Vững một niềm tin!

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp!
 Băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội XIII của Đảng được trang hoàng trên địa bàn Thủ  đô Hà Nội.
Thành công của Đại hội là minh chứng sâu sắc và rõ nét nhất cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng đang tỏa sáng dẫn đường, soi lối đưa đất nước Việt Nam mạnh mẽ vững bước vươn ra biển lớn với những kỳ vọng mới, hứa hẹn những thành công mới.

Đại hội diễn ra trong sự phấn chấn và niềm tin lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, bởi sự tổ chức thành công đại hội các cấp thời gian qua. Cùng với đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến rộng rãi các giai tầng trong xã hội. Việc làm này đã thể hiện quan điểm đổi mới, phát huy dân chủ rộng rãi, bảo đảm tính khoa học, kết tinh được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta đóng góp vào văn kiện hết sức quan trọng này.

Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Kết tinh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Đại hội thể hiện quyết tâm của cả dân tộc, kiên định với công cuộc đổi mới mà Đảng đã lựa chọn với đích đến là: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước vận mệnh của đất nước, Đại hội đã tập trung trí tuệ nghiên cứu, đánh giá, thảo luận làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đúc rút từ thành tựu to lớn, cũng như thách thức đặt ra sau 35 năm đổi mới đất nước. Trong đó có nhiều vấn đề đặt ra đang là đòi hỏi bức thiết như sự thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường, với không ít yếu tố bất định của tình hình thế giới và khu vực; đặc biệt là tình hình biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; diễn biến của đại dịch COVID-19 rất khó kiểm soát; vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai; nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình và khả năng tụt hậu xa hơn về kinh tế… Tất cả những thách đó đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn quân ta trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã sáng suốt bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 200 ủy viên (trong đó có 20 ủy viên dự khuyết) với một quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Những đồng chí được bầu thật sự là những đồng chí có đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tế và tư duy đổi mới đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên, hết lòng hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, thực hiện sứ mệnh cao cả dẫn dắt toàn dân tộc bước vào một chặng đường phát triển mới với mục tiêu: " Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.…..".

Đánh giá thành công từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là một trong những kỳ Đại hội thành công nhất... "Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Cờ Tổ quốc được treo  khắp nơi chào mừng Đại hội  XIII của Đảng và 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đại hội đã thành công tốt đẹp, nhưng để những mục tiêu mà Đại hội đã đề ra làm thay đổi bộ mặt mỗi vùng nông thôn, đô thị, nâng cao đời sống kinh tế văn hóa mỗi gia đình và cuộc sống mỗi người dân hướng tới ấm no, hạnh phúc còn đòi hỏi trách nhiệm rất cao của đội ngũ cấp ủy - những người đã trúng cử bằng lá phiếu của sự tín nhiệm và lòng tin.

Chúng ta tin tưởng vững bước dưới ngọn cờ tiên phong của Đảng! Đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chung sức, chung lòng xây dựng Đảng ta "là đạo đức, là văn minh" xứng đáng hơn nữa với vị thế, vai trò của đảng cầm quyền - người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong mỗi người Việt Nam hối thúc chúng ta nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, khẩn trương hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào đời sống kinh tế - xã hội, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại! Đó cũng chính là bức thông điệp Đại hội XIII gửi đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Niềm tin là cội nguồn sức mạnh! Đó cũng chính là thông điệp của người đứng đầu của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Thành công từ Đại hội XIII của Đảng cũng là dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng, 91 năm mùa Xuân dân ta có Đảng, thêm một lần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp Nhân dân với Đảng; khẳng định, củng cố và phát triển mối quan hệ gắn bó máu thịt Đảng - Dân! Và để mỗi người dân nước Việt vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, hoàn thành nguyện ước: Xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều