Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận Cầu Giấy

(Mặt trận) - Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động mọi mặt đời sống xã hội, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; chủ động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những kết quả đạt được trong công tác trên ở địa bàn quận Cầu Giấy đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu.
Quận Cầu Giấy nằm ở phía Tây trung tâm thành phố Hà Nội. Quận có diện tích 12,44 km², dân số năm 2020 là 292.536 người, mật độ dân số đạt 23.516 người/km²; có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy, Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân theo quy định. Triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, quy định Đề án Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện có kết quả. Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở có nhiều bước chuyển biến rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở.

Lãnh đạo hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Hội đồng nhân dân quận tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức tốt 4 kỳ họp Hội đồng nhân dân quận để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động và điều hành kỳ họp Hội đồng nhân dân, các cuộc tiếp xúc cử tri. Công tác tiếp công dân, xử lý và đôn đốc việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Công tác tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới, thu hút đông đảo cử tri tham gia. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân quận được triển khai linh hoạt theo hướng tăng cường giám sát qua báo cáo, giảm giám sát trực tiếp, giảm thành phần đoàn giám sát nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, trúng vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quận.

Ủy ban nhân dân quận chủ động, quyết liệt trong triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Bám sát chương trình, nghị quyết của cấp ủy để phân công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của quận tiếp tục được giữ vững ở nhóm dẫn đầu các quận, huyện, thị xã. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc có mô hình hay, việc làm tốt: 6 tập thể, 30 cá nhân được Thành phố tặng bằng khen; 14 người tốt, việc tốt cấp thành phố; Quận khen thưởng 209 tập thể, 397 cá nhân, 63 người tốt, việc tốt cấp quận, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Việc phản biện được tập trung vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, dự thảo văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Nhà nước khi có yêu cầu phản biện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Căn cứ chương trình và kế hoạch trong năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp quận đã tổ chức 11 cuộc phản biện xã hội (gửi văn bản góp ý phản biện xã hội); 36 cuộc góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (bao gồm góp ý qua nghiên cứu dự thảo văn bản và góp ý trực tiếp).

Tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Tham gia trách nhiệm, hiệu quả vào công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay phòng, chống dịch bệnh; ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vaccine phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; quỹ “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”... Một số hoạt động nổi bật như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức tốt các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai vận động Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ. Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư thông qua Hội nghị đại biểu nhân dân, đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Việc đối thoại, tiếp thu ý kiến, giải quyết những ý kiến góp ý, kiến nghị của công nhân, viên chức, người lao động tại các hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân theo Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội được thực hiện từ cấp quận đến cơ sở (Năm 2021, đã tổ chức 1 hội nghị cấp quận, 8 hội nghị cấp phường).

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các phường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện việc tổ chức hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn quận đã tiến hành tổ chức hội nghị và kiện toàn Ban Công tác Mặt trận theo đúng quy định. Hội nghị đã đánh giá kết quả tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2021 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2021 - 2023, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ban Công tác Mặt trận. Hiện tại toàn quận có 215 Ban Công tác Mặt trận với tổng số 1.883 thành viên (mỗi ban có từ 5-13 thành viên). Có 204 đồng chí Bí thư chi bộ, 11 đồng chí Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận. Chỉ đạo kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường.

Tổ chức tổng kết công tác Thanh tra nhân dân và bầu Thanh tra nhân dân khóa mới. Chủ động tổ chức các hoạt động phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay phòng, chống dịch bệnh; là đầu mối tiếp nhận ủng hộ và điều phối hỗ trợ cho tuyến đầu và Nhân dân trên địa bàn quận về quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Vaccine phòng, chống dịch bệnh Covid 19”; quỹ “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”... Tính đến ngày 31/5/2021 tổng số tiền ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” là: 2.320.574.900 đồng và đã nộp toàn bộ số tiền lên Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Quận Cầu Giấy là đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Về việc tham gia ủng hộ các quỹ phòng, chống Covid-19, tính đến ngày 10/11/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tiếp nhận 16.131.520.928 đồng. Trong đó, Quỹ Vaccine là 13.581.552.000 đồng, Quỹ ủng hộ công tác phòng, chống dịch là 2.549.968.928 đồng.

Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm 2021. Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” Xuân Tân Sửu tại Làng trẻ em Birla Hà Nội và tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động và con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trợ cấp 262 xuất quà cho công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trị giá 393 triệu đồng từ các nguồn quỹ: Quỹ Xã hội công đoàn, kinh phí hoạt động Liên đoàn Lao động quận; quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động thành phố; quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận. Vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí mua sắm các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày của các cháu là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền 80 triệu đồng. Vận động các công đoàn cơ sở nuôi dưỡng thường xuyên 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2021 với tổng số tiền 36 triệu/năm.

Xây dựng, triển khai Đề án số 02/ĐA-LĐLD về xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp của đoàn viên, công nhân lao động tại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động quận và phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận giai đoạn 2021 - 2025. Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và đóng góp xây dựng quỹ Xã hội Công đoàn năm 2021; Triển khai hướng dẫn các công đoàn cơ sở thành lập "Tổ an toàn Covid-19"  tại các doanh nghiệp. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời có những giải pháp, chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động trên địa bàn. Ký kết chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên công đoàn giữa Liên đoàn Lao động quận và hệ thống đại lý xe máy Honda Doanh Thu với nội dung “Đồng hành - sẻ chia cùng đoàn viên, người lao động”. Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận tích cực triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa. Phát động triển khai thực hiện 90 công trình phần việc thanh niên tình nguyện. Các công trình, phần việc nổi bật: công trình Sân chơi thiếu nhi thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức (tổng trị giá 70 triệu đồng); Công trình Sân chơi thiếu nhi thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (tổng trị giá 60 triệu đồng); Công trình “Tủ sách thiếu nhi địa bàn dân cư tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 18, 19, 20 - phường Mai Dịch” (tổng trị giá 23.550.000 đồng cùng hơn 5.000 đầu sách, truyện, báo); Công trình Sân chơi thiếu nhi “Vì đàn em thân yêu” tại Khu chung cư B10A, B10B, B10C Nam Trung Yên - phường Trung Hòa (tổng trị giá 63 triệu đồng). Triển khai thí điểm mô hình “Khu dân cư, khu chung cư hạn chế rác thải nhựa”. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”... được triển khai có hiệu quả. Phương thức hoạt động Đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát huy tính năng động trong thời điểm dịch bệnh bùng phát: Ra quân 50 đội hình “Thanh niên tình nguyện phòng dịch Covid-19”, tham gia các “Tổ Covid cộng đồng”, trực chốt các vùng xanh, hỗ trợ các điểm tiêm và xét nghiệm tại địa bàn các phường... được đông đảo nhân dân ghi nhận. Tập trung rà soát, kiện toàn bổ sung nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức và chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai đến 100% các cơ sở vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”. Thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ Hội tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân cấp quận đảm bảo tiến độ; Chỉ đạo Hội cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức 24 cuộc tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với 2.163 cán bộ, hội viên tham dự; biên soạn 88 tin, bài trên các phương tiện truyền thông về cuộc bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội để tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ từ phường đến các chi hội tổ chức 193 cuộc mạn đàm tiểu sử các nữ ứng cử viên với 3.473 người tham dự... Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cơ sở tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 2 bộ quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hội Cựu chiến binh quận chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hội Cựu chiến binh quận và các Hội cơ sở tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021. Quán triệt, triển khai hướng dẫn 100% cán bộ, hội viên Cựu chiến binh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh trong công tác tham gia xây dựng chính quyền”. Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Triển khai, thực hiện mô hình “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh quận tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh”; Động viên cán bộ, hội viên giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh có hơn 2.600 hội viên gần 33% tổng quân số, tham gia công tác trong các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 487 từ quận xuống cơ sở (khu dân cư). Đặc biệt, trong đó có 478 đồng chí hội viên tham gia cấp ủy chi bộ, 423 hội viên là tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, 329 hội viên là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, quận và là Trưởng, Phó Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư, nhiều hội viên là đại biểu Hội đồng nhân dân, Thanh tra nhân dân, Hội thẩm nhân dân, thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp… Nhằm nâng cao đời sống của hội viên và gia đình hội viên, các Hội cơ sở đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay số tiền dư nợ 51,428 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 496/720 hộ cựu chiến binh vay vốn, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 1.440 lao động. Quỹ nội bộ 2.202 triệu đồng; bình quân: 300.000 đồng - 450.000 đồng/người; ủng hộ 1 gia đình hội viên cựu chiến binh huyện Ba Vì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, số tiền 40 triệu đồng; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 175 hội viên, số tiền tương đương 34,5 triệu đồng.

Từ thực tiễn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận Cầu Giấy, những kết quả đạt được đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng phải quan tâm lãnh đạo các cấp chính quyền làm tốt công tác dân vận, xác định công tác tuyên truyền, vận động và chăm lo lợi ích của Nhân dân là một trong những nội dung chủ yếu trong hoạt động của Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác dân vận với trọng tâm là tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo phong trào cách mạng sâu rộng trong công cuộc xây dựng, phát triển bền vững của quận.

Thứ hai, các cấp ủy đảng coi trọng quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt. Phân công cụ thể từng cơ quan, đơn vị phụ trách, theo dõi, đánh giá từng nội dung công tác dân vận chính quyền; tiếp tục xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn quận và đưa nội dung thực hiện công tác dân vận chính quyền vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.

Thứ ba, sự lãnh đạo của Đảng phải tập hợp được quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên trong quận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận. Tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm xây dựng, vun đắp, củng cố đoàn kết trong Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thứ tư, các cấp ủy đảng lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận sát với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng của quận; thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo, việc gì cũng thành công”. Chú trọng đổi mới mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thứ năm, các cấp ủy đảng phải luôn quan tâm chăm lo xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cả về số lượng và chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức, trách nhiệm vận động Nhân dân; thực hiện phong cách: "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp cơ sở đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Thị Phương Hoa

ThS, Bí thư Quận ủy quận Cầu Giấy, Hà Nội

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều