Quận Long Biên: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là một nội dung quan trọng trong chiến lược và kể hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Thực tế cho thấy, quản lý tốt các hoạt động xã hội về môi trường là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm cho việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và luôn giữ được môi trường ở trạng thái cân bằng; đồng thời cần đặt đúng vị trí của công tác bảo vệ môi trường thì mới đạt được mục tiêu phát triển và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 Ý thức người dân trong bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên đã thay đổi tích cực trong những năm gần đây. Ảnh Đại đoàn kết
Trong những năm qua, quản lý xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trường ở quận Long Biên từng bước được đẩy mạnh và đạt kết quả bước đầu, góp phần vào những thành tựu to lớn của đất nước.

“Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường” - nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước

Tài nguyên thiên nhiên và môi trường đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đất nước. Tốc độ phát triển kinh tế ngày càng tăng đã và đang mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, như mức sống cao hơn, giáo dục, sức khỏe tốt hơn, tuổi thọ kéo dài... Tuy nhiên, thực tế cùng với quá trình phát triển kinh tế thời gian qua cũng kèm theo tình trạng suy kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường… ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, an sinh xã hội. Ở nước ta nhiều năm trở lại đây, Đảng, Nhà nước và các ban ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm hơn đến vấn đề môi trường và xem nó như là một yếu tố phát triển song hành cùng kinh tế và cụm từ “phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường” trở thành không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước cũng như của mỗi địa phương.

Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương và biện pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đồng thời xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể như: Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam); Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Ngoài ra, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định phương hướng phát triển cơ bản của nước ta là: “Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường”. Từ đó, xuyên suốt trong nhiều nhiệm kỳ, văn kiện Đại hội IX, X, XI của Đảng, quan điểm phát triển bền vững càng được chú trọng và nhấn mạnh hơn. Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: “Trong 5 năm tới bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô và không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển hài hoà giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Tình hình công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên

Quận Long Biên, TP. Hà Nội có diện tích 6.038,24 ha với trên 190.000 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc với 305 tổ dân phố. Mật độ dân số bình quân 2,83 nghìn người trên km2.  Quận Long Biên có 1 vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Nội và đất nước. Nơi đây có các tuyến đường giao thông quan trọng như đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường không nối liền với các tỉnh phía bắc, đông bắc; có sân bay Gia Lâm, khu vực quân sự, nhiều khu công nghiệp liên doanh với nước ngoài như: khu công nghiệp kỹ thuật cao Sài Đồng B, khu công nghiệp Sài Đồng A, nhiều công trình kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, cơ quan nhà máy, đơn vị sản xuất kinh doanh của Trung ương, Thành phố và địa phương. Đặc biệt với lợi thế vị trí cửa ngõ của Hà Nội, nối liền với trục tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời cũng là trục kinh tế sôi động hội nhập nền kinh tế trong khu vực và thế giới.

Ngày 6/11/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Long Biên thuộc Thành phố Hà Nội. Nhờ những lợi thế về kể trên, Long Biên nhanh chóng vươn mình thành là một trong những quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, với nhiều khu đô thị mới, nhiều dự án phát triển đô thị, nhiều doanh nghiệp được thành lập. Trong những năm qua, quản lý xã hội đối với hoạt động bảo vệ môi trường ở quận Long Biên từng bước được đẩy mạnh và đạt kết quả bước đầu, góp phần vào những thành tựu to lớn của Thủ đô và đất nước.

Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó, tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị, khu dân cư gia tăng, trong khi đó các doanh nghiệp, cơ sở có nhiều thủ đoạn vi phạm tinh vi gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý vi phạm. Tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Long Biên còn diễn ra phổ biến, ở các khu đô thị mới, các dự án đang được thi công. Thu gom, vận chuyển rác thải không đúng nơi quy định; tình trạng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp. Công tác quản lý, xử lý vi phạm còn khó khăn.

Năm 2015: Tính riêng công tác tái kiểm soát ô nhiễm, UBND quận Long Biên đã tổ chức tái kiểm soát chất lượng nước thải đối với 45 cơ sở vi phạm còn tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường năm 2013, 2014; còn lại 18 cơ sở chưa khắc phục các tồn tại (11 cơ sở vi phạm về xả nước thải vượt quy chuẩn, 7 cơ sở vi phạm về xả nước thải vượt quy chuẩn và thiếu hồ sơ). Đối với công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, UBND quận đã kiểm tra 79/79 cơ sở, có 49 cơ sở vi phạm, tham mưu UBND quận quyết định xử phạt vi phạm hành chính 09 cơ sở với số tiền là 56 triệu đồng và 01 cơ sở trình TP xử phạt theo thẩm quyền. Cũng trong năm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đối với 80 cơ sở (24 cơ sở thuộc danh mục và 56 cơ sở không thuộc danh mục). Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phát hành 80 thông báo với tổng số phí phải nộp là 154,5 triệu đồng. Kết quả thu năm 2015 như sau: số phí đã thu được là 101,25 triệu đồng, số cơ sở đã di chuyển hoặc không phát sinh nước thải là 13 cơ sở với tổng số phí là 24 triệu đồng, số phí chưa nộp là 29,25 triệu đồng. (Nguồn: UBND quận Long Biên)

Năm 2016: UBND quận Long Biên đã kiểm tra đối với 504/395 cơ sở (trong đó 395/395 cơ sở trong kế hoạch 348/KH-UBND của UBND quận và 109 cơ sở phát sinh ngoài kế hoạch); tái kiểm tra 14, phát hiện 255 cơ sở vi phạm, yêu cầu khắc phục 174 cơ sở, xử lý phạt 51 cơ sở với số tiền 385,2 triệu đồng. Song song với đó, UBND quận cũng tích cực phối hợp với Công an TP Hà Nội, công an quận Long Biên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở giặt là, hóa chất, xử phạt 71 triệu đồng. Tham mưu với UBND TP Hà Nội xử lý đối với 1 cá nhân trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép với số tiền 70 triệu đồng (Quyết định xử phạt 6428/QĐ-XPVPHC ngày 22/11/2016 về việc xử phạt vi phạm hành chính về khoáng sản). (Nguồn: UBND quận Long Biên)

Năm 2017: UBND quận đã thực hiện kiểm tra đối với 315 cơ sở, phát hiện cơ sở vi phạm, tham mưu UBND quận quyết định phạt 29 cơ sở (226,65 triệu đồng). Trong năm này, UBND quận đã kiểm tra 213/213 cơ sở sản xuất, kinh doanh (đạt 100%) theo kế hoạch năm 2017; lập hồ sơ và tham mưu UBND quận quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm với số tiền là 183.15 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường còn phối hợp với UBND phường kiểm tra 83 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ngoài kế hoạch, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 33,25 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra che chắn, vận chuyển vật liệu xây dựng, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải xây dựng đối với các công trình xây dựng. Kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, xử phạt kịp thời đối với các hành vi vận chuyển vật liệu xây dựng, đổ phế thải xây dựng, không đúng nơi quy định. Kết quả kiểm tra xử lý 30 trường hợp, xử phạt với số tiền 60 triệu đồng. Kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức cá nhân trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Kết quả kiểm tra 48 trường hợp, xử phạt với số tiền 40,5 triệu đồng. Kiểm tra, kiểm soát tại hiện trường về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường đối với các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn quận. Kiểm tra, kiểm soát chất thải y tế ngay tại nguồn đối với: 03 trạm Y tế phường trên địa bàn quận; 02 phòng khám đa khoa tư nhân; 48 phòng khám chuyên khoa. Kết quả xử lý vi phạm: xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng số tiền phạt là 49,2 triệu đồng. (Nguồn: UBND quận Long Biên).

Năm 2018, 2019: UBND quận đã chỉ đạo kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 315 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, xử phạt 226,65 triệu đồng; Kiểm tra việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, xử phạt 100,5 triệu đồng; Tổ chức kiểm soát chất thải y tế ngay tại nguồn đối với 14 trạm Y tế, 02 phòng khám đa khoa và 48 phòng khám chuyên khoa, xử phạt 49,2 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo ngành Y tế và Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 02 bệnh viện lớn trên địa bàn xây dựng kế hoạch xử lý nước thải y tế phát sinh từ các cơ sở y tế chưa có điều kiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải; Hướng dẫn 28 chợ dân sinh trên địa bàn thực hiện thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải phát sinh từ hoạt động chợ đồng thời đưa tiêu chí chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường vào làm cơ sở đánh giá chợ văn minh thương mại. (Nguồn: UBND quận Long Biên).

Nhìn chung, quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Vẫn có nhiều nơi môi trường còn ô nhiễm và suy thoái, có nơi còn nghiêm trọng. Việc thi hành Luật Bảo vệ môi trường ở nhiều nơi chưa thật sự nghiêm minh, có lúc còn buông lỏng. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tồn tại nêu trên là do quản lý xã hội đối với hoạt đồng bảo vệ môi trường của quận Long Biên có nhiều điểm không còn phù hợp với điều kiện phát triển hiện tại cũng như phục vụ cho chiến lược đi tắt đón đầu do Đảng đề ra. Nếu không thực hiện các giải pháp quyết liệt thì những vấn đề nêu trên sẽ là mối nguy hại rất lớn tới môi trường sống của người dân và công tác quản lý, bảo vệ môi trường của quận Long Biên.

Phát huy sức mạnh của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của UBND quận Long Biên

Thực tế cho thấy, quản lý tốt các hoạt động xã hội về môi trường là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm cho việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và luôn giữ được môi trường ở trạng thái cân bằng, cần đặt đúng vị trí của bảo vệ môi trường thì mới đạt được mục tiêu phát triển và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của sự phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người dân, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên của cha ông chúng ta.

Trong thời gian tới, để công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu UBND quận Long Biên cần tiếp tục thực hiện thật tốt trách nhiệm nêu gương, cụ thể là: 

Thứ nhất, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, xây dựng và thực hiện các nghị quyết, thông tư về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội về bảo vệ môi trường. Trong đó, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường cần được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Là lực lượng thực thi pháp luật ở cơ sở do đó cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường là những người hiểu rõ cũng như là có sự nhận định rõ nét nhất về tính hợp lý của các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý và chỉ đạo của các cơ quan cấp trên đối với đời sống xã  hội ở địa phương trong hoạt động bảo vệ môi trường. Do vậy, thông qua sự nhận định từ điều kiện thực tế ở địa phương, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ là lực lượng quan trọng trong công tác tham mưu đề xuất với các cấp lãnh đạo trong xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý về  bảo vệ môi trường sao cho sát với tình hình địa phương. Từ thực tế công tác trong những năm qua Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên đã làm tương đối hiệu quả công tác tham mưu đề xuất cho cấp trên có thẩm quyền xây dựng các văn bản. Tiếp tục đổi mới các khâu công tác tham mưu, cải tiến phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa, quy trình hóa các khâu công tác tham mưu. Theo đó, phải đổi mới từ nhận thức đến hành động, từ khâu thu thập, phân tích, xử lý thông tin, đánh giá, dự báo tình hình; nghiên cứu đề xuất các chủ trương, giải pháp công tác, nhất là những vấn đề chiến lược, cơ bản lâu dài; đến khâu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định và sơ kết, tổng kết thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo mệ môi trường. Bảo đảm hậu cần - kỹ thuật để cơ quan tham mưu Đảng ủy, UBND các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội.  Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường ở địa bàn cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, UBND quận Long Biên cần chủ động tham mưu, hướng dẫn các tổ chức, lực lượng chuyên trách tại các phường xây dựng kế hoạch, biện pháp tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức, đối tượng khác nhau để quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cách mạng, thấy rõ được vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của họ, từ đó, người dân tích cực tự nguyện tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ  môi trường tại địa bàn cơ sở. Cần đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật bằng cách tổ chức các buổi học tập chuyên đề; tổ chức tập huấn phổ biến các điểm mới, nổi bật của Luật Bảo vệ môi trường, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành… bảo đảm mọi người dân, doanh nghiệp hiểu đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật; yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường; nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và có ý thức thực hiện trên thực tế. Nhận thức được giáo dục và đào tạo tốt nguồn lực con người trong công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng và là bước đệm vững chắc để cải thiện chất lượng các thành phần môi trường, hạn chế chất thải và tiết kiệm tài nguyên, do đó, hoạt động giáo dục môi trường phải được thực hiện thường xuyên, dài hạn và được thực hiện ngay từ cấp giáo dục tiểu học. Song song với đó, cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững bằng cách ưu tiên sử dụng các sản phẩm gần gũi với môi trường, tiêu dùng ít chất thải… sáng tạo các hình thức tiêu dùng thân thiện với môi trường mới. Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… trước tiên cần nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể để xảy ra các vấn đề môi trường nghiêm trọng do không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định về bảo vệ môi trường hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong phê duyệt, cấp phép các dự án đầu tư. Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường… bằng cách thực hiện phân loại rác tại nguồn, thực hiện khu dân cư không rác thải bừa bãi. Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích mọi nguồn lực trong cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng trong quá trình triển khai, áp dụng các quy định, chính sách về môi trường và cộng đồng trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc về môi trường. Biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm về quản lý môi trường hiệu quả giữa các cán bộ môi trường. Tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Lồng ghép giáo dục môi trường vào các buổi học trên lớp, hoạt động ngoại khóa qua đó giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường của các em. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường hằng năm với sự tham gia của người dân.

Thứ ba, tăng cường sự tham gia, phối hợp của các tổ chức chính trị, xã hội trong quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của UBND quận Long Biên. Trong đó bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức kinh tế, xã hội, cộng đồng dân cư cần phát huy quyền tự chủ của các tổ chức kinh tế, xã hội, cộng đồng dân cư. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách về: Phân loại rác tại nguồn, đổ rác, phế liệu xây dựng đúng nơi quy định, không xả rác và nước thải chưa qua xử lý vào nguồn nước mặt, thực hiện những biện pháp giảm bụi trong quá tình xây dựng các công trình và vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng, tham gia trồng và bảo vệ cây xanh. Đưa các nội dung, hoạt động tuyên truyền về môi trường vào tài liệu sinh hoạt của các tổ chức và cộng đồng dân cư.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở. Tập trung phát triển tổ chức, hỗ trợ đoàn viên hội viên phát triển kinh tế. Triển khai các phong trào, các cuộc vận động thống nhất một đầu mối. Thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội đặc biệt là giám sát cán bộ đảng viên thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng quận Long Biên xanh - sạch - đẹp. Với những thành tích đạt được, Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận và Liên đoàn Lao động quận được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Các đoàn thể được nhận cờ và nhiều Bằng khen của Trung ương, Thành phố.

Thứ tư, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực công tác cho lực lượng cán bộ, nhân viên UBND quận nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi trong thời gian tới các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội và trực tiệp là UBND quận Long Biên phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng cán bộ, nhân viên phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường các phường của quận đẩy mạnh học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ thực thi pháp luật trong đó phải lấy việc tự học, tự rèn luyện là chính. UBND quận Long Biên phải tích cực động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, nhân viên phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác chuyên môn. Phải công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí cần thiết để đánh giá và lựa chọn những người đủ điều kiện cử đi học tập, bồi dưỡng tại các khóa học ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Điều này sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác cán bộ, thực hiện công khai, công bằng về chính sách chế độ, đồng thời là định hướng cho cán bộ, nhân viên tự rèn luyện, phấn đấu để đạt tiêu chuẩn. Đảng ủy, UBND các phường trên địa bàn quận cần họp bàn thống nhất, lập kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phấn đấu theo kế hoạch đó.

Thứ năm, thực hiện cơ chế đồng bộ, công khai thông tin ô nhiễm môi trường, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo cảu công dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, công khai thông tin về tình hình vi pháp pháp luật bảo vệ môi trường để nhân dân cùng giám sát và tạo áp lực xã hội đối với các vi phạm. Xây dựng chuyên mục môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử quận Long Biên. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của cha ông ta. Do đó, việc công khai hóa thông tin cần được triển khai toàn diện, Trước hết là trên các phương tiện thông tin đại chung như truyền hình, truyền thanh, sách báo, internet, áp phích cổ động, tờ rơi,... Công tác công khai thông tin cũng có thể tổ chức qua Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội hoặc xã hội nghề nghiệp như là Công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... có tổ chức từ quận tới cơ sở tổ dân phố, khu dân cư. Mọi thông tin vận động, các hoạt động cảu cộng đồng thông qua các tổ chức này dễ mang lại nhiều tác dụng tích cực. Bên cạnh đó, cũng cần đảm bảo quyền khiếu nại của nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được quy định trong các luật khác nhau của Việt Nam như Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Bảo vệ môi trường... Công dân được bảo vệ khi tố cáo những hnafh vi xâm hại tới môi trường được bí mật danh tính, được nhận những đóng góp của họ đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường. Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản nhất của công dân được quy định trong Hiến pháp. Thực hiện tốt điều này chúng ra đã phát huy được năng lực làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kết hợp với điều tra xử lý những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. UBND quận Long Biên cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các đơn vị cơ sở. UBND quận cần chủ động phối hợp xây dựng quy trình thanh tra, kiểm tra khoa học, gắn với các yêu cầu nghiệp vụ. Hoạt động thanh tra, kiểm tra cần được tiến hành một cách toàn diện để chủ động hơn nữa trong phát hiện và xử lý vi phạm. Thông qua công tác nắm bắt tình hình, công tác điều tra cơ bản, UBND quận Long Biên phải lập danh sách, xác định những cơ sở, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường. Đặc biệt chú ý những cơ sở, tổ chức, cá nhân đã từng bị xử lý trong lĩnh vực này. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề, các khu đô thị, công viên, hồ điều hòa; kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường đối với các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ nhằm ngăn chặn việc đưa công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát khí thải của các phương tiện giao thông đến năm 2020 và những năm tiếp theo để có giải pháp hạn chế chất thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính ở các lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật; có biện pháp kiểm tra.

Trương Thành Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều