Quân đội nêu cao cảnh giác, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc trong mọi tình huống

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc là chủ trương chiến lược, nhất quán của Đảng, Nhà nước, đồng thời là truyền thống, bài học kinh nghiệm quý báu của dân tộc Việt Nam trong mọi thời đại. Thực tiễn đã chứng minh: Chỉ khi độc lập, chủ quyền Tổ quốc được toàn vẹn, lợi ích quốc gia - dân tộc được bảo vệ, nền hòa bình đất nước được giữ vững, nhân dân mới được hưởng tự do, hạnh phúc, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu. Bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu thăm gian trưng bày các ấn phẩm quốc phòng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _Ảnh: TTXVN 
Thực hiện chủ trương của Đảng, những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nòng cốt là Quân đội nhân dân đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực, nhất là trên Biển Đông; dự báo chính xác các tình huống chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, đối sách chiến lược, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, thực hiện “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc”(1), không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bởi vậy, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, song tình hình chính trị đất nước luôn ổn định; kinh tế tăng trưởng, phát triển, sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô nền kinh tế được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đạt nhiều thành tựu nổi bật; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ được đổi mới, phát triển; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt... Đặc biệt, chủ quyền lãnh thổ trên bộ, trên không, trên biển được quản lý, bảo vệ vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa bàn, khu vực biên giới, biển, đảo được kiểm soát chặt chẽ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân ngày càng được nâng cao; tích cực đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc có lúc, có nơi còn hạn chế; tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch chưa cao; chất lượng công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có nội dung chưa toàn diện; sự phối hợp giữa cơ quan quân sự với lực lượng công an trong nắm tình hình, xử lý tình huống quốc phòng, an ninh ở một số địa phương có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả...

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược an ninh, quốc phòng, đối ngoại, gia tăng cạnh tranh, vừa kiềm chế, vừa thỏa hiệp, tác động mạnh mẽ đến các nước, nhất là các nước nhỏ. Chiến tranh quy mô lớn ít có khả năng xảy ra, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ vẫn tiếp tục diễn ra; xuất hiện nhiều loại hình chiến tranh mới, như chiến tranh ủy nhiệm, phi quy ước, phi đối xứng, không gian mạng...; đặc biệt là xuất hiện tư tưởng chính trị cường quyền, hành động bất thường, vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa trực tiếp đến an ninh, nền hòa bình của thế giới, khu vực và nước ta. Cùng với đó, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Quân và dân tuần tra biên giới _Ảnh: Tư liệu 
Để chủ động ứng phó, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng đánh bại các hình thái, quy mô chiến tranh xâm lược từ bên ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc trong mọi tình huống, toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố quốc phòng, tăng cường khả năng phòng thủ và duy trì cơ quan, đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao.

Đây vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để chúng ta luôn làm chủ tình hình, bảo đảm cho đất nước không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đảng ta xác định: “Chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; khắc phục tình trạng sơ hở, mất cảnh giác. Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ xung đột, chiến tranh biên giới, biển, đảo, chiến tranh mạng,...”(2). Lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc và thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, khi nào chúng ta sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác thì khi đó đất nước sẽ lâm nguy, nên trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào đều phải kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác để kẻ địch lợi dụng, chống phá.

Để thực hiện điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là kết hợp chống phá cách mạng nước ta từ bên trong bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bạo loạn lật đổ với tiến công xâm lược từ bên ngoài; phân biệt rõ đối tượng, đối tác, nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng gian, giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng; truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông ta trong lịch sử; truyền thống đoàn kết, tình quân - dân một ý chí và những chiến công hào hùng, oanh liệt của lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến tranh giải phóng dân tộc...; xây dựng lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân (Trong ảnh: Diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Thủ đô Hà Nội) _Ảnh: TTXVN 
Tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động chuẩn bị cho chiến tranh ngay trong điều kiện thời bình; chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, ổn định, lâu dài; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, chuẩn bị kế hoạch, phương án tác chiến, chủ động sẵn sàng đánh thắng địch trên các hướng. Đồng thời, nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; không ngừng củng cố tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng, an ninh, tăng cường khả năng phòng thủ đất nước; xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đúng, đủ, đồng bộ các thành phần, lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện và công tác bảo đảm, sẵn sàng cơ động, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn, từng chiến trường (hướng chiến lược) và cả nước; chú trọng ưu tiên lực lượng, trang bị, phương tiện, công tác chỉ huy, bảo đảm cho địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, biên giới, biển, đảo, nơi xung yếu.

Hai là, chủ động nghiên cứu, nắm vững, đánh giá, dự báo chính xác các tình huống chiến lược, có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Nghiên cứu, nắm vững, đánh giá, dự báo chính xác tình hình là cơ sở quan trọng hàng đầu để Quân đội dự kiến phương án, đối sách xử lý các tình huống chiến lược; trên cơ sở đó, tham mưu với Đảng, Nhà nước quyết định các vấn đề vĩ mô liên quan đến sự tồn vong của chế độ và vận mệnh quốc gia - dân tộc. Đảng ta chỉ rõ: “Chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu, bất lợi”(3). Trong “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”, Đảng ta khẳng định: “Không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược”(4). Vì vậy, các cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Quốc phòng cần chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau và phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các lực lượng liên quan trong nắm, nhận định, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, dự kiến các tình huống, thống nhất cách thức, biện pháp, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, nhất là tình huống đột xuất. Tập trung phân tích, đánh giá sâu, kỹ những động thái, điều chỉnh chiến lược an ninh, quốc phòng, quân sự, đối ngoại của các nước lớn, các nước láng giềng; âm mưu, thủ đoạn hoạt động, phương thức, loại hình chiến tranh mới của đối phương; những vấn đề thực tiễn đặt ra, các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 và những vấn đề đưa ra bàn luận trong các diễn đàn quốc phòng, an ninh khu vực, quốc tế có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, chủ quyền, lãnh thổ và nền hòa bình của nước ta. Ở trong nước, cần tập trung nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình các vùng biên giới, biển, đảo, các địa bàn chiến lược, trọng yếu, khu vực có an ninh chính trị phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định...

Các cơ quan tham mưu chiến lược cần tăng cường chỉ đạo cấp chiến dịch, chiến thuật, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bám sát, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện âm mưu, hành động của các thế lực thù địch cả ở trong và ngoài lãnh thổ; báo cáo chính xác, kịp thời để có kế sách, phương án chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý, đối phó triệt để ngay từ khi “manh nha”, từ cơ sở theo phân cấp, không để lan rộng, kéo dài, bị động, bất ngờ. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ trên phạm vi cả nước và từng chiến trường (hướng chiến lược) phù hợp với diễn biến tình hình, đặc điểm địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Trong giai đoạn hiện nay, cần chú trọng các phương án chống gây rối, bạo loạn, khủng bố; phương án bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuyệt đối không quá tập trung vào các mục tiêu, sự kiện bên trong đất nước mà sơ hở, mất cảnh giác, xem nhẹ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên bộ, trên biển, trên không và không gian mạng để các thế lực thù địch tranh thủ, lợi dụng chống phá, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương thức, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá của “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”, “Chiến lược quân sự Việt Nam”, “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; quyết tâm làm chủ tình hình mọi mặt, không để đất nước bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Đây là phương châm chiến lược của Đảng đối với công cuộc bảo vệ đất nước; đồng thời, là mục tiêu cao nhất mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần thực hiện trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị khu vực diễn biến phức tạp hiện nay; sự biến đổi, chuyển hóa mau lẹ giữa đối tác - đối tượng. Đảng ta xác định, phải “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”(5). Theo đó, chúng ta cần tiếp tục kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo về sách lược, thực hiện “dĩ bất biến ứng vạn biến” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó lợi ích chiến lược, lâu dài của quốc gia, dân tộc là bất biến. Kiên trì giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, không chủ quan, nóng vội; nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; tỉnh táo, thận trọng, tránh mắc mưu đối phương. Đồng thời, phải tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luận quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; kết hợp đấu tranh pháp lý với đấu tranh chính trị, đấu tranh quốc phòng với đấu tranh ngoại giao, đẩy mạnh đấu tranh kinh tế, văn hóa và đấu tranh trực diện trên thực địa, bảo đảm không để nước ngoài lợi dụng, thỏa hiệp với nhau hoặc với các thế lực thù địch làm phương hại đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc, nhất là lợi ích chiến lược, lâu dài, theo đúng quan điểm, đường lối, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương hướng của Đảng, đúng pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế và các cơ chế, quy tắc, hiệp ước, hiệp định của khu vực.

Tuần tra biển, đảo quê hương _Ảnh: Hoàng Chí Hùng 
Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; ngăn chặn có hiệu quả các hành động xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược; kiên quyết đánh bại mọi hành động vũ trang xâm chiếm các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, lãnh thổ đất nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, dựa vào nội lực là chính; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế, văn hóa, xã hội; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước, phát huy vai trò, sự tham gia, vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân mà trực tiếp Quân đội nhân dân làm nòng cốt, giành thắng lợi quyết định. Thực hiện tốt quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, theo đó, không chỉ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh và sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược từ bên ngoài, mà còn kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi có thể gây ra đột biến, quyết tâm giữ cho đất nước “trong ấm, ngoài êm”. Đối với nội bộ, lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa là chính, đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý những kẻ chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố; giáo dục, cảm hóa những người lầm đường, lạc lối. Chủ động đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; kiên quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập dưới bất kỳ hình thức nào.

Bốn là, đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tiếp tục quán triệt và vận dụng đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy tối đa nội lực, vị thế đất nước; tăng cường đối ngoại quốc phòng; phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước; đưa quan hệ hợp tác quốc phòng cả song phương và đa phương đi vào chiều sâu, có trọng điểm, bài bản, có kế hoạch, ổn định vững chắc, thiết thực, hiệu quả. Thông qua hợp tác quốc phòng để xây dựng, củng cố sự tin cậy chính trị; tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế, huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài vào củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, hiện đại hóa Quân đội, nâng cao khả năng phòng thủ đất nước.

 Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan _Ảnh: Tư liệu
Kiên quyết, kiên trì kết hợp vừa hợp tác, vừa đấu tranh trên cơ sở nắm vững và tuân thủ luật pháp quốc tế; thêm bạn, bớt thù; giữ cân bằng chiến lược trong quan hệ với các nước lớn. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, tạo thuận lợi cho hội nhập trên các lĩnh vực khác; gia tăng mức độ đan xen lợi ích chiến lược với tất cả các nước, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng và các nước trong khu vực; tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, phụ thuộc, ngăn ngừa nguy cơ và sẵn sàng đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm lược; thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Tích cực và có trách nhiệm trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tham gia diễn tập và các hoạt động hợp tác quốc phòng khác ngoài lãnh thổ phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, cần tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Sẵn sàng giúp đỡ nước khác khi được yêu cầu, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và lợi ích quốc gia - dân tộc, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Trong quá trình hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng, luôn quán triệt tư tưởng vì lợi ích chung trong cộng đồng các quốc gia, dân tộc; không chỉ vì mục tiêu, lợi ích trước mắt mà bỏ qua mục tiêu, lợi ích chiến lược, sự ổn định, bền vững, phát triển lâu dài của đất nước. Gắn lợi ích của nước ta với lợi ích của ba nước Đông Dương, lợi ích của cộng đồng các quốc gia khu vực ASEAN; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế gắn bó, chia sẻ, trách nhiệm trong đấu tranh chống những hành động cường quyền, coi thường luật pháp quốc tế, thiếu tôn trọng nước nhỏ của một số nước lớn và âm mưu, thủ đoạn chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quốc tế giữa Việt Nam với các nước, phá hoại chủ trương toàn cầu hóa, mở cửa, hội nhập quốc tế, hợp tác quốc phòng của Đảng, Quân đội.

Thực hiện tốt các giải pháp nói trên sẽ là tiền đề quan trọng góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng đánh bại mọi quy mô, hình thức, loại hình chiến tranh xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc trong mọi tình huống./.

-------------------------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 147
(2) Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr. 155
(4) Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16-4-2018, của Bộ Chính trị, về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”
(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr. 271.

ĐẠI TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều