Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương chuẩn bị các bước để tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 trong thời điểm dịch Covid-19 vừa được tạm thời ngăn chặn, nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường.

Tăng cường thống nhất nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở nhiều vấn đề giúp Thành ủy Đà Nẵng hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa TP Đà Nẵng trở thành một đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm khôi phục nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19. Về kinh tế, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển với ba trụ cột là: Tập trung phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng lớn, nhất là dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu quốc tế. Phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng nền kinh tế số trong xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị và du lịch gắn với cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Để làm được điều đó, Thành ủy Đà Nẵng tập trung ưu tiên năm lĩnh vực mũi nhọn, bao gồm: Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng. Đẩy mạnh đầu tư, phát triển cảng biển, mở rộng và nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng gắn với phát triển dịch vụ logistics. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Đẩy mạnh phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thực thi các chính sách kinh tế biển. Đà Nẵng cũng đang triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội và tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nhiệm kỳ qua, Đà Nẵng gặp không ít khó khăn về nhiều mặt, những sai phạm, sai lầm trong quá trình vận dụng chủ trương, đường lối vào thực tiễn địa phương, nhiều cán bộ đã phải trả giá, cái giá rất đắt. Nhưng trên hết, Đảng bộ thành phố vẫn giữ vững bản lĩnh, truyền thống để vượt qua khó khăn, thách thức; người dân Đà Nẵng vẫn tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tăng cường thống nhất nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, sẽ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tiếp thu, quán triệt, vận dụng, phát huy, để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Cơ sở quan trọng để vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn địa phương

Những thông điệp trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của toàn Đảng ta, phù hợp với khát vọng của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, truyền đạt cô đọng, súc tích, mang tính thực tiễn, phản ánh toàn diện, sâu sắc định hướng, chỉ đạo của Ðảng đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng, nhiều mặt kết quả nhiệm kỳ Ðại hội XII, những bài học kinh nghiệm quý báu, rất sinh động, có tính thực tiễn cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rất rõ ràng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tầm chiến lược. Bài viết tiếp tục khẳng định đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với vai trò tham mưu, chúng tôi sẽ tổ chức nghiên cứu, vận dụng, bổ sung sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương trong văn kiện quan trọng trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Những bài học kinh nghiệm quý báu, những mục tiêu mang tính định hướng chiến lược từ bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, giúp chúng tôi làm tốt hơn nữa công tác tham mưu xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng bộ máy các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, đảng viên có tâm và tầm, vì nhân dân phục vụ; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tham mưu tăng cường công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền các thành tựu nổi bật, nhất là các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sự đổi thay rõ nét trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Bài viết là tài liệu quan trọng để cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn Đảng và toàn dân, là tài liệu hết sức cần thiết phục vụ việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 trong tháng 10-2020. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt có ý nghĩa, với nhiều bài học được đúc kết từ thực tiễn sinh động, vì vậy công tác tuyên truyền đại hội đã, đang và sẽ được chúng tôi thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp mới, hiệu quả. Chúng tôi tự tin, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức thành công Đại hội lần thứ 11, xác định lộ trình phát triển 5 năm tới, với những mục tiêu phù hợp định hướng chung của cả nước, như nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã viết: “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

BÙI THẮNG - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Chú trọng hơn nữa đến công tác tổ chức, cán bộ
Qua nghiên cứu, tiếp thu các tư tưởng quan trọng trong bài báo “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và cá nhân tôi hết sức tâm đắc, nhất là nội dung đề cập đến công tác tổ chức, cán bộ.

Trong bài báo, ở phần “Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết: “… công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ…”. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được T.Ư đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo nhiều dấu ấn đậm nét. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã có nhiều vụ án kinh tế lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Qua đây có thể thấy, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chú trọng đến công tác “cán bộ” là hoàn toàn chính xác. Bởi, cán bộ tốt mới cho thành tích công tác tốt, đem lại thành công cho tổ chức, đơn vị. Ngược lại, nếu có nhiều cán bộ vi phạm quản lý kinh tế, vi phạm đạo đức lối sống thì nhân dân càng ca thán, bất an; xã hội bất ổn, tài sản công mất vào tay tư nhân.
Người cán bộ lãnh đạo tốt, theo tôi, là trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chú trọng tạo đột phá để phát triển; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tôi rất tâm đắc nội dung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập là phải khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ; đồng thời phải bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động...
 
Nếu tồn tại kiểu cán bộ “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” thì ảnh hưởng rất lớn đến công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội. Cái tốt vốn là chất liệu làm nên giá trị tốt đẹp của cuộc sống mà con người luôn hướng tới và được bảo vệ, phát huy. Cái sai được đấu tranh, ngăn chặn, loại bỏ thì cuộc sống mới bình yên, hạnh phúc, cơ quan, xã hội phát triển. Nếu “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” là không phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ…
Trong quá trình phát triển sắp tới, cùng với việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm nguồn điện cho sự phát triển chung của thành phố, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh sẽ chú trọng hơn đến công tác xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

Theo Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều