Quân khu 5 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trên địa bàn Quân khu 5 đã được nâng lên, thể hiện qua những việc làm, hành động cụ thể. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, làm cơ sở, tiền đề để Quân khu đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng động viên chiến sĩ mới huấn luyện tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 _Nguồn: qdnd 
Quán triệt, triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân khu ban hành Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 23-9-2016, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu”, Cục Chính trị Quân khu ban hành Hướng dẫn số 711/HD-CT, ngày 21-10-2016, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu”; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân khu đã kết hợp chặt chẽ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; qua đó, đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nền nếp, ngày càng trở thành ý thức tự giác, thiết thực. Kể từ khi tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 100% các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Hằng năm, 100% tổ chức đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, đảng viên đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; cuối năm, tổ chức kiểm điểm gắn với đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhận xét cán bộ chặt chẽ, nghiêm túc.

Hằng năm, các cấp ủy từ Quân khu đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ; xác định thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm cụ thể. Trong từng thời gian, lãnh đạo, chỉ huy các cấp xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn, phân công cấp ủy viên phụ trách, triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy Quân khu phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho tỉnh, thành ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Quân khu trong 5 năm qua đó là sự chủ động vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy và chỉ huy các cấp, các ngành. Nhận thức của đội ngũ cán bộ chủ trì, chỉ huy cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên, chuyển hóa thành các phong trào thi đua thường xuyên. Việc học tập và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Mô hình “bát nước thao trường” của Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu 5 _ Ảnh: qdnd.vn
Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân khu chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức quần chúng; chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022; hội phụ nữ tập trung đẩy mạnh thực hiện tiêu chí “Bốn tốt” (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt); tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đạt kết quả tốt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục

Công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai tích cực, hiệu quả. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt các chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị. Bên cạnh đó, Quân khu đã biên soạn 5 chuyên đề; các cơ quan, đơn vị biên soạn 312 chuyên đề và tổ chức học tập chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng; các đơn vị trong toàn Quân khu tổ chức hàng trăm buổi tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới đạt kết quả tốt. Năm 2017, Quân khu tổ chức tốt Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn cán bộ tham gia thi cấp toàn quân đạt kết quả cao.

Ngoài ra, Quân khu đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, như: Duy trì tốt việc học tập “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy” bằng áp phích, danh thiếp trên facebook, zalo, mocha, email; đoàn văn công quân khu, đội tuyên truyền văn hóa cơ sở 4 tỉnh Tây Nguyên, đội nghệ thuật quần chúng của các cơ quan, đơn vị xây dựng và biểu diễn nhiều tác phẩm, chương trình về Bác có chất lượng; bảo tàng, nhà văn hóa quân khu tổ chức nhiều buổi trưng bày, triển lãm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngoài ra, đã phát huy hiệu quả tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, các buổi sinh hoạt, học tập, hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, xem phim tư liệu, kết hợp với các chế độ sinh hoạt học tập, thông báo thời sự theo tuần, tháng, đọc báo, nghe tin; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong tuyên truyền, giáo dục, thông qua tổ chức toạ đàm, hội thi kể chuyện, các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh..., góp phần nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, phấn đấu học tập và làm theo Bác.

Tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân

Lực lượng vũ trang Quân khu đã thực hiện tốt 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” theo Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019, của Quân ủy Trung ương, “Về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; đã có nhiều biện pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn” và đợt sinh hoạt “Giữ vững và phát huy phẩm chất yêu thương đồng chí, đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang Quân khu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết; tình đồng chí, đồng đội được giữ vững, phát huy và lan tỏa rộng rãi. Thông qua đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ sống có lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, không mơ hồ, mất cảnh giác trước những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch và không để các loại văn hóa phẩm độc hại, tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

Điểm nổi bật là Quân khu đã hướng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, bảo đảm an toàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích, cao điểm; tập trung làm chuyển biến về thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, nhiều năm liền công tác ở vùng sâu, vùng xa, làm nhiệm vụ nơi khó khăn, phức tạp, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ quan, đơn vị vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, tổ chức cách ly công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, tăng cường kíp trực bảo đảm phục vụ nhân dân chu đáo, tận tụy. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thời gian dài chưa được về thăm gia đình nhưng vẫn an tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Nhất là trong đợt mưa lũ năm 2020, lực lượng vũ trang Quân khu đã huy động gần 26 nghìn cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn 379 người dân bị tai nạn, mất tích. Trong khi triển khai công tác giúp dân tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cũng bị thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra nhưng vẫn không ngại gian khổ, hy sinh, xác định tốt nhiệm vụ, đặt nhiệm vụ giúp dân lên trước, qua đó góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Quân khu có nhiều biện pháp hiệu quả trong rèn luyện cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; thực hiện tốt phương châm “Cán bộ cương vị càng cao, càng phải nêu gương”“Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, theo đó, chỉ huy các đơn vị nêu cao trách nhiệm cá nhân, tự giác học trước, làm trước để nêu gương cho cấp dưới.

Trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật, Quân khu có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực nhằm hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Tập trung giải quyết những yếu kém về tư tưởng; tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ luật trong đơn vị; thực hiện có hiệu quả chủ trương “Một tập trung, hai khâu đột phá”, trọng tâm là đột phá về duy trì, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật, từ đó tình hình chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và tai nạn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Quân khu thực hiện tốt các phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”“Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị văn minh”, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương phát động; đặc biệt, triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương mới về công tác dân vận, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng...; đạt được mục tiêu “An dân, nắm dân, giành và giữ dân” trong tình hình mới. Thực hiện tốt các chủ trương mới, như tham gia “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”“Hũ gạo vì người nghèo” tiết kiệm từ bữa ăn của bộ đội, “Cùng em vượt khó đến trường”“Nồi cháo tình thương”“Đồng hành cùng ngư dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo”; xây dựng các mô hình điểm về “Xây dựng nông thôn mới”“Giao địa bàn làm công tác dân vận ở các xã đặc biệt khó khăn”, xã hội hóa công tác chính sách; tổ chức cho bộ đội về đón Tết cổ truyền của dân tộc với đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách cho những người tham gia kháng chiến trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia bảo đảm dân chủ, công khai, kịp thời, đúng đối tượng.

Một số kinh nghiệm

Qua 5 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quân khu đã rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì cần nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo sâu sát, tổ chức triển khai thực hiện kiên quyết, cụ thể, khoa học, sát thực tiễn; chú trọng đột phá vào khâu yếu, việc khó để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, nền nếp, thường xuyên.

 Các đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI tham quan triển lãm ảnh “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”_Nguồn: doanthanhnien.vn
Hai là, phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan chính trị, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong triển khai thực hiện; gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 8-7-2016, của Quân ủy Trung ương, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Ba là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động cơ phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp thực hiện có nền nếp các chế độ sinh hoạt với thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục nhận thức sai trái, lệch lạc nhằm nâng cao nhận thức cho quân nhân.

Bốn là, làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng; thường xuyên tạo điều kiện cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được rèn luyện, phấn đấu trong thực tiễn, chú trọng khâu xây dựng, nhân rộng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Quân khu đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương khen ngợi; 51 tập thể và 78 cá nhân được các cấp khen thưởng, góp phần lan tỏa và tỏa sáng những phẩm chất và truyền thống cao đẹp của lực lượng vũ trang Quân khu 5 anh hùng./.

 

Theo TRỊNH ĐÌNH THẠCH/Tạp chí Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều