên không gian mạng;… Tiếp tục “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025”. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc; phối hợp tổ chức Ngày hội quốc phòng toàn dân, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ba là, đẩy mạnh tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận Khu dân cư theo quyết định Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường giám sát, phản biện việc đấu tranh với những quan điểm tự do theo kiểu phương Tây. Cảnh giác trước các hoạt động của các cá nhân, nhân danh tổ chức xã hội, lợi dụng diễn đàn để phát biểu, phản biện xã hội, xuyên tạc, phủ nhận những thành quả mà nhân dân Tỉnh nhà đã đạt được. Quan tâm làm tốt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, giám sát cán bộ, đảng viên, tăng cường tuyền truyền, vận động, không để bị lợi dụng. Phát huy tốt vai trò chủ trì thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Bốn là, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang cần thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 Nâng cao hiệu quả tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị nhân dân phản ánh tại kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp. Phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đổi mới hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, không để các thế lực thù địch lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề xã hội bức xúc để chống phá.

Nâng cao chất lượng thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát huy vai trò các tôn giáo trên địa bàn Tỉnh tham gia bảo vệ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, các phong trào thi đua yêu nước.

 Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân”. Chương trình số 01/CTrPH-MTTQ-TCTV-CQTT ngày 02/3/2020 giữa Ủy ban MTTQ, Liên hiệp tổ chức hữu nghị - Báo Bắc Giang, Đài phát thanh - Truyền, Liên đoàn Lao động, Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tuyên truyền, vận động công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025. Phối hợp triển khai biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và và tỉnh Xay Sổm Bun giai đoạn 2021-2025. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại Nhân dân, xác định rõ đối ngoại Nhân dân là một trong ba trụ cột ngoại giao và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống Mặt trận. Phối hợp tích cực giao lưu, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế hỗ trợ Tỉnh trên các lĩnh vực từ thiện, nhân đạo, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, xoá đói giảm nghèo cho các vùng còn nhiều khó khăn. Mở rộng các hình thức hoạt động đối ngoại nhân dân, các hoạt động hoà bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân. Qua đó, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của các thế lực thù địch./.

TS Bùi Văn Huấn – Ths Đỗ Văn Lanh

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Theo Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều