Triển khai thực hiện chương trình Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam

(Mặt trận) - Mới đây, ngày 25/8, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì hiệp thương, thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19".

Tạp chí Mặt trận đăng nguyên văn kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình:

KẾ HOẠCH

Phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết

tiếp sức đồng bào Miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quy chế phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Hỗ trợ nhân dân đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, kêu gọi của Chủ tịch nước, phát động của Thủ tướng Chính phủ và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19.

2. Thông qua thực hiện Chương trình để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực, trách nhiệm cao để tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và cả nước.

3. Vận động các địa phương; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng hành động hỗ trợ an sinh xã hội cho đồng bào đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

4. Việc triển khai hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, đúng người và không bỏ sót người cần hỗ trợ, hạn chế trùng lặp để bảo đảm mọi người khó khăn do dịch bệnh đều được hỗ trợ.

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC HỖ TRỢ

1. Mục tiêu vận động hỗ trợ

- Phấn đấu vận động ít nhất một triệu phần quà Đại đoàn kết với tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân đang cư trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Mỗi phần quà Đại đoàn kết trị giá tối đa 300.000 đồng/phần.

- Hình thức hỗ trợ mỗi phần quà: Hiện vật (lương thực, thực phẩm thiết yếu, thuốc, khẩu trang y tế,…) hoặc tiền mặt do địa phương quyết định.

(có mẫu bao bì đựng phần quà do địa phương chuẩn bị theo hướng dẫn của Trung ương).

2. Đối tượng hỗ trợ: Người dân cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19.

3. Nguồn kinh phí huy động hỗ trợ

a) Kinh phí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động hỗ trợ.

b) Kinh phí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam  vận động hỗ trợ (có đăng ký vận động hỗ trợ riêng).

c) Nguồn kinh phí do Mặt trận các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

4. Thời gian triển khai và tiến độ thực hiện

a) Thời gian triển khai: Bắt đầu từ ngày 25/8/2021.

b) Sau khi ký kết Kế hoạch này, các cơ quan Trung ương sẽ chuyển tiền hoặc bố trí quà trực tiếp cho 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội (600.000 phần quà tương đương 180 tỷ đồng), trong đó:

- Thành phố Hồ Chí Minh:  235.000 phần quà tương đương 70,5 tỷ đồng.

- Tỉnh Bình Dương: 135.000 phần quà tương đương 40,5 tỷ đồng.

- Tỉnh Đồng Nai: 100.000 phần quà tương đương 30 tỷ đồng.

- Tỉnh Long An: 50.000 phần quà tương đương 15 tỷ đồng.

- Tỉnh Tiền Giang: 30.000 phần quà tương đương 9 tỷ đồng.

- 14 tỉnh, thành phố còn lại (mỗi tỉnh hỗ trợ 3.570 phần quà trị giá 1 tỷ đồng): 50.000 phần quà tương đương 14 tỷ đồng.

c) Tổng số phần quà còn lại (400.000 tương đương với 120 tỷ đồng): Các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ.

 5. Phương thức phân bổ hỗ trợ

- Đối với phần quà do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ sẽ chuyển bằng tiền đến MTTQ các tỉnh, thành phố theo phương án đã thống nhất.

- Đối với phần quà do các tổ chức đoàn thể (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) đăng ký đảm nhận: Đề nghị chuyển trực tiếp cho địa phương và phối hợp với Mặt trận cấp tỉnh để điều phối hỗ trợ.

- Đối với nguồn do Mặt trận cấp tỉnh hỗ trợ: Đề nghị chuyển trực tiếp về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hoặc về Mặt trận Trung ương theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (có văn bản riêng).

6. Cách thức triển khai hỗ trợ đến người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

a) Chủ trì, phối hợp điều phối

- Việc thực hiện hỗ trợ này do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện. Các tổ chức đoàn thể nhân dân, các hội thiện nguyện khi triển khai hỗ trợ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để tránh bỏ sót, trùng lặp đối tượng hỗ trợ.

- Riêng Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm an sinh xã hội của Thành phố (Mặt trận là thường trực) chủ trì điều phối. Đối với các tỉnh khác do Mặt trận chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

b)  Cách thức hỗ trợ và thủ tục xác nhận

- Do Ban Công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì với chi hội đoàn thể, phối hợp với tổ trưởng dân phố, trưởng thôn chuyển trực tiếp đến người cần hỗ trợ.

- Hỗ trợ thông qua tổ, nhóm thiện nguyện; lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

- Thủ tục xác nhận việc hỗ trợ đơn giản, nhanh gọn: Lập danh sách có xác nhận của một trong các đại diện ở khu dân cư (Ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể, tổ trưởng dân phố…) và đại diện chính quyền hoặc Mặt trận xã, phường, thị trấn nơi có người được hỗ trợ (do địa phương hướng dẫn cụ thể).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ động thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này.

3. Đề nghị Mặt trận các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chưa bùng phát dịch đợt 4 báo cáo cấp uỷ, phối hợp với chính quyền thực hiện hỗ trợ phù hợp với khả năng của địa phương (có văn bản riêng).

4. Giao Ban Phong trào của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đầu mối phối hợp với Ban quan hệ Lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Xã hội của Hội Nông dân Việt Nam, Ban Gia đình và Xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức chính sách của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Công tác xã hội của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham mưu và giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, các cơ quan
ký Kế hoạch phối hợp sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Khang

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

 

 

(Đã ký)

 

Lê Tiến Châu

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lương Quốc Đoàn

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

BÍ THƯ THỨ NHẤT

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Hà Thị Nga

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Được

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng: Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước;
- Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- Các tổ chức thành viên của MTTQ VN;

- UBMTTQ VN và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh;

- L­ưu: VT MTTW, VT các cơ quan tham gia ký kết.

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Xuân Thu

 

DANH SÁCH

các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng ký vận động và hỗ trợ phần quà đại đoàn kết cho thành phố Hồ Chí Minh
và các tỉnh, thành phố phía Nam

(Kèm theo Kế hoạch số 335/KHPH-MTTW-TCTV ngày 25/8/2021)

 

1.     Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 50 tỷ đồng (chuyển tiền qua MTTW).

2.     Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: vận động hỗ trợ 100.000 phần quà trị giá 30 tỷ đồng (chuyển trực tiếp thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai).

3.     Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: vận động hỗ trợ bằng quà trị giá 40 tỷ đồng  và chuyển trực tiếp cho các địa phương, cụ thể

-         TP. Hồ Chí Minh:     quà tương đương 20 tỷ đồng

-         Bình Dương:              quà tương đương 10 tỷ đồng.

-         Long An:                   quà tương đương 05 tỷ đồng.

-         Tiền Giang:                quà tương đương 05 tỷ đồng.

4.  Các tổ chức khác như: Hội Nông dân Việt Nam; Hội LHPN Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tùy theo  khả năng có thể vận động đoàn viên, hội viên và chuyển trực tiếp cho các địa phương, báo cáo kết quả vận động hỗ trợ về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp.        

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều