"Chiếu cầu hiền" của Trung ương

"Chiếu cầu hiền" của Trung ương

Trong bài viết đăng trên Báo Cứu quốc ngày 20/11/1946, sau khi nhận khuyết điểm về việc chưa chiêu mộ được hết hiền tài, Chủ...

Quá khẩu thành tàn

Quá khẩu thành tàn

Có những địa phương thuộc diện nghèo, hằng năm phải xin Trung ương “cứu đói” cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số...